Právo a ekonómia

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacej skúšky.

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo a ekonómia je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právoDoplňujúce informácie

www.flaw.uniba.skPodmienky pre zahraničných študentov

rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničíBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prihlásení uchádzači budú až do naplnenia kapacitných možnosti prijímaní v nasledujúcich skupinách:

 1. Absolventi bakalárskeho študijného programu "ekonómia a právo"
 2. Absolventi bakalárskeho študijného programu "právo" a študijného programu "národné hospodárstvo"
 3. Absolventi bakalárskeho študijného programu "právo" a akéhokoľvek študijného programu ekonomického zamerania
 4. Absolventi bakalárskeho študijného programu "právo"   

 

V prípade prekročenia kapacitných možností bude poradie uchádzačov zostavené na základe výsledkov štúdia v bakalárskych študijných  programoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Margita Prokeinová, CSc., margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacej skúškyForma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúškyTesty

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  05.07.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 999 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0003.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 28.04.2021 14:12

Upozorniť na neaktuálne údaje