Technológia a manažment v stavebníctve

Absolventi dokážu analyzovať problémy v príprave a realizácii rôznych druhov stavieb, navrhovať jednoduché stavby, analyzovať a viesť základnú ekonomickú agendu. Ovládajú základné poznatky z oblasti riadenia ľudských zdrojov, podnikateľskej činnosti, práva, zásad tímovej práce a koordinácie špecialistov iných profesií. Vedia tvorivo rozvíjať základné teoretické vedomosti smerom k principiálnemu chápaniu problematiky a k pružnému zvládnutiu organizačných a technologických úloh pri rešpektovaní zásad kvality, bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a ekonomickej efektívnosti stavebnej činnosti. Absolvent študijného programu  sa uplatní pri zhotovovaní všetkých druhov stavieb a navrhovaní konštrukcií jednoduchých stavieb. Absolventi študijného programu sú spôsobilí vykonávať všetky funkcie a činnosti pri príprave, realizácii a rekonštrukciách všetkých druhov stavieb a pri výrobe stavebných hmôt a polotovarov na nižších úrovniach.Uplatnenie absolventov
 • asistent stavbyvedúceho,
 • stavebný dozor,
 • odborný pracovník v oblasti rozpočtu,
 • kvalitár, kontrolór v stavebníctve,
 • kvalitár, kontrolór vo výrobe stavebných materiálov.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Prijímacie konanie prebehne formou výberového konania, bez osobnej účasti uchádzačov a bez prijímacích skúšok. Uchádzač o bakalárske štúdium na SvF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií, ktoré sú vyjadrené bodovými hodnotami:

 1. výsledky štúdia na strednej škole za posledný rok štúdia,
 2. typ strednej školy,
 3. maturitná skúška z matematiky alebo fyziky,
 4. počet dokladovaných úspešných účastí v krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

eprihlaska.tuke.skDoplňujúce informácie

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/studium/bakalarske-studium/technologia-a-manazment-v-stavebnictveBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://svf.tuke.sk/wps/portal/svf/uchadzaci/podmienky-prijatia

https://eprihlaska.tuke.sk/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Panulinová PhD., e-mail: eva.panulinova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  26.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu IBAN: SK95 8180 0000 0070 0008 3493

Konštantný symbol: 0308, Variabilný symbol: 061050029

Adresát: Stavebná fakulta TUKE, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Kontakt na referát pre vzdelávanie: 055/ 602 4176, 055/ 602 4242

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Katarína Krajníková, PhD. – katarina.krajnikova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 06.11.2023 14:37

Upozorniť na neaktuálne údaje