Nosné konštrukcie a dopravné stavby

Profilácia absolventa sa zameriava na prehĺbenie a rozšírenie základnej a špecializovanej teoretickej prípravy pre navrhovanie, konštruovanie a prevádzkovanie nosných konštrukcií inžinierskych stavieb i pozemných stavieb z betónu, ocele, dreva a iných stavebných materiálov, dopravných stavieb i na riešenie geotechnických problémov. Dôraz je kladený na to, aby absolvent získal potrebné znalosti na teoretickú analýzu inžinierskych stavieb i pozemných stavieb, umožňujúce mu navrhovať bezpečné, používateľné, trvanlivé a estetické konštrukcie pri čo najširšom využívaní výpočtovej techniky. Dôležitou súčasťou komplexnej prípravy je rozvoj samostatnosti a tvorivosti, tak, aby absolvent po primeranej praxi mohol riadiť tím pracovníkov, vedel samostatne viesť aj veľké projekty a dokázal prevziať zodpovednosť za ich komplexné technické riešenia. Neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa študijného programu Nosných konštrukcií a dopravných stavieb sú aj experimentálne a diagnostické práce ako aj metódy a postupy vyhodnotenia získaných údajov.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu nosné konštrukcie a dopravné stavby nájde uplatnenie v mnohých profesiách inžinierskeho a pozemného staviteľstva. Vo funkcii konštruktéra, projektanta či statika môže navrhovať náročné inžinierske konštrukcie a dopravné stavby i nosné konštrukcie pozemných stavieb. Vo funkcii majstra, pomocného stavbyvedúceho a po zapracovaní aj vo funkcii stavbyvedúceho môže zabezpečovať výstavbu rôznych inžinierskych i pozemných stavieb. Úspešne sa môže uplatniť aj vo výskumných ústavoch, vzdelávacích inštitúciách, skúšobniach a laboratóriách a výpočtových strediskách.
Absolvent študijného programu nájde uplatnenie aj v orgánoch štátnej správy, samosprávy, na úradoch životného prostredia a organizáciách vykonávajúcich správu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Môžu tiež podnikať na základe živnostenského oprávnenia v oblasti realizácie stavieb a projektovania inžinierskych a jednoduchých pozemných stavieb.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia je

  1. úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v príslušnom alebo príbuznom študijnom odbore
  2. alebo úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou a obsahom absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.


Podmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacích skúšokKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.tuke.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 6000 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.02.2020 10:42

Upozorniť na neaktuálne údaje