Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Univerzita Komenského v Bratislave je v súčasnosti najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku. Jej vznik v roku 1919 mal mimoriadny význam pre rozvoj kultúry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Táto univerzita po prvý krát v dejinách vytvorila pre slovenských študentov možnosť získať vysokoškolské vzdelanie v rodnom jazyku. Počas jej doterajšej existencie získalo na nej akademické tituly desiatky tisícov absolventov a stala sa vskutku národnou univerzitou s významným medzinárodným uznaním. V súčasnosti na nej študuje približne 30 000 študentov v rôznych študijných odboroch a formách štúdia.

Základným poslaním Univerzity Komenského je rozvíjať a šíriť vzdelanosť a starať sa o jej hlboké pochopenie, pričom ako vedecká inštitúcia činí tak tvorivým vedeckým výskumom, ktorým otvára nové horizonty vo vede i vo vzdelávaní.

Fakulta managementu je jednou z trinástich fakúlt Univerzity Komenského (Lekárska fakulta v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Farmaceutická fakulta, Právnická fakulta, Filozofická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Fakulta telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta, Fakulta managementu, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta).

Fakulta managementu bola vytvorená v roku 1991 a do histórie vysokého školstva na Slovensku sa zapísala tým, že bola prvou fakultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Zámerom jej zakladateľov bolo vytvoriť na Slovensku fakultu, ktorá by výučbu v študijnom odbore manažment zabezpečovala takým spôsobom ako vo svete uznávané Business Schools, ktoré pôsobia na zahraničných univerzitách.

Poslaním Fakulty managementu UK je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu, k rozvíjaniu ktorej fakulta prispieva svojou vlastnou vedecko-výskumnou činnosťou.

V rámci prijatej stratégie fakulta deklaruje svoj zámer pokračovať v doterajšom vývoji a úspešnom pôsobení v študijnom odbore manažment a ako integrálna súčasť Univerzity Komenského prispievať k jej rozvoju ako „výskumnej univerzity“. Úzke prepojenie pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, spolu s rozvíjaním kontaktov s manažérskou praxou, vníma ako účinnú cestu k presadzovaniu trendov budovania znalostnej spoločnosti.

Úspechy, ktoré dosahuje Fakulta managementu hlavne z pohľadu hodnotenia vedomostí a schopností jej absolventom nezávislými ratingovými agentúrami a manažérskou praxou sú založené na snahe uplatňovať nové a netradičné formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sústreďujú na rozvíjanie tvorivých schopností, pružnosti a prispôsobivosti jej študentov a absolventov. V rámci študijného odboru manažment sa kladie dôraz na analyticko-syntetické techniky, komunikačné schopnosti a zručnosti a nové trendy v teórii a praxi manažmentu.

V súlade s Bolonskou deklaráciou fakulta rozvíja bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium a podporuje programy mobility študentov uplatňovaním kreditového systému. V bakalárskom i magisterskom stupni štúdia má akreditované študijné programy manažment a medzinárodný manažment a v doktorandskom štúdiu študijné programy manažment a podnikový manažment. Vo všetkých svojich študijných programoch podporuje výučbu v anglickom jazyku a študijný program medzinárodný manažment ponúka vo francúzskej aj nemeckej verzii.

Absolventi fakulty nachádzajú uplatnenie v domácich, zahraničných i nadnárodných spoločnostiach, v poradenských firmách, verejnom sektore a ďalších inštitúciách. Nadobudnuté vedomosti a schopnosti im vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich kariérnom raste. Napriek tomu, že prví absolventi ukončili štúdium na fakulte iba pred desiatimi rokmi, mnohí z nich už zastávajú dôležité pozície v manažérskej praxi, sú známymi osobnosťami v bankovej a finančnej sfére alebo úspešne pôsobia na univerzitách.

Všetky doterajšie výsledky a úspechy vnímame ako dôsledok spolupráce učiteľov a študentov, ako i rozvíjania vzťahov s absolventmi a ďalšími dôležitými partnermi. Naším spoločným želaním je pokračovať v úspešnom rozvoji fakulty a zvyšovaní kvality jej činnosti.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA - MLYNY UK (VM Ľ. ŠTÚRA - MLYNY UK)

sú najväčším ubytovacím zariadením na území bývalého Československa. Kapacita cca 6500 lôžok je sústredená v troch objektoch (Štúrak, Átriové domky, Manželské internáty), ktoré majú rozdielnu vybavenosť ubytovacích priestorov, a preto aj rozdielne ceny za ubytovanie. Počas akademického roka (september - jún) poskytuje VM Ľ. Štúra - Mlyny UK ubytovanie študentom UK, ale aj iných vysokých škôl a ďalším záujemcom-neštudentom. V lete (júl - august) je ubytovanie prístupné širokej verejnosti vo viacerých kvalitatívnych kategóriách (apartmány, hostel, ubytovňa), a najmä v bezkonkurenčných cenových reláciách.

Žiadosť o ubytovanie sa podáva elektronicky prostredníctvom systému AIS2, o termíne sú študenti a uchádzači informovaní prostredníctvom webového portálu fakulty.

Bližšie informácie o ubytovacom procese nájdete na http://uniba.sk/ubytovanie/ 

Stravovanie

Fakulta managementu UK má vo svojich priestoroch jedáleň, kaviareň a oddychovú ("chill- out") zónu v "zelenej" budove (Odbojárov 10) v suteréne, kde študentov čakajú pohodlné gauče a príjemná atmosféra.

Vysokoškolské mesto - Mlyny UK poskytuje možnosť stravovania v dvoch moderných jedálňach - Eat & Meet (átriové domky blok C/D) a Venza (átriové domky blok V). V areáli sa nachádza aj množstvo bistier, reštaurácií, nákupné centrum, pizzeria, kaviarne a čajovňa.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Belešová (michaela.belesova@uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 11.01.2021 11:06

Upozorniť na neaktuálne údaje