Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

študijné oddelenie:

Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, www.fu.tuke.skIng. Iveta Zreláková Patlevičová, študijné odd. FU TUKE

tel.: 055/602 2170, e-mail: Iveta.Patlevicova@tuke.sk

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebamiMonika Gillingerová, študijné odd. FU TUKE  

tel.: 055/602 2171, e-mail: Monika.Gillingerova@tuke.sk

Na FU TU v Košiciach sa uplatňuje 6-ročný model dvojstupňového kreditného vysokoškolského štúdia :

1. stupeň – bakalársky  (titul Bc.) v  študijných programoch Architektúra a urbanizmus, Dizajn a Voľ-né výtvarné umenie,

– je 4-ročný (8 semestrov) a je zameraný na základnú orientáciu študentov vo výtvarných, technicko-konštrukčných a humanitných disciplínách, v architek-tonickej, dizajnérskej a výtvarnej tvorbe. Študenti tu zároveň získavajú poznatky z teórie a dejín umenia. Bakalársky stupeň je na fakulte ukončený štátnou skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z profilujúceho predmetu príslušného študijného odboru a z obhajoby záverečnej práce. Absolventi môžu nastúpiť do praxe ak o odborníci v architektonickej a dizajnérskej činnosti, alebo ako výtvarníci v slobodnom povolaní, resp. pokračovať v štúdiu na druhom stupni.

2. stupeň – magisterský (titul Mgr.art.) –akreditovaných študijných programoch Dizajn a Voľné výtvarné umenie a inžinierske štúdium (titul Ing.arch.) v akreditovanom študijnom programe Architektúra a urbanizmus (titul Ing.arch.):

– je 2 - ročným cyklom a je zameraný na zdokonalenie profesionálnych schopností vo zvolenom študijnom odbore. Obsah štúdia tvorí komplexná syntéza teoreticko – odborných poznatkov v  tvorivej návrhárskej, vedecko-výskumnej, manažérskej a praktickej realizačnej činnosti v architektonickej, dizajnérskej, resp. výtvarnej tvorbe so zameraním na maľbu, grafiku a sochárstvo. Štúdium je ukončené štátnou 2. stupeň – magisterský (titul Mgr.art.) –akreditovaných študijných programoch Dizajn a Voľné skúškou, ktorá pozostáva z ústnej skúšky z profilujúceho predmetu príslušného odboru a obhajoby diplomovej práce.

3. stupeň – doktorandský 

– v akreditovanom študijnom programe Dizajn

- akreditovanom študijnom programe Voľné výtvarné umenie

- Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti  príbuzných odborov. Je pripravený formovať a zverejňovať trendy a koncepcie v tejto oblasti. Absolvent ovláda vedecké a umelecké metódy tvorivej práce. Je schopný študovať zahraničnú literatúru v origináli, slovom a písmom ovláda aspoň jeden svetový jazyk.

 

 

Prijímacie konanie

Architektúra a urbanizmus Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.11.2021
Termín skúšky: 24.01.2022 – 25.01.2022

Dizajn Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.11.2021
Termín skúšky: 31.01.2022 – 04.02.2022

Dizajn Mgr. art., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2022
Termín skúšky: 15.06.2022 – 15.06.2022

Voľné výtvarné umenie Mgr. art., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2022
Termín skúšky: 15.06.2022 – 15.06.2022

Architektúra a urbanizmus Ing. arch., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2022
Termín skúšky: 15.06.2022 – 15.06.2022

Voľné výtvarné umenie ArtD., denné

Uzávierka prihlášok: 01.06.2022
Termín skúšky: 14.06.2022 – 14.06.2022

Dizajn ArtD., denné

Uzávierka prihlášok: 01.06.2022
Termín skúšky: 14.06.2022 – 14.06.2022

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ako na ostatných fakultách  TUKE

Stravovanie

Ako na ostatných fakultách  TUKE

Ostatné služby

Ako na ostatných fakultách  TUKE

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP (dusan.such@tuke.sk)
Posledná aktualizácia: 12.09.2018 09:53

Upozorniť na neaktuálne údaje