Univerzita

Univerzita Komenského v Bratislave

Logo univerzity

Profil univerzity

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Vznikla v roku 1919 a mala mimoriadny význam pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry na Slovensku. Vo svojej dobe bola prvou vysokou školou na území Slovenska, ktorá poskytovala možnosť získať najvyššie vzdelanie v slovenskom jazyku. Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v slovenskom systéme vysokoškolského vzdelávania a stala sa medzinárodne uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako najkomplexnejšie vybudovaná univerzita klasického typu v Slovenskej republike si uchováva postavenie národnej univerzity.

Univerzita Komenského má trinásť fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia takmer 25 000 študentov (z nich v dennej forme štúdia 21 000 študentov). Štúdium na Univerzite Komenského sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia - UK navštevuje 2500 zahraničných študentov z viac ako 70 krajín sveta. Novoprijatí študenti si podľa svojho záujmu môžu vybrať z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študijných programov.

Univerzita Komenského v Bratislave je tiež významnou vedeckou inštitúciou. Podieľa sa na špičkovom výskume v rôznych vedných oblastiach. Je tiež riešiteľom stoviek domácich i medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Na univerzite pôsobí 19 špičkových vedeckých tímov (z 37 pôsobiacich na slovenských vysokých školách). Univerzita Komenského sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Šafárikovo nám. 6, 818 06, Bratislava

(02) 592 44 986

(02) 592 44 215

 

Lekárska fakulta

Špitálska 24, 813 72, Bratislava

02/90119677

 

Právnická fakulta

Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 313, 810 00, Bratislava

02/59244 104

02/59244 216

 

Filozofická fakulta

Gondova 2, 811 02, Bratislava 1

02/5933 9111

02/5933 9496

 

Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava

 

Pedagogická fakulta

Račianska 59, 813 34, Bratislava

02/90151500

 

Farmaceutická fakulta

Odbojárov 10, 832 32, Bratislava

02/501 17 146

 

Fakulta telesnej výchovy a športu

Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69, Bratislava

02/206 69 909

02/206 69 953

 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Malá Hora 4A, 036 01, Martin

043/2633 121, 122, 124

 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mlynská dolina, 842 48, Bratislava

02/6542 7086, 6029 5152, 60 9 5480

02/6542 5882

 

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Kapitulská 26, 814 58, Bratislava

02/544 30 266

02/544 30 266

 

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Bartókova 8, 811 02, Bratislava

02/90209181

 

Fakulta managementu

Odbojárov 10, P. O. Box 95, 820 05, Bratislava 25

+421 2 902 12 122, 126, 127, 121, 123

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mlynské luhy 4, 821 05, Bratislava

02/20669810

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk