Univerzita Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

EBF UK v Bratislave  nadväzuje svojou činnosťou na vyše štyristoročnú tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na území Slovenska. Jej činnosť je spätá predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Význam EBF UK v Bratislave presahuje hranice Slovenskej republiky. Potvrdzujú to mnohé kontakty s partnermi v Európe a USA. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú naši študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky (Sliezska). Naša práca a poslanie stojí na základoch Lutherovej reformácie. Budujeme na hodnotách, ako sú osobná zodpovednosť a kritické myslenie. Vstupujeme do otvoreného dialógu na konfesionálnej, religióznej a spoločenskej rovine. Na našich študentov kladieme postupne vyššie a vyššie nároky, ceníme si pritom ich usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť. Sme progresívnou inštitúciou, ktorá inšpiruje pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý život ľuďom všetkých generácií.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

https://fevth.uniba.sk/teologicky-domov/ubytovanie-v-td/

Stravovanie

Výdaj stravy je v priestoroch obnovenej jedálne EBF UK.

Výdaj obeda: v čase medzi 11.30 hod. - 13.30 hod.

Viac informácií na:

https://fevth.uniba.sk/sluzby/stravovanie/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Jana Mokošová (mokosova@fevth.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 21.09.2023 10:50

Upozorniť na neaktuálne údaje