Univerzita

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Logo univerzity

Profil univerzity

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty/ústav Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Na prihlasovanie použite túto linku: http://is.stuba.sk/prihlaska/

Organizáciu a priebeh prijímacieho konania na štúdium akreditovaných študijných programov uskutočňovaných na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len "STU") určuje vnútorný predpis "Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU" v platnom znení.

STU priznáva študentom motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové), ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku STU. Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorázovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.
V akad. roku 2017/2018 môže študent STU získať motivačné štipendium odborové až do výšky 960 €.

Podrobné informácie o prijímacom konaní na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave nájdete TU...

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
tel.: +421 908 948 626
e-mail: zuzana.ceresnova@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami a kontakty na fakultných koordinátorov sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) je modernou výchovno-vzdelávacou a vedeckou inštitúciou. Od svojho založenia v roku 1937 vychovala približne 159 000 absolventov. Ročne na univerzite študuje v priemere 12 000 študentov vo všetkých stupňoch a formách vysokoškolského štúdia na 7 fakultách a univerzitnom ústave, ktoré ponúkajú štúdium v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia.

V roku 2015 bola skončená komplexná akreditácia činností univerzity. Po vyjadrení Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR zostáva Slovenská technická univerzity v Bratislave začlenená ako univerzitná vysoká škola.

STU získala v roku 2012 certifikát ECTS label, ktorý je prestížnym  potvrdením, že  kreditový systém je kompatibilný s Európskym systémom prenosu kreditov ECTS (European Credit Transfer System), umožňujúci obojsmernú mobilitu študentov s univerzitami krajín EÚ a širšieho európskeho priestoru. Všetky študijne programy poskytované na Slovenskej technickej univerzite, všetky skúšky a kredity, ktoré študenti získavajú, sú v súlade s európskym kreditovým systémom a sú tak uznávané aj v zahraničí.  Ak má univerzita túto značku, je to signál kvality pre domácich aj pre zahraničných študentov.

V roku 2013 získala STU pretížne ocenenie DS Label, čo znamená, že dodatok k diplomu vydávaný všetkým absolventom univerzity dvojjazyčne v slovensko-anglickom jazyku, spĺňa štandard stanovený Európskou komisiou. Poskytuje transparentné informácie o dosiahnutom vzdelaní,  jeho charaktere, obsahu a kontexte v národnom systéme vzdelávania (najmä informácie o vzdelávacej inštitúcii, študijnom programe, dĺžke štúdia, dosiahnutých kreditoch a výsledkoch štúdia, a pod).

Vo vedeckovýskumnej činnosti sa univerzita úspešne zapája do programov EÚ.

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Vazovova 5, 812 43, Bratislava 1

+ 421 917 669 312, 316, 318, 642; + 421 918 669 169

+ 421 2 524 99 384

 

Stavebná fakulta

Radlinského 11, 810 05, Bratislava

02/52923 006, 02/59274 708, 02/59274 + klapka 478,482,483

 

Strojnícka fakulta

Nám. slobody 17, 812 31, Bratislava

02/5729 6198

02/5292 5749

 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava

02/602 91 221

02/654 20 415

 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Radlinského 9, 812 37, Bratislava

02 593 25 111, 0918 674 111

02 524 95 381, 02 524 93 198

 

Fakulta architektúry

Nám. slobody 19, 812 45, Bratislava

0918665001

 

Materiálovotechnologická fakulta; Trnava

Jána Bottu 25, 917 24, Trnava

+421 918 646 005 až +421 918 646 009

 

Fakulta informatiky a informačných technológií

Ilkovičova 2, 812 19, Bratislava 4

02 /210 22 107

02/654 20 587

 

Ústav manažmentu, Bratislava

Vazovova 5, 812 43, Bratislava

+421 918 669 138

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk