Technológia a manažment v stavebníctve

Absolventi dokážu analyzovať problémy v príprave a realizácii rôznych druhov stavieb, navrhovať jednoduché stavby, analyzovať a viesť základnú ekonomickú agendu. Ovládajú základné poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov, podnikateľskej činnosti, práva, zásad tímovej práce a koordinácie špecialistov iných profesií. Vedia tvorivo rozvíjať základné teoretické vedomosti smerom k principiálnemu chápaniu problematiky a k pružnému zvládnutiu organizačných a technologických úloh pri rešpektovaní zásad kvality, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a ekonomickej efektívnosti stavebnej činnosti.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu  sa uplatní pri zhotovovaní všetkých druhov stavieb a navrhovaní konštrukcií jednoduchých stavieb. Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať všetky funkcie a činnosti pri príprave, realizácii a rekonštrukciách všetkých druhov stavieb a pri výrobe stavebných hmôt a polotovarov na nižších úrovniach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na program budú študenti prijímaní podľa poradovníka na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia.Doplňujúce informácie

www.svf.tuke.skPodmienky pre zahraničných študentov

http://www.svf.tuke.sk/en/?page_id=11681Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Hodnotia sa:

1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole (Max. 110 bodov)

2. Výsledky štúdia matematiky na strednej škole (Max. 180 bodov)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Panulinová, e-mail: eva.panulinova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.svf.tuke.sk/?page_id=242 • Deň otvorených dverí

  26.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  27.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis
 • http://www.svf.tuke.sk/?page_id=242 (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Daniela Káposztásová, PhD. – daniela.kaposztasova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.10.2018 14:33

Upozorniť na neaktuálne údaje