Slovenská technická univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
tel.: +421 906 068 731
e-mail: bohuslava.juhasova@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:https://www.stuba.sk/6717 .

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška nie je platná elektronická prihláška pre našu fakultu.

Platnú elektronickú prihlášku a dôležité informácie pri jej zakladaní na všetky stupne štúdia nájdete na web stránke stránke fakulty https://www.mtf.stuba.sk/8012

Materiálovotechnologická fakulta bola zriadená nariadením vlády s účinnosťou od 1. 1. 1986 pod pôvodným názvom Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Spoločenské zmeny a rozvoj fakulty vyvolal nové potreby a pred fakultu postavil požiadavku zmeniť jej orientáciu na technologickú fakultu na širšej báze. V roku 1991 sa mení názov fakulty na Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Fakulta sa zamerala na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. Zvýšený dôraz sa kladie na ich adaptabilnosť a operatívnosť tak, aby sa zvýšilo ich individuálne a spoločenské uplatnenie v prostredí trhovej ekonomiky. Fakulta sa stáva skladbou študijných programov jedinou svojho druhu na Slovensku.

MTF STU je Ocenený finalista Národnej ceny SR za kvalitu v roku 2008 v kategórii organizácie verejného sektora. Fakulta je akreditovaná ako univerzitná fakulta vysokoškolskej inštitúcie univerzitného typu  v procese komplexnej akreditácie vysokých škôl SR. Najúspešnejšia fakulta  na Slovensku v získavaní financií  z grantových schém európskych fondov.

V harmónii s definovaným poslaním Slovenskej technickej univerzity aktívne prispievať ako univerzitná fakulta k jeho naplneniu v rámci stanovených kompetencií v akreditovaných oblastiach výučby, vedy a výskumu, s prioritou na materiálové vedy a výrobné technológie:

  • ponúkať a realizovať univerzitný systém vzdelávania vo všetkých troch stupňoch v akreditovaných študijných programoch
  • šíriť, prehlbovať a rozvíjať poznanie nástrojmi vedy a výskumu
  • zabezpečiť prenos výsledkov vedy a výskumu do procesu vzdelávania
  • zabezpečiť transfer výsledkov vedy a výskumu do podnikateľskej praxe
  • chrániť výsledky svojho výskumu
  • začleniť sa do univerzitného systému celoživotného vzdelávania
  • podieľať sa na dlhodobo udržateľnom rozvoji spoločnosti všetkými svojimi aktivitami, ale hlavne rozvíjaním harmonickej osobnosti študenta v kontexte ideálov humanizmu a demokracie.

Pracoviská

Slovenská technická univerzita v Bratislave Detašované pracovisko, Dubnica nad Váhom

Partizánska 151/3, bývalá ZŠ, 018 41, Dubnica nad Váhom

+421 918 646 064

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Materiálovotechnologická fakulta STU má vlastný študentský domov (dva bloky) - internát, v ktorom ubytováva spravidla študentov, ktorých vzdialenosť bydliska od sídla školy je aspoň 40 km. Študenti prvého ročníka po splnení podmienky vzdialenosti sú ubytovaní prednostne. V internáte možno bývať v dvoj a trojposteľových izbách. Internát je možné využívať (ak to prevádzka dovoľuje) aj na krátkodobé ubytovanie pri skúškach, semestrálnych prácach a iných aktivitách súvisiacich so štúdiom alebo so študentskou spoločenskou činnosťou. Bezproblémový prístup k výpočtovej technike je samozrejmosťou - bezplatné wifi pripojenie v priestoroch fakulty aj študentského domova.

Aj študenti na výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom majú možnosť ubytovania a stravovania.

Stravovanie

Súčasťou internátu je zmodernizovaná študentská jedáleň, ktorá poskytuje celodenné stravovanie. Študent má nárok na dve hlavné jedlá. Okrem jedálne je možnosť stravovania v bufete priamo v areáli fakulty.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Matej Hýroš (matej.hyros@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 25.05.2023 13:56

Upozorniť na neaktuálne údaje