Pozemné stavby a architektúra

Absolvent študijného programu uskutočňovaného v študijnom odbore pozemné stavby získa v rámci štúdia technicko-architektonické vzdelanie, je schopný tvorivo spolupracovať so všetkými účastníkmi výstavby a so špecialistami všetkých profesií projektovej dokumentácie pozemných stavieb. Je schopný samostatne navrhovať budovy na bývanie a jednoduché pozemné stavby s využitím počítačovej grafiky a výpočtových postupov v oblasti projektovania a posudzovania stavebných konštrukcií a priestorov z hľadiska statiky, stavebnej fyziky, technických zariadení budov a pod., a to až po úroveň realizačnej projektovej dokumentácie. Pod odborným vedením dokáže vyhotovovať projektovú dokumentáciu na stavebné konanie a realizáciu aj náročnejších pozemných stavieb, podieľať sa na príprave a realizácii stavieb bytových, nebytových nevýrobných, nebytových výrobných a nebytových poľnohospodárskych aj ostatných budov. Široký multidisciplinárny profil absolventa dopĺňajú znalosti o podnikaní, manažmente a základov stavebného práva.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa

  • konštruktér (v projekcii a vo výrobných firmách),
  • technológ, technik (v investorských útvaroch, v útvaroch štátnej správy a územných celkov),
  • v príprave architektonických stavieb a prevádzke budov
  • je pripravený na plynulý prechod do druhého stupňa štúdia.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Hodnotia sa:

1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole (Max. 110 bodov)

2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (Max. 180 bodov)Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=11681Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=242  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 11:59

Upozorniť na neaktuálne údaje