Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Hlavným poslaním lekárskej fakulty UK je vychovávať lekárov, ktorí chápu svoju profesiu predovšetkým ako poslanie. Takýto prístup zaväzuje LFUK stať sa nielen výučbovou základňou poskytujúcou možnosť nadobudnúť kvalitné vedomosti na dnešnej úrovni lekárskej vedy,  ale aj inštitúciou formujúcou morálny a osobnostný profil svojich absolventov. Okrem toho je LFUK základňou vedeckovýskumnej práce, čím umožňuje sprostredkovať svojim študentom aj poznatky, ktorých pôvod je na pôde ich alma mater, prispievajúc tak  k formovaniu vzťahu medzi študentom a fakultou. Poslaním lekárskej fakulty v oblasti liečebno-preventívnej je reprezentovať aplikáciu získaných teoretických a  praktických poznatkov v každodennej medicínskej praxi, ktorá by mala výrazne presahovať obvyklý národný a v niektorých oblastiach tiež európsky priemer.

LFUK je vedúcou inštitúciou medicínskeho vzdelávania. Úlohou LF UK je pregraduálna výchova poslucháčov, v rámci ktorej získavajú všeobecné medicínske vzdelanie. Výučba všeobecného lekárstva a zubného lekárstva prebieha v slovenskom i anglickom jazyku. LFUK poskytuje vysokoškolské vzdelávanie nielen v oblasti pregraduálnej výchovy, ale aj postgraduálnej výchovy vo forme študijných programov v špecializačnom štúdiu v zdravotníckom povolaní lekár, školiacich kurzov  a doktorandského štúdia. Výchova nových vedeckých pracovníkov sa uskutočňuje formou doktorandského štúdia, ktoré má dve formy: dennú a externú. Lekárska fakulta UK v Bratislave je teda inštitúciou celoživotného medicínskeho vzdelávania.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Lekárska fakulta UK poskytuje pre študentov fakulty ubytovanie v študentskom domove Družba, Botanická 25, Bratislava a v študentskom domove Ľudovíta Štúra, Staré grunty 36, Bratislava.   Bezbariérový prístup pre študentov so špecifickými potrebami je umožnený v ŠD ĽŠ v B-bloku AD a  Švédskych domkoch.

Stravovanie

Stravovanie študentov Lekárskej fakulty je možné vo všetkých jedálňach ŠDaJ UK po zakúpení stravných preukazov a  poukážok. Študenti sa môžu stravovať v jedálni v areáli fakulty. Stravovacie služby pre študentov sú zabezpečené aj priamo v ŠD Družba a ŠD Ľ.Štúra.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA (thurzo3@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 29.05.2023 10:39

Upozorniť na neaktuálne údaje