Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Logo univerzity

Profil fakulty

Fakulta prijima vylucne prihlasky v elektronickej forme podane cez https://e-prihlaska.uniba.sk. CEZ PORTÁL VŠ PRIHLÁŠKY NEPODÁVAJTE, FAKULTA ICH TECHNICKY NEDOKÁŽE SPRACOVAŤ

Podmienky prijímacieho konania sú dostupné na webovej stránke

http://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/studium/dokumenty/dokumenty_2015_2016/PODMIENKY1617.pdf

Fakulta sociálnych a ekonomických vied vznikla 5. júna 2002 rozhodnutím rektora UK po schválení v Akademickom senáte UK a po následnom vyjadrení Akreditačnej komisie MŠ SR ako trinásta fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Fakulta od začiatku svojej existencie uplatňovala základné princípy Bolonského procesu a prihlásila sa k cieľom prehĺbenia kvality procesov vzdelávania, zlepšeniu mobility študentov, pedagógov a výskumných pracovníkov. Kreditový systém trojstupňového univerzitného štúdia na fakulte ponúka možnosti bakalárskych, magisterských a doktorandských programov.

V akademickom roku 2015/2016 budú na fakulte nasledovné bakalárske,  magisterské a doktorandské študijné programy:

aplikovaná ekonómia - bakalársky a magisterský stupeň,

európske štúdiá - bakalársky aj magisterský stupeň,

sociálna antropológia - bakalársky,  magisterský  aj doktorandský stupeň,

sociálna  a pracovná psychológia - bakalársky,  magisterský  aj doktorandský stupeň,

verejná politika - magisterský stupeň,

európske štúdiá a politiky - doktorandský stupeň.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Fakulta poskytuje študentom ubytovanie v študentských domovoch Staré grunty 36 v Mlynskej doline.

Stravovanie

Stravovanie je možné v okolitých reštauráciách.

Ostatné služby

Fakulta je vybavená bezbariérovým prístupom, wi-fi pripojením.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Milan Horniaček, CSc. (milan.horniacek@fses.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 17.02.2016 16:28

Upozorniť na neaktuálne údaje