Univerzita

Univerzita Komenského v Bratislave

Logo univerzity

Profil univerzity

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.

Univerzita Komenského má trinásť fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia takmer 25 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21 000 študentov). Štúdium na Univerzite Komenského sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia - UK navštevuje 2500 zahraničných študentov z viac ako 70 krajín sveta. Novoprijatí študenti si podľa svojho záujmu môžu vybrať z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov.

Univerzita Komenského v Bratislave je tiež významnou vedeckou inštitúciou. Podieľa sa na špičkovom výskume v rôznych vedných oblastiach. Je tiež riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Na univerzite pôsobí 19 špičkových vedeckých tímov (z 37 pôsobiacich na slovenských vysokých školách). Univerzita Komenského sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Šafárikovo nám. 6, 818 06, Bratislava

(02) 592 44 986

(02) 592 44 215

 

Lekárska fakulta

Špitálska 24, 813 72, Bratislava

+421 2 90119 462

 

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313, 810 00, Bratislava

02/59244 104

02/59244 216

 

Filozofická fakulta

Gondova 2, 811 02, Bratislava 1

02/5933 9111

02/5933 9496

 

Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava

 

Pedagogická fakulta

Račianska 59, 813 34, Bratislava

02/90151500

 

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, 832 32, Bratislava

02/501 17 146

 

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69, Bratislava

02/206 69 909

02/206 69 953

 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A, 036 01, Martin

043/2633 121, 122, 124

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina, 842 48, Bratislava

02/6542 7086, 6029 5152, 60 9 5480

02/6542 5882

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, 814 58, Bratislava

02/32 777 130

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, 811 02, Bratislava - Staré mesto

02/90201001

 

Fakulta managementu

Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05, Bratislava 25

+421 2 902 12 122, 126, 127, 121, 123

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, 821 05, Bratislava

02/20669810

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk