Teória technológie a riadenia v stavebníctve

Absolvent ovláda vedecké metódy v oblasti teórie technológie stavieb, ekonomiky stavieb a manažmentu v stavebníctve. Na základe získaného podrobného prehľadu o súčasnom stave riešenia problematiky u nás i v zahraničí, rieši vedecké problémy, s dôrazom na efektívnosť riadenia výstavbových procesov. Orientuje sa na schopnosť jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve a riešiť sformulovaný problém s uvedomovaním si spoločenských, etických, právnych a ekonomických súvislostí vedeckej práce. Súčasťou jeho vedomostí je aplikácia ekonomických a matematických modelov optimalizácie pre podporu hypotéz, vyslovených v danom probléme. Absolvent je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj študijného odboru a pre stavebnú prax.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu technológia stavieb vedecky báda a prináša vlastné riešenia v oblasti teórie technológie staveb, modelovaní výstavbového procesu, užívaní a likvidácii stavieb so zameraním na správu nehnuteľností a ekonomické a technologické aspekty likvidácie staveb, využívaní stavebných materiálov novej generácie pre trvalo udržateľnú výstavbu, kvality výstavby v celom životnom cykle stavby, vrátane využívania manažérskych systémov, nových technológií na výstavbu a rekonštrukcie budov. Uplatní sa na univerzitných pracoviskách, výskumných a vývojových pracoviskách, štátnych orgánoch (ministerstvo,  koordinátor eurofondov, ...), medzinárodných poradenských firmách (zameranie na riadenie technických a investičných rizík).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu II. stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3. zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalšou podmienkou je primeraná znalosť jedného svetového jazyka (podľa výberu uchádzača) a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. Pri absolventoch iných odborov sa posudzuje štruktúra absolvovaných predmetov v absolvovanom študijnom programe a ich odborné a výskumné aktivity, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v doktorandskom štúdiu.Doplňujúce informácie

Prijímacia skúška pozostáva z jazykovej časti a odbornej časti. Jazyková časť skúšky sa uskutočňuje formou testu. Jej účelom je overenie znalosti cudzieho jazyka. Odborná časť skúšky sa uskutočňuje formou odbornej prezentácie (10 – 12 slajdov) venovanej téme dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási. Uchádzač môže obsah prezentácie konzultovať so školiteľom témy. Odbornú úroveň prezentácie hodnotí komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom programe.Podmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=9Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová, PhD. email: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

www.svf.tuke.skForma prijímacej skúšky

Prijímanie na doktorandské štúdium sa uskutočňuje formou prijímacieho konania. Jeho súčasťou je aj prijímacia skúška, ktorú je uchádzač povinný absolvovať v deň prijímacieho konania. Skúška má dve časti, jazykovú a odbornú. Na základe ich výsledkov komisia pre prijímacie konanie v danom študijnom programe rozhodne, či odporúča, alebo neodporúča uchádzača prijať. Konečné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium je v kompetencii dekana fakulty. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.02.2023 - 23.06.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.07.2023 - 04.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, zoznam publikovaných odborných a vedeckých prác (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 7000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493,
Konštantný symbol: 0308,
Variabilný symbol: 061050036
Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.11.2023 16:27

Upozorniť na neaktuálne údaje