Priestorové plánovanie

Absolvent študijného programu priestorové plánovanie v III. stupni štúdia študijného odboru priestorové plánovanie ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy a hodnotenia krajinného priestoru z hľadiska krajinno-ekologických, socio-ekonomických, historicko-vývojových, psychosociálnych a iných aspektov. Skúma procesy priestorového vývoja, identifikuje ich zákony a zákonitosti. Tvorivo navrhuje nové prístupy, nástroje a metódy usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné pre plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku.Uplatnenie absolventov

Absolvent môže nájsť široké uplatnenie vo vede, vo vzdelávaní a praxi priestorového plánovania a urbanizmu, v manažmente priestorového rozvoja sídelných systémov na lokálnej, regionálnej i makroregionálnej úrovni, pri riešení špecifických problémov ekonomického rozvoja vo väzbe na lokalizačné aspekty rozvoja ekonomických aktivít ako aj sociálneho rozvoja vo väzbe na špecifické kvality humánneho životného prostredia. Charakter jeho interdisciplinárneho vzdelania dáva predpoklady aj pre jeho uplatnenie pri riešení špecifických úloh vo vede i praktickej činnosti ďalších hraničných a participujúcich disciplín ako napr. v architektúre a urbanizme, urbánnej ekológii, sociálnej ekológii, územnom manažmente a marketingu a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium doktorandského ŠP je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

Ďalšou podmienkou prijatia na štúdium ŠP priestorové plánovanie je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky a zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť uchádzači o štúdium doktorandského ŠP v dennej  forme,ktorí sa prihlásili na témy dizertačných prác vypísané ÚM STU . Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o štúdium doktorandského ŠP sa prihlási jednou prihláškou na jednu z vypísaných tém.

Témy dizertačných prác budú zverejnené na http://is.stuba.sk/?lang=sk v elektronickej prihláške a webovej stránke ÚM STU od 1. 4.2019.

 Doplňujúce informácie

predpokladaný počet prijatých - 5Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.

+421 908 948 626

zuzana.ceresnova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášky na štúdium sa podávajú na adresu: Slovenská technická univerzita, Ústav manažmentu, študijné oddelenie, Vazovova 5, 812 43 Bratislava do 31.5.2019.

Uchádzači o štúdium ŠP vyplnia prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom akademického informačného systému (ďalej len „AIS“). Elektronická prihláška musí byť z AIS vytlačená, uchádzačom vlastnoručne podpísaná a doručená na adresu uvedenú v ods. 1 tohto bodu. Uchádzač môže doručiť aj písomnú „Prihlášku na štúdium VŠ“ vyplnenú mimo AIS na tlačive predpísanom MŠVVaŠ SR. Odoslanie prihlášky na adresu uvedenú v ods. 1 spolu s požadovanými prílohami v ods. 3)  sú nevyhnutnými podmienkami pre úspešné podanie prihlášky na štúdium na STU.

Prílohy k prihláške na štúdium:

 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

 • štruktúrovaný životopis a motivačný list podpísaný uchádzačom

 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške

 • overená kópia vysokoškolského diplomu

 • overená kópia dodatku k diplomu alebo overená kópia výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach

 • certifikát o znalosti jazyka / doklad o vykonanej štátnej skúške z cudzieho jazyka

  (u absolventov STU overená kópia uvedených dokladov nie je podmienkou, overenie platí iba pre uchádzačov mimo STU).

 • rámcový projekt k téme  dizertačnej práce

 • zoznam svojich publikovaných i nepublikovaných prác, odborné posudky o týchto prácach

 • uchádzači, ktorí absolvovali štúdium v zahraničí, v zmysle § 36 alebo 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov doložia k prihláške rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní,
 • uchádzač so špecifickými potrebami predkladá žiadosť na účely vyhodnotenia jeho špecifických potrieb a určenia rozsahu podporných služieb pre prijímacie konanie v zmysle Smernice rektora číslo 5/2013-SR (na http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717) z dôvodov vytvorenia primeraných podmienok pre absolvovanie prijímacej skúšky zo strany univerzity. Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.

  V prípade, že prihláška nebude obsahovať všetky údaje alebo nebudú k prihláške priložené všetky požadované doklady uvedené v tomto bode, ÚM STU je oprávnený písomne vyzvať uchádzačov na odstránenie nedostatkov prihlášky a doplnenie chýbajúcich dokladov v určenom termíne. Ak uchádzači túto povinnosť v  stanovenom termíne nesplnia, bude im doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium ŠP pre nesplnenie podmienok prijatia na štúdium.Forma prijímacej skúšky

Súčasťou prijímacieho konania na štúdium doktorandských ŠP je prijímacia skúška. Jej úlohou je overiť schopnosti uchádzača o štúdium. Hlavnou časťou prijímacej skúšky je ústny pohovor a prezentácia riešenia problému v dizertačnej práci. Overovanie vedomostí a poznatkov prostredníctvom prijímacej skúšky súvisí so zvoleným doktorandským študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce. Cieľom prijímacej skúšky je zistenie predpokladov uchádzača pre samostatnú tvorivú vedeckú  činnosť a zistenie úrovne jeho odborných znalostí. Skúška sa realizuje v slovenskom a anglicko jazyku.

- teoreticko-odborná rozprava k vybranej téme dizertačnej práce

- zistenie jazykových schopností uchádzača z anglického jazyka • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2018 - 31.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.06.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  23.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Aktuálny počet podaných prihlášok:
14


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie

IBAN platobného účtu: SK8881800000007000084007

 Názov účtu príjemcu - organizácie: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Adresa príjemcu: Vazovova 5, 812 43 Bratislava

Kód krajiny: SK

 BIC/SWIFT kód banky príjemcu: SPSRSKBA

Banka príjemcu:  Štátna pokladnica

Radlinského 32

 810 05 Bratislava

  Slovakia

Variabilný symbol (pri platbe bez elektronickej prihlášky): 9073001920

Variabilný symbol (pri platbe za elektronickú prihlášku generovanú cez AIS): číslo elektronickej prihlášky vygenerované systémom AIS

 

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Matúšková – katarina.matuskova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 02.04.2019 17:02

Upozorniť na neaktuálne údaje