Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Najstaršia, najväčšia a najmodernejšia právnická fakulta na Slovensku.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave snúbi vyše storočnú ročnú tradíciu právnej vedy a právnického vzdelávania s inovatívnymi, tvorivými prístupmi, ktorých jednoznačným cieľom je pripraviť absolventov štúdia na požiadavky praxe a vytvoriť také kvalitné vedecké diela, ktoré rozvíjajú aplikačnú prax.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme. Riešenie simulovaných prípadov sa stáva základným štandardom, prebieha tiež výučba vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku a klinických predmetov, zameraných najmä na medzinárodné právnické súťaže a na pôsobenie študentov v praxi.

Značné využívanie konceptu klinického právnického vzdelávania (najmä simulované súdne a mimosúdne spory, stáže, predmety zamerané na riešenie prebiehajúcich právnych prípadov, predmety zamerané na komplexné riešenie simulovaných právnych prípadov) reflektuje na dlhodobé požiadavky praxe rozvíjať u študentov práva analytické a syntetické myslenie spojené so schopnosťou absolventov ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné právnické výstupy (podrobnosti o klinických formách vzdelávania nájdete tu).

Fakulta dlhodobo spolupracuje s mnohými inštitúciami aj jednotlivcami z právnej praxe, či už ide o profesijné komory, ústredné orgány štátnej správy alebo renomované advokátske kancelárie. Prevažná časť slovenskej právnickej verejnosti vrátane mienkotvorných osobností patrí práve medzi absolventov Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Okrem kvalitného teoretického základu sú to hlavne poznatky z praxe, ktoré nám umožňujú neustále prispôsobovať štúdium požiadavkám na trhu práce.

Na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pôsobia autori zásadných vedeckých komentárov k právnym predpisom prinášajúcich originálne vedecké poznatky a formujúcich právnu prax.

Fakulta je zapojená do mnohých kvalitných programov medzinárodnej spolupráce vrátane programu Erasmus zameraného na študentskú mobilitu na vyše 50-tich partnerských univerzitách v Európskej Únii i v Turecku. Každoročne vysielame desiatky študentov.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch.

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach študentských domovoch a v školskej jedálni.

Ostatné služby

PODPORA ŠTÚDIA ŠTUDENTOM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

Prístupnosť fakulty - Právnická fakulta UK v Bratislave

Sídlo:

Právnická fakulta sa nachádza na Šafárikovom námestí v historickej budove . Niektoré pracoviská Právnickej fakulty sú v novej budove (prístavba) – vchod z Múzejnej ulice.

Dostupnosť:

Fakulta sa nachádza pri zastávke MHD Šafárikovo námestie, kam je možné sa dostať či už z Hlavnej stanice, Autobusovej stanice alebo z internátneho domu Ľ. Štúra a Vysokoškolského domu Družba (www.ba.imhd.sk). Pri doprave autom je možné parkovať priamo pred budovou Filozofickej fakulty na Gondovej 2. Rovnako sú vyhradené parkovacie miesta aj na Múzejnej ulici.

Vstup:

Je to historická budova, v ktorej sa konajú promócie a imatrikulácie celej Univerzity Komenského, nakoľko sa tu nachádza aj Rektorát UK. Vstup je problematický pre ľudí s telesným postihnutím. Najskôr je potrebné prekonať 8 schodov, za ktorými sa nachádzajú ťažké dvere, ktoré sa otvárajú smerom k sebe, pričom kľučka je vysoko. Väčšinou sú tieto dvere otvorené. Za nimi nasledujú dvere na fotobunku, po ktorých sa ocitneme vo vstupnej hale. Zo vstupnej hale sa prejde cez otvorené dvere na prízemie do chodby. Hneď na ľavej strane je vrátnica.
Bezbárierový vstup je možný z novej budovy - vchod z Múzejnej ulice. Vchádza sa cez dvoje dvere na fotobunku. Naľavo sa nachádza vrátnica. Napravo je výťah, ktorý je vnútri označený Braillovým písmom. Výťahom sa vyveziete na tretie alebo štvrté poschodie. Na týchto poschodiach je možný bezbariérový prechod do starej budovy pomocou rampy, ktorá sa nachádza vždy na konci chodby po ľavej strane od výťahu. Po prejdení rampy sa ocitnete v starej budove vždy o poschodie nižšie ako v novej budove (z 3. poschodia na 2. poschodie, zo 4. poschodia na 3. poschodie). Vždy je tam výťah, ktorým sa pohybujeme už po starej budove Právnickej fakulty UK.

Budova:

Nakoľko je budova Právnickej fakulty historická budova, nie je prispôsobená potrebám ľudí s telesným postihnutím. V celej budove sú dvere, ktoré sú mohutné, otváranie je ťažšie, vo väčšine prípadov sa otvárajú k sebe. Nachádzajú sa tu dva výťahy, ale k obidvom je bariérový prístup. Prvý výťah od vrátnice po ľavej strane. Druhý výťah je na konci chodby na ľavej strane. Vedie k nemu 7 schodov a lietačky.  Jednotlivé poschodia sú označené štítkami s Braillovým písmom. Výťah je vybavený reproduktorom. 
Na prízemí na pravej strane je bezbariérová toaleta, od ktorej je kľúč na vrátnici. V súčasnosti slúži skôr ako sklad pre upratovačky.
Na prvom poschodí je aula a podateľňa. Na druhom poschodí je študijné oddelenie vľavo od výťahu. Vpravo od výťahu sa dá prejsť cez rampu do prístavby na tretie poschodie.  Na treťom poschodí sa nachádza dekanát. Aj z tohto poschodia je možný bezbariérový prechod na štvrté poschodie prístavby. Knižnica Právnickej fakulty sa nachádza na piatom poschodí v prístavbe – vchod z Múzejnej ulice.

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí v rámci Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov. Centrum riadi PaedDr. Elena Mendelová, CSc. (mail: elena.mendelova(at)fmph.uniba.sk, tel.: 02/6542 4862, fax: 02/6542 4862). Centrum poskytuje rady a informácie zdravotne postihnutým študentom a uchádzačom o štúdium. Okrem toho pôsobia na každej fakulte UK koordinátori pre prácu so študentami so špecifickými potrebami. Na PraF UK je to:

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
tel.: 02/59 24 43 1002/592 44 440
e-mail: margita.prokeinova(at)flaw.uniba.sk

Ďalšie kontakty:
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami Univerzita Komenského, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
tel.: +421(2) 9010 2068
e-mail: mendelova(at)fmph.uniba.sk
http://www.cezap.sk

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. (ondrej.blazo@flaw.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 07:52

Upozorniť na neaktuálne údaje