Pracovné právo

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na štúdium je (1) úspešné absolvovanie II. stupňa študijného programu v odbore právo alebo spojeného študijného programu I. a II. stupňa v odbore právo a (2) absolvovanie prijímacieho konania. Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. 02/59244461,440

e-mail: margita.prokeinova(at)flaw.uniba.skForma prijímacej skúšky

Ústna skúška.

Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie najúspešnejších kandidátov na základe

-  študijného prospechu

- znalostí cudzích jazykov

-účasti v rámci vedeckých, resp. akademických aktivít

- kapacitných možností školiteľov a fakulty

- kvality projektu dizertačnej práce 

- výsledku osobného pohovoru zo študijného odboru na prijímacej skúške • Deň otvorených dverí

  08.11.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.04.2019 - 14.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2019 - 31.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Povinné prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 3 až 5 strán


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

VS: 104 001 0062

ŠS: číslo prihlášky (platobný príkaz vygenerovaný prostredníctvom systému e-prihlášky)

Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/Swift: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 10.05.2019 12:42

Upozorniť na neaktuálne údaje