Nosné konštrukcie a dopravné stavby

Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom programe nosné konštrukcie a dopravné stavby (ŠP NKDS) získa vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na prehĺbenie a rozšírenie základnej a špecializovanej teoretickej prípravy na navrhovanie, zhotovovanie a prevádzkovanie nosných konštrukcií inžinierske stavby a pozemné stavby z betónu, ocele, dreva a iných stavebných materiálov, dopravné stavby, ako aj na riešenie geotechnických problémov. Dôraz je kladený na to, aby absolvent získal potrebné znalosti pre teoretický rozbor inžinierskych konštrukcií a zemných prác, ktoré mu umožnia navrhovať bezpečné, užívateľsky príjemné, odolné a estetické konštrukcie s čo najširším využitím výpočtovej techniky. Dôležitou súčasťou komplexnej prípravy je rozvoj samostatnosti a kreativity, aby absolvent po adekvátnej praxi vedel riadiť tím pracovníkov, vedel samostatne viesť aj veľké projekty a vedel prevziať zodpovednosť za ich komplexné technické riešenia. Experimentálne a diagnostické práce ako aj metódy a postupy vyhodnocovania získaných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou profilu absolventa študijného programu nosné konštrukcie a dopravné stavby.Uplatnenie absolventov
 • dizajnér
  vysokoškolský lektor
  hlavný projektový manažér
  statik
  odborný pracovník pre územné konanie a stavebný poriadok
  inžinier pre výstavbu inžinierskych stavieb
  manažér (projektový manažér) v stavebníctve
  riaditeľ organizačnej zložky (závodu, divízie) v stavebníctve
  špecialista na výskum a vývoj stavebných technológiíVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie bude prebiehať bez osobnej účasti uchádzačov.
Základnou podmienkou prijatia uchádzača je
1) úspešné ukončenie bakalárskeho štúdia
2) a úspešné absolvovanie programu alebo odboru so štruktúrou absolvovaných predmetov, ktoré zaručujú schopnosť pokračovať v inžinierskom štúdiu.Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

email: studium.svf@tuke.skBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

https://eprihlaska.tuke.sk/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová PhD., e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.tuke.sk • Podanie prihlášky na štúdium

  23.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 6000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 055/ 602 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 15:55

Upozorniť na neaktuálne údaje