Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta architektúry a dizajnu

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta architektúry a dizajnu je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a designu.

 

Fakulta nadväzuje na tradíciu technického vzdelávania, ktorého základy boli položené zriadením Banskej akadémie v Banskej Štiavnici v rokoch 1763 a na tradíciu architektonického vzdelávania, ktorého základy boli položené vroku 1946 zriadením Oddelenia architektúry apozemného staviteľstva na Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, vroku 1950 transformovanej na Fakultu architektúry apozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave. Medzníkom vo vývoji architektonického vzdelávania bolo zriadenie samostatnej Fakulty architektúry SVŠT v Bratislave vroku 1976.

Fakulta svoje poslanie napĺňa najmä :

a)poskytovaním vzdelávania v študijných programoch prvého, druhého atretieho stupňa,

b)vytváraním podmienok arealizáciou slobodného vedeckého bádania aumeleckej činnosti, a vykonávaním základného aaplikovaného výskumu a vývoja,

c)vytváraním podmienok pre sprístupnenie a šírenie novovytvorených i sprostredkovaných poznatkov,

d)poskytovaním možností vzdelávaniav interdisciplinárnych študijných odboroch univerzitného charakteru,

e)poskytovaním vzdelávania, ktorého druhý a tretí stupeň je bezprostredne spojený s vedeckovýskumnou činnosťou, resp. umelecko-tvorivou činnosťou,

f)poskytovaním vzdelávania vštudijných odboroch s takým obsahom znalostí z 4informačných technológii, ktoré absolventom umožní pracovať a žiť v novej -informačnej spoločnosti,

g)poskytovaním vzdelávania pre prácu v novej znalostnej ekonomike apre tvorbuudržateľnosti životného prostredia,

h)poskytovaním možností ďalšieho vzdelávania počas celého života,

i)výchovou v duchu hodnôt demokracie a humanizmu a vedením študentov k tolerancii, ku schopnosti tvorivého a nezávislého spôsobu myslenia, k zdravému sebavedomiu,

j)spoluprácou s domácimi i zahraničnými inštitúciami akademického i neakademického sektoru,

k)vedeckovýskumnou aumeleckou činnosťou prepojenou na prax aeurópsky priestor.

Informácie pre uchádzačov o štúdium

Študijné oddelenie - vedúca študijného oddelenia (1. a 2. stupeň štúdia)

Denisa Bridová
1. ročník - bakalárske študijné programy,
2. ročník - inžinierske a magisterské študijné programy
tel.: 02/572 76 211
e-mail: denisa.bridova@stuba.sk

Ing. Margita Brandisová 
2. a 3. ročník -  bakalárske študijné programy
tel.: 02/572 76 224
e-mail: margita.brandisova@stuba.sk

Mgr. Alena Bachratá  
4. ročník -  bakalárske študijné programy , 1. ročník -  inžinierske a magisterské študijné programy
tel.: 02/572 76 234
e-mail: alena.bachrata@stuba.sk

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD.
tel.: +421 903 458 272
e-mail: danica.koncekova@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

http://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave.html?page_id=657

Stravovanie

http://www.stuba.sk/sk/ucelove-zariadenia/ucelove-zariadenie-studentske-domovy-a-jedalne-stu/jedalne.html?page_id=1689

Ostatné služby

Prípravné kurzy

Prípravný kurz kreslenia pre verejnosť. Program je vhodný pre záujemcov o štúdium  architektúry, urbanizmu a dizajnu. Prípravný kurz mmodelovania je vhodný pre záujemcov o štúdium dizajnu.

Prípravný kurz modelovania
Jednotlivé stretnutia budú venované vybraným problematikám v oblasti kresby, navrhovania a dizajnu. Teoretické a praktické cvičenia majú za cieľ zoznámiť záujemcov s  2D a 3D zobrazovaním, navrhovaním a  modelovaním objektov dennej potreby.

Miesto konania: 
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Nám. slobody 19, 3. posch., modelovňa, č. dv. 335.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (michal.czafik@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 03.02.2024 11:40

Upozorniť na neaktuálne údaje