Univerzita

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Logo univerzity

Profil univerzity

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty/ústav Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Prihlás sa online teraz: https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk.

Harmonogram prijímacieho konania na STU na akademický rok 2024/2025

Organizáciu a priebeh prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len "STU") určuje vnútorný predpis "Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU" v platnom znení.

Podrobné informácie o prijímacom konaní na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Ne webových stránkach STU sa uchádzač dozvie Prečo študovať na STU a nájde (Nielen) sprievodcu prijímacím konaním na akademický rok 2024/2025.

STU má zriadené celouniverzitné pracovisko Poradenské centrum STU za účelom podpory študentov v oblasti štúdia, univerzitného a osobného života. Poskytujeme bezplatné služby pre všetkých študentov STU formou informačných, konzultačných, poradenských, podporných a terapeutických činností, s osobitným dôrazom na študentov so špecifickými potrebami. Pracujeme na tom, aby naše aktivity boli povzbudzujúce pre všetkých študentov STU.

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová
Tel.: +421 940 993 107
E-mail: alexandra.jurkovicova@stuba.sk

Poradenské centrum STU
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova  5
812 43 Bratislava 1

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami a kontakty na fakultných koordinátorov sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala takmer 175 000 absolventov. Ročne na univerzite študuje v priemere 11 000 študentov vo všetkých stupňoch a formách vysokoškolského štúdia na 7 fakultách a univerzitnom ústave, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia.

STU priznáva študentom motivačné štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti a motivačné štipendiá vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové), ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku STU.
Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorázovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.
V akad. roku 2022/2023 mohol študent STU získať motivačné štipendium odborové až do výšky 870 €.
STU tiež priznáva študentom a absolventom mimoriadne štipendiá z vlastných zdrojov.

STU získala v roku 2012 certifikát ECTS label, ktorý je prestížnym  potvrdením, že  kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Všetky študijne programy poskytované na Slovenskej technickej univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí.  Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality pre domácich aj pre zahraničných študentov.

V roku 2013 získala STU pretížne ocenenie DS Label, čo znamená, že dodatok k diplomu vydávaný všetkým absolventom univerzity dvojjazyčne v slovensko-anglickom jazyku, spĺňa štandard stanovený Európskou komisiou. Poskytuje transparentné informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania (najmä informácie o vzdelávacej inštitúcii, študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch a výsledkoch štúdia, a pod).

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Vazovova 5, 812 43, Bratislava 1

+ 421 917 669 312, 316, 642; + 421 918 669 169

+ 421 2 524 99 384

 

Stavebná fakulta

Radlinského 11, 810 05, Bratislava

02/32 888 466, 02/32 888 + klapka 478,483, 647,725

 

Strojnícka fakulta

Nám. slobody 17, 812 31, Bratislava

02/5729 6198

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava

02/602 91 221

02/654 20 415

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, 812 37, Bratislava

02 593 25 111, 0918 674 111

02 524 95 381, 02 524 93 198

 

Fakulta architektúry a dizajnu

Námestie slobody 19, 812 45, Bratislava 1

+421 2 57276 215

 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24, Trnava

+421 918 646 005 až +421 918 646 009

 

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 812 19, Bratislava 4

02 /210 22 107

02/654 20 587

 

Ústav manažmentu, Bratislava

Vazovova 5, 812 43, Bratislava

+421 918 669 138

Celouniverzitné študijné programy

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk