Právo a ekonómia

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

bez prijímacej skúšky. Podmienkou prijatia na magisterský študijný program "právo a ekonómia" je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore "právo".Doplňujúce informácie

www.flaw.uniba.skPodmienky pre zahraničných študentov

rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničíBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program "právo a ekonómia" je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore "právo".Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Margita Prokeinová, CSc., margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacej skúškyForma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúškyTesty

bez prijímacej skúšky • Deň otvorených dverí

  08.11.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Povinné prílohy
 • overená fotokópia dokladu o ukončení Bc. štúdia (papierová forma)
 • overená fotokópia dodatku k Bc. diplomu (papierová forma)
 • Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní (len uchádzači, ktorí študovali na zahraničnej VŠ) (papierová forma)
 • výpis výsledkov zo štúdia v 1. stupni VŠ. Pra absolventov PraF UK zabezpečí výpis výsledkov zo štúdia PraF UK (bezplatne) (papierová forma)
 • nevyžaujeme lekárske potvrdenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6, P. O. Box 313, 810 00  Bratislava 1. Účet: SK 898180 0000 0070 0013 5302, Banka: Štátna pokladnica, variabilný symbol: 104 001 0003. V správe pre prijímateľa uveďte: "PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA".

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 10.05.2019 13:03

Upozorniť na neaktuálne údaje