Univerzita

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Logo univerzity

Profil univerzity

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty/ústav Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Prihlás sa online teraz: https://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk.

Harmonogram prijímacieho konania na STU na akademický rok 2023/2024

Organizáciu a priebeh prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len "STU") určuje vnútorný predpis "Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU" v platnom znení.

STU priznáva študentom motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové), ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku STU. Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorázovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.
V akad. roku 2022/2023 môže študent STU získať motivačné štipendium odborové až do výšky 870 €.

Podrobné informácie o prijímacom konaní na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Alexandra Šušková Jurkovičová
Tel.: +421 940 993 107
E-mail: alexandra.jurkovicova@stuba.sk

Poradenské centrum STU
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova  5
812 43 Bratislava 1

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami a kontakty na fakultných koordinátorov sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala takmer 175 000 absolventov. Ročne na univerzite študuje v priemere 11 000 študentov vo všetkých stupňoch a formách vysokoškolského štúdia na 7 fakultách a univerzitnom ústave, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia.

STU získala v roku 2012 certifikát ECTS label, ktorý je prestížnym  potvrdením, že  kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Všetky študijne programy poskytované na Slovenskej technickej univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí.  Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality pre domácich aj pre zahraničných študentov.

V roku 2013 získala STU pretížne ocenenie DS Label, čo znamená, že dodatok k diplomu vydávaný všetkým absolventom univerzity dvojjazyčne v slovensko-anglickom jazyku, spĺňa štandard stanovený Európskou komisiou. Poskytuje transparentné informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania (najmä informácie o vzdelávacej inštitúcii, študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch a výsledkoch štúdia, a pod).

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Vazovova 5, 812 43, Bratislava 1

+ 421 917 669 312, 316, 642; + 421 918 669 169

+ 421 2 524 99 384

 

Stavebná fakulta

Radlinského 11, 810 05, Bratislava

02/32 888 466, 02/32 888 + klapka 478,483, 647,725

 

Strojnícka fakulta

Nám. slobody 17, 812 31, Bratislava

02/5729 6198

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava

02/602 91 221

02/654 20 415

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, 812 37, Bratislava

02 593 25 111, 0918 674 111

02 524 95 381, 02 524 93 198

 

Fakulta architektúry a dizajnu

Nám. slobody 19, 812 45, Bratislava 1

+421 2 57276 215

 

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24, Trnava

+421 918 646 005 až +421 918 646 009

 

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 812 19, Bratislava 4

02 /210 22 107

02/654 20 587

 

Ústav manažmentu, Bratislava

Vazovova 5, 812 43, Bratislava

+421 918 669 138

Kalendár termínov

Celouniverzitné študijné programy

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk