Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ústav manažmentu, Bratislava

 

Študijné programy

Profil pracoviska

Ústav manažmentu je pedagogickým, výskumným a vývojovým pracoviskom STU s univerzitnou pôsobnosťou. Zabezpečuje najmä vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti manažmentu a plánovania v spolupráci s fakultami a ostatnými univerzitnými pracoviskami, domácimi a zahraničnými univerzitami a inými vedeckovýskumnými a akademickými pracoviskami. Garantuje študijné programy a zabezpečuje integráciu kapacít STU vo vzdelávaní v študijných programoch v oblasti manažmentu a plánovania ako prierezových, interdisciplinárnych študijných programov s charakterom univerzitných študijných programov. Garantuje špecifické predmety a moduly výučby v oblasti pôsobenia ústavu, integrované do výučby v rámci študijných programov, garantovaných na fakultách STU vo všetkých stupňoch štúdia. Otvára možnosti širšej vnútrouniverzitnej mobility študentov, pedagógov a vedeckovýskumných pracovníkov so zameraním na problematiku manažmentu a plánovania. Na čele ústavu je riaditeľ, ktorý zodpovedá rektorovi alebo poverenému prorektorovi.

Ostatné služby

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Alexandra Jurkovičová Šušková
tel.: +421 940 993 107
e-mail:  alexandra.jurkovicova@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami a kontakty na fakultných koordinátorov sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Uchádzači o štúdium na Ústave manažmentu STU použite na prihlasovanie túto linku:

http://is.stuba.sk/prihlaska/

Podrobné informácie o prijímacom konaní na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave nájdete TU...

Prijímacie konanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Silvia Kleinová (silvia.kleinova@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 25.05.2023 14:35

Upozorniť na neaktuálne údaje