Univerzita Komenského v Bratislave

Farmaceutická fakulta

Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského bola založená 1. septembra 1952. V roku 1958 začala výstavbu vlastnej budovy na Ulici odbojárov 10, ktorá bola slávnostne otvorená v roku 1960 a je sídlom fakulty dodnes. V súčasnosti poskytuje fakulta najmä päťročné magisterské štúdium v študijnom odbore Farmácia. Od roku 2002 ponúka aj trojročné bakalárske štúdium v študijnom odbore Zdravotnícke a diagnostické pomôcky.

Farmaceutická fakulta UK oslávila 65. výročie svojho založenia. Za ten čas vychovala viac ako 11-tisíc absolventov. Patrí k pevným pilierom Univerzity Komenského vo všetkých oblastiach. Stála a stojí pri formovaní odboru farmácia a je jedinou vysokoškolskou inštitúciou, ktorá pripravuje absolventov pre všetky sféry činnosti farmaceuta v spoločnosti. Dodnes ostáva jedinou farmaceuticky zameranou fakultou na Slovensku, pričom v rokoch 1960 – 1969  bola jedinou svojho druhu v celom Československu. Vychováva originálneho odborníka na lieky integrovaním poznatkov z prírodovedných, medicínskych i špecifických farmaceutických vied. Rozvíja farmaceutický výskum a prispieva k poznaniu aj v ďalších súvisiacich vedných disciplínach z oblasti chémie, biológie, fyziky a iných.

Na fakulte pôsobili a pôsobia významní odborníci, ktorí sú nositeľmi nových smerov a prístupov vo vedecko-výskumnej aj výchovnovzdelávacej činnosti.

Významná je jej prestíž európskej akademickej inštitúcie. Je súčasťou celouniverzitných excelentných pracovísk pre biomedicínsky výskum, partnerom viac ako troch desiatok zahraničných vedeckovýskumných pracovísk z celého sveta, členom EAFP (European Association of Faculties of Pharmacy) a FIP (International Pharamceutical Federation).  V rámci programu Erasmus+ poskytuje študentom možnosť absolvovať jedno či dvojsemestrálne štúdium alebo stáž na jednej z 24 zahraničných univerzít alebo stáže v lekárňach ako súčasť povinnej 5-mesačnej lekárenskej praxe v 5. ročníku. 

Farmaceutická fakulta prevádzkuje Univerzitnú lekáreň, ktorá je najväčšou verejnou lekárňou na Slovensku, ale zároveň plní aj úlohu praktickej výučbovej základne pre študentov, i v rámci špecializačného štúdia. V priestoroch fakulty sídli aj Fakultná lekáreň, ktorá je neziskovou organizáciou.

Absolventi farmaceutického štúdia nachádzajú uplatnenie na Slovensku a v zahraniční predovšetkým ako lekárnici verejných a nemocničných lekárni, klinickí farmaceuti na oddeleniach nemocníc, pracovníci farmaceutických spoločností vo výrobe, výskume a distribúcii liekov, v zdravotných poisťovniach, ďalej ako pracovníci vedeckých, výskumných a kontrolných ústavov a laboratórií, ale aj ako pedagogickí pracovníci na stredných a vysokých školách pri výchove a vzdelávaní študentov s farmaceutickým zameraním. Farmácia patrí medzi regulované odvetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou.

Diplom získaný na Farmaceutickej fakulte UK je akceptovaný v členských krajinách EÚ.

 Virtuálna prehliadka fakulty: http://www.fpharm.uniba.sk/virtualna-prehliadka/

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA - MLYNY UK (VM Ľ. ŠTÚRA - MLYNY UK)

sú najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Kapacita cca 6500 lôžok je sústredená v troch objektoch (Štúrak, Átriové domky, Manželské internáty), ktoré majú rozdielnu vybavenosť ubytovacích priestorov, a preto aj rozdielne ceny za ubytovanie. Počas akademického roka (september - jún) poskytuje VM Ľ. Štúra - Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj iných vysokých škôl a ďalším záujemcom-neštudentom. V lete (júl - august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti vo viacerých kvalitatívnych kategóriách (apartmány, hostel, ubytovňa), a najmä v bezkonkurenčných cenových reláciách.

Žiadosť o ubytovanie sa podáva elektronicky prostredníctvom systému AIS2, o termíne sú študenti a uchádzači informovaní prostredníctvom webového portálu fakulty.

Bližšie informácie o ubytovacom procese nájdete na http://uniba.sk/ubytovanie/ 

Stravovanie

Farmaceutická fakulta UK má vo svojich priestoroch jedáleň, kaviareň a oddychovú ("chill- out") zónu v "zelenej" budove (Odbojárov 10) v suteréne, kde študentov čakajú pohodlné gauče a príjemná atmosféra.

Vysokoškolské mesto - Mlyny UK poskytuje možnosť stravovania v dvoch moderných jedálňach - Eat & Meet (átriové domky blok C/D) a Venza (átriové domky blok V). V areáli sa nachádza aj množstvo bistier, reštaurácií, nákupné centrum, pizzeria, kaviarne a čajovňa.

Ostatné služby

Študentský život na Farmaceutickej fakulte UK zabezpečuje

Slovenský spolok študentov farmácie  www.sssf.sk

organizácia založená a vedená študentmi Farmaceutickej fakulty UK. Je to spolok „nadšencov“, ktorých teší urobiť niečo pre spoločnú vec. 

SSŠF organizuje vzdelávacie podujatia a podujatia v oblasti verejného zdravia ako sú Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry, biochemické merania, Kvapka krvi, workshopy v správnej dispenzácii, prednášky od externých prednášajúcich Chcem viac, Svetové dni WHO, zubná hygiena, aj v spolupráci s medikmi, kultúrno-spoločenské ako Beánia farmaceutov, Teambuildingy, Tabletka, Pharma párty a športové podujatia - kolkový, futsalový turnaj, zumba, aerobik.

Reprezentuje slovenských študentov farmácie na medzinárodných kongresoch IPSF (International Pharmaceutical Student´s Federation), EPSA (Europenian Pharmaceutical Student´s Association) a FIP (International Pharmaceutical Federation), organizuje SEP (Student Exchange Programme) a výmenné pobyty so zahraničnými spolkami.

Vydáva vlastný študentský časopis Farmakoviny a publikuje v slovenských periodikách a na weboch, robí rozhovory so zamestnancami fakulty a učí študentov, ako písať odborné články pre verejnosť. Každý študent sa môže pridať a začať robiť vlastné podujatia.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Belešová (belesova4@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 01.12.2020 21:03

Upozorniť na neaktuálne údaje