University

The Technical University of Košice

University logo

University profile

Dôležité informácie počas obmedzení spôsobených šírením vírusu COVID-19

Upozorňujeme uchádzačov, že elektronická prihláška na tejto stránke označená ako Centrálna elektronická prihláška, nie je platná elektronická prihláška pre fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Uchádzač vyplní prihlášku v elektronickej forme prostredníctvom Akademického informačného systému. Elektronická forma vyplnenia prihlášky je na tejto stránke uvedená ako Elektronická prihláška VŠ. Na prihlasovanie použite túto linku: https://eprihlaska.tuke.sk

Termíny na podanie prihlášky nájdete na tomto odkaze.

Technická univerzita v Košiciach (ďalej TUKE) prijíma prihlášky na štúdium na akademický rok 2020/2021 už iba v elektronickej verzii. Uchádzačovi o štúdium na TUKE odpadá povinnosť tlačiť si elektronickú prihlášku a posielať ju v papierovej podobe poštou.

Podrobnosti o e-prihláške a podmienky prijímacieho konania na jednotlivých fakultách TUKE nájdete na tomto odkaze.

Pre uchádzačov, ktorým vyhovuje podanie prihlášky v písomnej podobe sme túto možnosť ponechali a môžu tak doručiť písomnú prihlášku na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Pre bližšie informácie uchádzača so špecifickými potrebami kontaktujte Bezbariérové centrum TUKE. Hlavnou oblasťou činnosti Bezbariérového centra TUKE je vykonávať technicko-poradenskú, metodickú, znalostnú a výcvikovú činnosť pre podporu študentov so špecifickými potrebami pred a počas vysokoškolského vzdelávania.

TUKE priznáva študentom motivačné štipendium vo vybraných študijných odboroch (motivačné štipendium odborové), ak študent splní podmienky určené v Štipendijnom poriadku TUKE. Motivačné štipendium odborové sa priznáva v príslušnom akademickom roku najviac 50 % študentom vybraných študijných odborov jednorázovo. Pri rozhodovaní o  priznaní štipendia sa zohľadnia študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia; ak ide o študenta študijného programu prvého stupňa, v prvom roku štúdia sa zohľadnia študijné výsledky z posledného roku štúdia na strednej škole.
V akad. roku 2018/2019 mohol študent TUKE získať motivačné štipendium odborové vo výške 1000 €.

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) je medzinárodne uzná­vanou výskumnou a vzdelávacou inšti­túciou, ktorá poskytuje vzdelávanie a smart riešenia pre rôzne oblasti života. TUKE sa zaradila do najvýznamnejších celosvetových univerzitných rebríčkov akými sú: QS World University Rankings, kde sa TUKE umiestnila po prvý krát a v tisícke najlepších, URAP-University Ranking by Academic Performance, SCIMAGO, Webometrics a ďalších. S celko­vou rozlohou 43 hektárov a tromi kampusmi v dvoch krajských mestách patrí k najväčším univerzitám na Slo­vensku. TUKE vďaka prepojeniu devia­tich fakúlt s rozmanitým zameraním vytvára unikátne prostredie pre tisícky študentov. Takmer 18% z nich tvo­ria poslucháči zo 47-tich krajín sveta.

TUKE ponúka široké spektrum atraktívnych študijných programov. Úzko spolupracuje s inými vzdelávacími inštitúciami a s priemyselným zázemím doma i v zahraničí (95 univerzitných partnerstiev s 27 krajinami sveta a 281 platných zmlúv umožňujúcich mobility našich pedagógov a študentov v rámci programu Erasmus+ do 31 krajín sveta). Podporu mladých inovátorov zastrešuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM prostredníctvom Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE.

V súčasnosti má TUKE akreditovaných 5 študijných programov, ktoré majú udelenú značku kvality EUR-ACE®. Ide o študijné programy Strojné inžinierstvo v prvom a druhom stupni vzdelávania na Strojníckej fakulte, študijný program Pozemné stavby a architektúra v prvom stupni vzdelávania a Pozemné stavby v druhom stupni vzdelávania na Stavebnej fakulte a ďalej na Fakulte výrobných technológií so sídlom v Prešove študijný program Počítačová podpora výrobných technológií v druhom stupni vzdelávania.

Certifikát  EUR-ACE® garantuje kvalitu študijného programu a súčasne zaisťuje vedeckú a akademickú kvalitu študijného procesu. Certifikát tiež potvrdzuje praktické znalosti a zručnosti absolventov pre ich budúce zamestnanie. 

Technickej univerzite v Košiciach bolo udelené ministerstvom školstva oprávnenie na používanie označenia „výskumná univerzita“.

Za povšimnutie určite stojí aj ponuka mimoštudijných aktivít:

  • vyše 25 druhov športov (atletika, basketbal, bedminton, body work, florbal, futbal, jachting, karate, lyžovanie, joga, lezenie na umelej stene, skin-diving, softbal, stolný tenis, šport pre všetkých, plávanie, turistika, volejbal, vodné pólo, tabata, kondičný tréning, squash, pilates, fitnes);
  • atletický štadión, 8 telocviční, 6 fitness, 2 ihriská, baseballové ihrisko, squash, tenisové kurty;
  • športový klub Slávia TU, Akademik TU;
  • spevácky zbor Collegium Technicum;
  • folklórne súbory Jahodná a Borievka;
  • študentská televízia a rádio;
  • členstvá v organizáciách AIESEC, AZU, BEST a IAESTE.

Podrobnejšie informácie o mimoškolských aktivitách nájdete na tomto odkaze.

Study places

Seat of the university

Letná 9, 042 00, Košice

055/6022040

 

Faculty of Economics

Němcovej 32, 040 01, Košice

055/602 3261, 055/602 3257

 

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Letná 9/A, 042 00, Košice

055/602 2200, 602 2210

 

Faculty of Metallurgy

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2421, 602 2429, 602 2580

 

Faculty of Arts

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2177, 602 2170

055/602 2177

 

Faculty of Manufacturing Technologies with a seat in Presov

Bayerová 1, 080 01, Prešov

055/6026452, 055/6026384, 055/6026389

 

Faculty of Aeronautics

Rampová 7, 041 21, Košice

+ 421 (55) 602 6102, + 421 (55) 602 6109, +421 918 691177

 

Faculty of Civil Engineering

Vysokoškolská 4, 042 00, Košice

055 602 4175, 4176, 4242

055 62 332 19

 

Faculty of Mechanical Engineering

Letná 9, 042 00, Košice

055/602 2168

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Newsletter