Priestorové plánovanie

Absolvent študijného programu priestorové plánovanie v III. stupni štúdia študijného odboru priestorové plánovanie ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno-ekologických, socio-ekonomických, historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov. Skúma procesy priestorového vývoja, identifikuje ich zákony a zákonitosti. Tvorivo navrhuje nové prístupy, nástroje a metódy usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné pre plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku.Uplatnenie absolventov

Absolvent môže nájsť široké uplatnenie vo vede, vo vzdelávaní a praxi priestorového plánovania a urbanizmu, v manažmente priestorového rozvoja sídelných systémov na lokálnej, regionálnej i makroregionálnej úrovni, pri riešení špecifických problémov ekonomického rozvoja vo väzbe na lokalizačné aspekty rozvoja ekonomických aktivít ako aj sociálneho rozvoja vo väzbe na špecifické kvality humánneho životného prostredia. Charakter jeho interdisciplinárneho vzdelania dáva predpoklady aj pre jeho uplatnenie pri riešení špecifických úloh vo vede i praktickej činnosti ďalších hraničných a participujúcich disciplín ako napr. v architektúre a urbanizme, urbánnej ekológii, sociálnej ekológii, územnom manažmente a marketingu a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 •  Examination committee will meet on June 28, 2019 and will assess the course of entrance exam. The meeting will be closed; an applicant will be evaluated on the basis of these criteria:

  •  theoretical-professional abilities and predispositions for scientific and art work and overall professional level which he/she showed at the interview about chosen topic of dissertation work – maximum 30 points

  • level of language knowledge - maximum 30 points

  • extent and quality of publication  activity - maximum 20 points

  • results in student scientific and professional work competitions - maximum 10 points

  • participation in foreign student mobility (Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci), participation in students' workshops, summer school - maximum 10 points

  • Based on the results of the admissions test, applicants who achieve at least 60 points may be admitted to the study.

    

   

   •  Doplňujúce informácie

Dissertation topics will be posted on the electronic application and Web IM STU since April 1, 2019.Podmienky pre zahraničných študentov
 • For the students applying to study spatial planning in English language the certificate level B2 is required.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 1.  Deadline for submission of application forms for the study and obligatory documents
 • Application forms are sent to the address:  Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava until 31/05/2019.

 • Applicants for doctoral study programme fill the form "Application for university study", or an electronic application form. It is recommended to submit the electronic application form (e-application form). Printing and subsequent sending of the printed electronic application form to the address stated in subparagraph 1 together with required enclosures in subparagraph 4) are inevitable conditions for successful electronic submission of e-application formfor the study in STU.

  • Another condition is to submit a complex application documents required by IM STU including following annexes:

   • proof of entrance exam fee payment

   • structured c.v. and motivation letter

   • verified copy of state examination certificate

   • verified copy of university diploma

   • verified copy of annex to university diploma or verified copy of list of completed subjects and exams

   • certificate of language knowledge / foreign language test certificate

   • framework project related to the topic of the dissertation work

   • list of own published and non published works, professional opinions on these works

  • Applicants who graduated abroad, in accordance with § 36 or 39 of the Act no. 422/2015 Coll. Recognition of Diplomas and Professional Qualifications and on amendment of certain acts to support a decision on the application for recognition of education certificates.

  • If the application does not contain all data or any of the required documents listed in this section is not attached to the application, IM STU is authorized in writing challenge the applicant to remedy the deficiencies of the application and complete the missing documents within the specific time. If the applicant does not meet this obligation within the deadline, he will be provided with the decision on non-admission to study ŠP due to not meeting the conditions for admission.

   • applicant with special needs must submit an application for the evaluation of his specific needs and set in the extent of support services according to admissions within the meaning of the rector regulation number 5/2013-SR http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci -with-specific-potrebami.html?page_id = 6717 in order to create an appropriate conditions for passing the university entrance exam. Applicants with specific needs will have special method of entrance exam based on their specific needs.

    The entrance test is on June 28, 2019.Forma prijímacej skúšky

Framework content of entrance test

 • theoretical-professional dispute to a chosen topic of the dissertation work

 • evaluation of english language abilities of the applicant (in the frame of theoretical-professional dispute to the chosen topic of the dissertation work). • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2018 - 31.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.07.2018 - 31.07.2018

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  23.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Aktuálny počet podaných prihlášok:
5


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje
 • Bank connection

 • Beneficiary´s IBAN:SK8881800000007000084007

 • Beneficiary´s Account Name: Slovenská technická univerzita v Bratislave

 • Beneficiary´s Account Name: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

 • Country Code: SK

 • BIC/SWIFT-Beneficiary Bank Code: SPSRSKBA

 • Beneficiary Bank: Štátna pokladnica

 •                               Radlinského 32

 •                               810 05 Bratislava

 •                               Slovakia

 •  Variable symbol (payment without electronic application form): 9073001920

 • Variable symbol (payment for electronic application form generated via AIS): number of electronic application form generated by AIS system

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 02.04.2019 17:02

Upozorniť na neaktuálne údaje