Pozemné stavby a architektúra

Absolvent študijného programu pozemné stavby a architektúra v odbore stavebníctvo sa zameriava na problematiku projektovania stavieb zohľadňujúcich širšie sociálne, ekonomické a environmentálne súvislosti. Ovláda využitie 3D počítačovej grafiky a pokročilé výpočtové postupy v oblasti navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a priestorov z pohľadu statiky, stavebnej fyziky, technických zariadení budov a ich prostredia. Dokáže tvorivo rozvíjať základné teoretické vedomosti smerom k principiálnemu pochopeniu problematiky a flexibilnému zvládnutiu úloh zameraných na vypracovanie komplexnej projektovej dokumentácie pre stavebné konania a realizáciu bytových domov vrátane náročnejších pozemkových stavieb, ako aj podieľať sa na príprave a realizácia bytových, nebytových, nevýrobných, výrobných stavieb, poľnohospodárskych a iných stavieb a ich obnova. Široký multidisciplinárny profil absolventa dopĺňajú jazykové znalosti.Uplatnenie absolventov
 • dizajnér (v projekčných a výrobných spoločnostiach),
  technológ, technik (na investorských útvaroch, na útvaroch štátnej správy a územných celkoch),
  pri príprave architektonických stavieb a prevádzke budov
  je pripravený na bezproblémový prechod do druhého stupňa štúdia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie bude prebiehať bez osobnej účasti uchádzačov. Na bakalárske študijné programy budú uchádzači prijímaní na základe bodov podľa hodnotiacich kritérií, kde sú hodnotení:
1) Výsledky posledného ročníka stredoškolského štúdia
2) Výsledky štúdia matematiky na strednej školeDoplňujúce informácie

www.svf.tuke.skBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

email: studium.svf@tuke.skKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  21.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • nostrifikácia (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 055/ 602 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 15:52

Upozorniť na neaktuálne údaje