Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta informatiky a informačných technológií

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Ján Lang, PhD.
e-mail: jan.lang@stuba.sk

Podrobné informácie pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami sú uvedené na stránke:http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717 .

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke  označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre našu fakultu.

Platná elektronická prihláška je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ: http://is.stuba.sk/?lang=sk. Na prihlasovanie sa použite túto linku.

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) pokrýva komplexne oblasť informatiky a informačných technológií (IIT) vo výskume a vzdelávaní. Je prvou fakultou na Slovensku s takýmto poslaním.

FIIT STU v kontexte tradície rozvíjania informatiky a informačných technológií na STU ponúka vzdelávanie v študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia. O dlhoročnej vysokej úrovni štúdia v oblasti informatiky a informačných technológií na STU svedčí aj vynikajúce uplatnenie absolventov doma aj v zahraničí (absolventi FIIT sú najžiadanejší na trhu práce v IIT oblasti) a tiež medzinárodná akreditácia študijných programov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia Britskou inžinierskou radou (Engineering Council), ktorá bola vykonaná medzinárodnou profesijnou organizáciou IET (Institution of Engineering and Technology) so sídlom v Londýne. Úroveň štúdia v neposlednom rade potvrdzujú aj vynikajúce úspechy študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ktoré dosiahli na významných medzinárodných IIT súťažiach a konferenciách.

Študijné programy, ktoré ponúka FIIT zohľadňujú súčasný stav a rozvoj IIT v domácom i medzinárodnom kontexte. Vychádzajú z odporúčaní uznávaných medzinárodných organizácií a spoločností, ako UNESCO, IEEE Computer Society, ACM. Študijné programy sú postavené na dôkladných teoretických základoch a sú orientované na rozvíjanie kreativity a praktickej zručnosti študentov. Cieľom je poskytnúť široké zázemie získaním znalostí z príslušnej oblasti danej študijným odborom spolu so znalosťami v spoločensko-vedných, humanitných a ekonomických oblastiach vrátane štúdia cudzích jazykov.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia bezprostredne po absolvovaní stredoškolského štúdia, ktorí nebývajú v Bratislave a okolí, môžu byť  ubytovaní v ŠD Mladosť, v prípade nedostatočnej kapacity ubytovacích miest sa bude prihliadať na výsledky prijímacieho konania. Ostatným študentom sa ubytovanie poskytuje podľa schválených kritérií, kde hlavný dôraz sa kladie na študijný prospech dosiahnutý v predchádzajúcom akademickom roku. Študenti sa môžu stravovať v ŠD alebo školskej jedálni.

Stravovanie

Študenti sa môžu stravovať v študentských jedálňach v priestore fakulty alebo na študentskom domove.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Mgr. Katarína Herzogová (katarina.herzogova@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 17.03.2022 13:29

Upozorniť na neaktuálne údaje