Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent bude pripravený buď na štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania vo svojom, alebo príbuznom študijnom odbore, alebo na bezprostredný vstup do praxe. V súlade so získanými teoretickými vedomosťami, praktickými schopnosťami a zručnosťou bude pripravený pre navrhovanie, zhotovovanie i prevádzkovanie inžinierskych stavieb ale aj nosných konštrukcií pozemných stavieb rôzneho druhu a účelu, ako sú: mosty, nadjazdy, veže, stožiare, nádrže, sila, cesty, diaľnice, letiska, železnice, tunely, pozemné stavby, rôzne nevýrobné a výrobné objekty a iné.

Dokáže analyzovať problémy v príprave a realizácii rôznych druhov stavieb, navrhovať jednoduché stavby, analyzovať a viesť základnú ekonomickú agendu.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby nájde uplatnenie v mnohých profesiách inžinierskeho a pozemného staviteľstva. Vo funkcií konštruktéra a pomocného projektanta môže navrhovať jednoduchšie inžinierske konštrukcie a dopravné stavby i nosné konštrukcie pozemných stavieb. Vo funkcii majstra, pomocného stavbyvedúceho a stavbyvedúceho môže zabezpečovať výstavbu rôznych inžinierskych i pozemných stavieb. Absolvent študijného programu nájde uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Môže tiež podnikať na základe živnostenského oprávnenia v oblasti realizácie stavieb a projektovania jednoduchých stavieb.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na program budú študenti prijímaní podľa poradovníka na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.

Hodnotia sa:

1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole (Max. 110 bodov)

2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (Max. 180 bodov)Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.tuke.sk  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.05.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • - podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov (http://www.svf.tuke.sk/images/stories/dokumenty/na_stiahnutie/suhlas.pdf); (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 10:42

Upozorniť na neaktuálne údaje