Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Jesseniova lekárska fakulta je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných vysokých skôl v Slovenskej republike. V roku 1969 bola zriadená ako samostatná fakulta, je integrálnou súčasťou Univerzity Komenského. Fakulta uskutočňuje vysokoškolské štúdium bakalárske, magisterské, doktorské, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov. Poskytuje možnosť štúdia v študijnom programe Všeobecné lekárstvo v jazyku slovenskom i v jazyku anglickom, v študijnom programe Zubné lekárstvo a v nelekárskych študijných programoch (bakalárske štúdium) - Ošetrovateľstvo, Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo, (magisterské štúdium) - Pôrodná asistencia a Verejné zdravotníctvo. 

Absolvent vysokoškolského štúdia všeobecného lekárstva pri promócii získa titul Doktor medicíny (MUDr.), absolvent vysokoškolského štúdia Zubné lekárstvo získava titul Doktor zubného lekárstva  (MDDr.) a absolvent nelekárskych študijných programov pri promócii získa titul Bakalár (Bc.) alebo titul Magister (Mgr.). Fakulta zabezpečuje postgraduálne doktorandské štúdium v akreditovaných odboroch, absolvent získa titul PhD.. Vzdelávacia činnosť fakulty sa stala komplexnou po akreditácii špecializačného štúdia v rezorte zdravotníctva. Fakulta má akreditované odbory pre habilitačné a inauguračné konanie.

Od akademického roku 2000/2001 sa študijné programy Jesseniovej lekárskej fakulty realizujú prostredníctvom kreditového systému štúdia podľa kritérií EÚ. Kreditový systém dáva študentom možnosť zapísať sa na štúdium na viacerých školách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a umožňuje vyššiu flexibilitu štúdia.

Jesseniova lekárska fakulta patrí medzi popredné fakulty nielen v rámci Univerzity Komenského, ale aj medzi popredné inštitúcie pregraduálneho medicínskeho vzdelávania vo svete. Má k dispozícii vynikajúce pracoviská nielen v základných a predklinických disciplínach, ale aj v klinických výučbových bázach v Univerzitnej nemocnici Martin. Fakulta dlhoročne dosahuje solídne výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti a medzinárodných aktivitách.

Prijímacie konanie

Všeobecné lekárstvo MUDr., denné

Uzávierka prihlášok: 01.08.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie

Vysokoškolský internát JLF UK je účelovým zariadením Univerzity Komenského v Bratislave Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

 

Dlhodobé ubytovanie študentov a zamestnancov

Pridelenie ubytovania v ubytovacích zariadeniach upravuje Smernica rektora UK v Bratislave. Súčasní aj novoprijatí študenti UK si podávajú elektronické žiadosti o ubytovanie prostredníctvom E-ubytovania.

Hotelové ubytovanie

VI celoročne poskytuje krátkodobé ubytovanie v tzv. hosťovských izbách. V prípade voľnej ubytovacej kapacity aj v časti vyčlenenej pre ubytovanie študentov.

Stravovanie

Stravovanie

Študentská jedáleň sa nachádza priamo v objekte Vysokoškolského internátu na ulici  L. Novomeského 7 Martin.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Bc. Lenka Hamplová (lenka.hamplova@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 05.10.2023 22:34

Upozorniť na neaktuálne údaje