Kánonické právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského študijného programu v odbore Kánonické právo sa môžu uplatniť:

a) pri výkone povolania sudcu alebo inej úradnej osoby pôsobiacej na cirkevnom súde;

b) pri výkone cirkevných úradov;

c) v činnosti cirkevných orgánov pôsobiacich na univerzálnej i partikulárnej úrovni;

d) vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe, ako aj v územnej samospráve na úrovni štátnych orgánov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s orgánmi Cirkvi;

e) v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách, teologických fakultách a vo výskumných ústavoch.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na štúdium je

1)     úspešné absolvovanie akreditovaného magisterského študijného programu v študijnom odbore právo, katolícka teológia alebo kánonické právo a

2)    absolvovanie prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

Študijný program je poskytovaný v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultouKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač prihlásením na štúdium berie na vedomie, že vzdelávací proces sa opiera o zásady katolíckej náuky.Forma prijímacej skúšky

V rozsahu vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného odboru právo, alebo katolícka teológia alebo kánonické právo (uchádzač si zvoli predmet prijímacej skúšky).

Komisia na neverejnom hlasovaní určí poradie najúspešnejších kandidátov na základe

 • študijného prospechu v predchádzajúcom štúdiu (Bc. a Mgr.)
 • znalostí cudzích jazykov
 • účasti v rámci vedeckých, resp. akademických aktivít
 • kapacitných možností školiteľov a fakulty
 • kvality projektu dizertačnej práce
 • výsledku osobného pohovoru zo študijného odboru na prijímacej skúške


 • Podanie prihlášky na štúdium

  12.06.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.06.2020 - 17.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce v rozsahu 3 až 5 strán (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • súpis svojich publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej a vedeckej činnosti, príp. posudky týchto prác a činností (elektronická forma)
 • uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou (papierová forma, elektronická forma)
 • g) čestné vyhlásenie, že štúdium uchádzača je v súlade s kán. 273, 279 a 283 CIC, respektíve kán. 665 CIC, ak sa na daného uchádzača tieto ustanovenia kánonického práva vzťahujú (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1599 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1599 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Forma: bezhotovostne

číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

príslušný VS: 104 001 0062

Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/Swift: SPSRSKBAXXX

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 03.12.2019 00:20

Upozorniť na neaktuálne údaje