Univerzita Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

EBF UK v Bratislave  nadväzuje svojou činnosťou na vyše štyristoročnú tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na území Slovenska. Jej činnosť je spätá predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. Význam EBF UK v Bratislave presahuje hranice Slovenskej republiky. Potvrdzujú to mnohé kontakty s partnermi v Európe a USA. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú naši študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky (Sliezska). Naša práca a poslanie stojí na základoch Lutherovej reformácie. Budujeme na hodnotách, ako sú osobná zodpovednosť a kritické myslenie. Vstupujeme do otvoreného dialógu na konfesionálnej, religióznej a spoločenskej rovine. Na našich študentov kladieme postupne vyššie a vyššie nároky, ceníme si pritom ich usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť. Sme progresívnou inštitúciou, ktorá inšpiruje pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý život ľuďom všetkých generácií.

Prijímacie konanie

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Evanjelická teológia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2020
Termín skúšky: 17.06.2020 – 17.06.2020

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

http://www.fevth.uniba.sk/teologicky-domov/cennik-ubytovania/

Stravovanie

Výdaj stravy v priestoroch obnovenej jedálne EBF UK prebieha už od 18.1.2016.

V týchto stanovených cenách za 1 kompletný obed:

3,40 eur pracovník EBF, externý stravník

2,40 eur študent


Výdaj obeda: v čase medzi 11.30 hod. - 13.30 hod.

Za objednané jedlo je možné zaplatiť v hotovosti alebo stravným lístkom.

Objednávanie stravy pri objednávkovom systéme : nahlásenie počtu stravných jednotiek na základe aktuálneho jedálneho lístka deň vopred, vrátane možnosti do-objednania stravných jednotiek v aktuálnom dni a to do 8:00 hod.

e-mail: sklad.sav@vasestravovanie.sk

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Vlastislav Svoboda (svoboda@fevth.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 10.12.2019 08:24

Upozorniť na neaktuálne údaje