Teória tvorby budov a prostredia

Absolvent programu ovláda vedecké metódy teórie a tvorby konštrukcií pozemných stavieb a prostredia budov na základe získaného podrobného prehľadu o súčasnom stave riešenia problematiky u nás i v zahraničí, s dôrazom na ich environmentálne aspekty a ekonomickú efektívnosť. Orientuje sa na schopnosť jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti konštrukčnej tvorby budov a tvorby prostredia budov a riešiť naformulovaný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce. Súčasťou jeho vedomostí je aj vedecký experiment - výpočtový, laboratórny aj experiment in situ a metódy jeho vyhodnotenia. Absolvent je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedného odboru, študijného odboru a pre stavebnú prax.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu III. stupňa   §         získa podrobný prehľad o súčasnom stave riešenia skúmanej problematiky u nás i v zahraničí,§         bude schopný jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti  konštrukčnej tvorby budov a tvorby prostredia budov,§         bude ovládať vedecké metódy výskumu a vývoja architektonických konštrukcií budov, teórie  a techniky architektonického prostredia budov, §         bude schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedy v odbore a pre stavebno-architektonickú prax,§         bude schopný samostatne vedecky pracovať, vyhodnocovať vedecký, výpočtový a laboratórny experiment ako i experiment „in situ“,§         bude si vedomý spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu II. stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3. zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšou podmienkou je primeraná znalosť jedného svetového jazyka (podľa výberu uchádzača) a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. Pri absolventoch iných odborov sa posudzuje štruktúra absolvovaných predmetov v absolvovanom študijnom programe a ich odborné a výskumné aktivity, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.Doplňujúce informácie

Prijímacia skúška pozostáva z jazykovej časti a odbornej časti. Jazyková časť skúšky sa uskutočňuje formou testu. Jej účelom je overenie znalosti cudzieho jazyka. Odborná časť skúšky sa uskutočňuje formou odbornej prezentácie (10 – 12 slajdov) venovanej téme dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási. Uchádzač môže obsah prezentácie konzultovať so školiteľom témy. Odbornú úroveň prezentácie hodnotí komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom programePodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.tuke.skForma prijímacej skúšky

Prijímanie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou prijímacieho konania. Jeho súčasťou je aj prijímacia skúška, ktorú je uchádzač povinný absolvovať v deň prijímacieho konania. Skúška má dve časti, jazykovú a odbornú. Na základe ich výsledkov komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom programe rozhodne, či odporúča, alebo neodporúča uchádzača prijať. Konečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium je v kompetencii dekana fakulty. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2023 - 23.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.07.2023 - 04.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 7000 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050036
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 16:30

Upozorniť na neaktuálne údaje