Teória tvorby budov a prostredia

Absolvent programu ovláda vedecké metódy teórie a tvorby konštrukcií pozemných stavieb a prostredia budov na základe získaného podrobného prehľadu o súčasnom stave riešenia problematiky u nás i v zahraničí, s dôrazom na ich environmentálne aspekty a ekonomickú efektívnosť. Orientuje sa na schopnosť jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti konštrukčnej tvorby budov a tvorby prostredia budov a riešiť naformulovaný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce. Súčasťou jeho vedomostí je aj vedecký experiment - výpočtový, laboratórny aj experiment in situ a metódy jeho vyhodnotenia. Absolvent je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedného odboru, študijného odboru a pre stavebnú prax.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu III. stupňa   §         získa podrobný prehľad o súčasnom stave riešenia skúmanej problematiky u nás i v zahraničí,§         bude schopný jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti  konštrukčnej tvorby budov a tvorby prostredia budov,§         bude ovládať vedecké metódy výskumu a vývoja architektonických konštrukcií budov, teórie  a techniky architektonického prostredia budov, §         bude schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedy v odbore a pre stavebno-architektonickú prax,§         bude schopný samostatne vedecky pracovať, vyhodnocovať vedecký, výpočtový a laboratórny experiment ako i experiment „in situ“,§         bude si vedomý spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie inžinierskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom stupni štúdia na základe posúdenia absolvovaných predmetov nosných oblastí poznania študijného programu počas prijímacieho pohovoru.Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.tuke.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2019 - 22.01.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.02.2020 - 07.02.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Povinné prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050036
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 11.09.2019 12:20

Upozorniť na neaktuálne údaje