Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent bakalárskeho štúdia v študijnom programe inžinierske konštrukcie a dopravné stavby (ŠP IKDS) získa potrebné vedomosti na pochopenie a preukázanie teoretických a praktických poznatkov, založených na súčasnom stave vedy v oblasti navrhovania, prípravy a realizácie inžinierskych a dopravných stavieb. Absolvent bude pripravený nielen na štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania vo svojom, alebo príbuznom študijnom odbore, ale aj na bezprostredný vstup do praxe. V súlade so získanými teoretickými vedomosťami, praktickými schopnosťami a zručnosťami bude pripravený pre navrhovanie, zhotovovanie i prevádzkovanie jednoduchých a drobných stavieb rôzneho druhu a účelu a zároveň bude vedieť viesť základnú ekonomickú agendu.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného programu:

  - preukáže vedomosti a potrebné teoretické základy z prírodovedných disciplín a ich pochopenie v ŠP IKDS,

 - vie použiť vedomosti o výpočtových metódach, princípoch a postupoch spoľahlivého a hospodárneho navrhovania inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb, ale aj nosných konštrukcií pozemných stavieb,

 - má schopnosť získavať, interpretovať, používať a primerane rozvíjať základné teoretické vedomosti pri projektovaní a zhotovovaní menej náročných inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb a menej náročných nosných konštrukcií pozemných stavieb,

 - má rozvinuté zručnosti vzdelávať sa, ktoré sú potrebné na pokračovanie v ďalšom štúdiu s vysokým stupňom samostatnosti.

 

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu:

- preukáže vedomosti a pochopenie podstatných faktov, pojmov, princípov a zásad vzťahujúcich sa na inžinierske stavby aj pozemné stavby, vie ich použiť pri praktickej činnosti takým spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislosti a dôsledkov alternatívnych riešení a rozhodnutí,

- vie použiť svoje vedomosti a rozumieť základným princípom a postupom výstavby rôznych druhov inžinierskych stavieb a pozemných stavieb; vie komplexne zvládnuť s tým súvisiace organizačné i technologické úlohy,

- má schopnosť získavať a interpretovať zodpovedajúce údaje/fakty, zodpovedne rozhodovať, komunikovať, riadiť a kontrolovať technologické postupy výstavby.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného programu:

- vie použiť základné znalosti spoločensko-ekonomického charakteru,

- vie prezentovať informácie, koncepcie, princípy, problémy a riešenia odbornému aj laickému publiku,

- vie komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku,

- má rozvinuté zručnosti vzdelávať sa a rozširovať štúdiom získané vedomosti a schopnosti,

- má zručnosti organizovať si vlastné vzdelávanie a ďalší profesionálny rozvoj, vytvorí si návyk potreby sústavného ďalšieho odborného vzdelávania,

- vie interpretovať a aplikovať legislatívu v stavebnej podnikateľskej praxi v súlade so všeobecne akceptovanými morálnymi a etickými zásadami,

- má zručnosti „soft skills“ a vie sa uplatniť na trhu práce.

 

 Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby nájde uplatnenie v mnohých profesiách inžinierskeho a pozemného staviteľstva. Vo funkcií konštruktéra a pomocného projektanta môže navrhovať jednoduchšie inžinierske konštrukcie a dopravné stavby i nosné konštrukcie pozemných stavieb. Vo funkcii majstra, pomocného stavbyvedúceho a stavbyvedúceho môže zabezpečovať výstavbu rôznych inžinierskych i pozemných stavieb. Absolvent študijného programu nájde uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, samosprávy, na úradoch životného prostredia a v organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Môže tiež podnikať na základe živnostenského oprávnenia v oblasti realizácie stavieb a projektovania jednoduchých stavieb.

Povolania: asistent stavebného dozoru, asistent stavbyvedúceho, projektant drobných stavieb, projektant jednoduchých stavieb, stavbyvedúci, stavebný dozor, stavebný technikVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijímacie konanie prebehne formou výberového konania, bez osobnej účasti uchádzačov a bez prijímacích skúšok. Uchádzač o bakalárske štúdium na SvF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií, ktoré sú vyjadrené bodovými hodnotami:

  1. výsledky štúdia na strednej škole za posledný rok štúdia,
  2. typ strednej školy,
  3. maturitná skúška z matematiky alebo fyziky,
  4. počet dokladovaných (nahratých v systéme MAIS) úspešných účastí v krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.Doplňujúce informácie

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/bakalarske-studium/inzinierske-konstrukcie-a-dopravne-stavbyBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

https://eprihlaska.tuke.sk/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová PhD., e-mail: eva.panulinova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    26.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 055/ 602 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 06.11.2023 14:32

Upozorniť na neaktuálne údaje