Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb

Absolvent ovláda vedecké metódy teórie a navrhovania inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb, ako aj nosných konštrukcií pozemných stavieb na základe získaného poznania súčasného stavu riešenia problematiky u nás i v zahraničí, s dôrazom na ich skutočné materiálové vlastnosti a pružnoplastické pôsobenie, environmentálne aspekty a ekonomickú efektívnosť. Má schopnosť jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb i pozemných stavieb a riešiť naformulovaný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce. Súčasťou jeho vedomostí sú aj experimentálne metódy výskumu, ovláda a vie pripraviť a uskutočniť vedecký experiment v laboratóriu aj in situ a pozná metódy vyhodnocovania získaných experimentálnych výsledkov. Absolvent je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedného odboru, študijného odboru a pre stavebnú prax.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu nájde uplatnenie u nás i na európskom trhu práce ako vedúci pracovník tvorivého bádateľského tímu, ako samostatný vedecký pracovník na univerzitách, vysokých školách, akadémii vied, výskumných a vývojových pracoviskách a firmách orientovaných na analýzu, navrhovanie a zhotovovanie náročných inžinierskych konštrukcií, dopravných stavieb a nosných konštrukcií pozemných stavieb rôzneho druhu a účelu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie inžinierskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom stupni štúdia na základe posúdenia absolvovaných predmetov nosných oblastí poznania študijného programu počas prijímacieho pohovoru.Doplňujúce informácie

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=255Podmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.svf.tuke.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2020 - 12.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  03.07.2020 - 03.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 7000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050036
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 11:17

Upozorniť na neaktuálne údaje