Právo

Absolvent študijného programu právo v  2. stupni rozvíja znalosti zo všetkých právnych disciplín, ktoré získal v prvom stupni štúdia. Na jednej strane zasadzuje tieto znalosti do interdisciplinárneho kontextu a získava praktické zručnosti s aplikáciou práva, ale tieto znalosti sa zasadzujú aj do európskych a medzinárodno- právnych súvislostí.Uplatnenie absolventov

Absolventi dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére; sú schopní pracovať ako kandidáti právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanci v justičnej sfére. Absolventi dokážu komplexne riešiť právne problémy, a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva. Absolventi majú okrem medzinárodného a európskeho práva, tiež dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva vrátane problematiky základných ľudských práv a slobôd, dokážu spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať v legislatívnom procese. Sú zároveň schopní samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretnú. Nadobudnuté poznatky dokážu samostatne rozširovať a prehlbovať. Absolventi druhého stupňa práva dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovládajú postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania sú schopní reflektovať postavenie a úlohy právnikov v spoločnosti. Celkovo sú tak vytvorené predpoklady aj pre ich pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Značné využívanie konceptu klinického právnického vzdelávania (najmä simulované súdne a mimosúdne spory, stáže, predmety zamerané na riešenie prebiehajúcich právnych prípadov, predmety zamerané na komplexné riešenie simulovaných právnych prípadov) reflektuje na dlhodobé požiadavky praxe rozvíjať u študentov práva analytické a syntetické myslenie spojené so schopnosťou absolventov ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné právnické výstupyVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacej skúšky.

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo v študijnom odbore právo je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom programe právo akreditovanom v roku 2017.Doplňujúce informácie

Prihláška uchádzača nespĺňajúca túto podmienku bude posúdená ako prihláška na magisterský študijný program akreditovaný v roku 2015 (kód mPRV15 alebo mPRVx15).Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

O prijatí absolventa bakalárskeho  študijného programu právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný program právo rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na kapacitné možnosti  PraF UK.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    05.07.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
300


Prílohy
  • uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 999 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Forma: bezhotovostne

príjemcu: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0003.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 28.04.2021 14:12

Upozorniť na neaktuálne údaje