Medzinárodné právo

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu právnych vied s osobitným zameraním na problematiku daného študijného odboru. Je pripravený na metodologicky i vedecky požadovanej úrovni analyzovať základné i špeciálne otázky a problémy daného študijného programu, tieto zovšeobecniť a primerane zdokumentovať ich využitie v praxi.

TEORETICKÉ VEDOMOSTI ABSOLVENTA

Absolvent je schopný sám bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti daného študijného odboru z pohľadu ich teoreticko-vedeckého zdôvodnenia a potrieb spoločensko-politickej a právnej praxe.

Absolvent dokáže teoreticky zosumarizovať poznatky viacerých právnych disciplín, z ktorých vie abstrahovať predpokladaný praktický vývoj.

DOPLŇUJÚCE VEDOMOSTI, SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI ABSOLVENTA

Vedecká práca absolventa (teoretická i praktická) je úzko prepojená so štúdiom iných spoločenskovedných disciplín, osobitne politológie, sociológie, psychológie, filozofie a ekonómie. Vedomosti a poznatky z uvedených disciplín dokáže absolvent využiť v záujme dosiahnutia stanovených, resp. požadovaných vedeckých cieľov a úloh.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie II. stupňa študijného programu právo alebo absolventi študijného odboru právo a absolvovanie prijímacieho konania.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
tel: 02/592 44 461
e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Obsahová náplň prijímacej skúšky je v rozsahu vysokoškolského vzdelania II. stupňa študijného odboru právo.Forma prijímacej skúšky

Ústna časť (každý uchádzač sa musí zúčastniť na prijímacej skúške osobne).  • Deň otvorených dverí

    09.11.2017

  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.06.2018

  • Konanie prijímacej skúšky

    27.06.2018 - 02.07.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

číslo účtu: IBAN: SK89 8180 0000 0070 0013 5302
VS: 104 001 0062 
Banka: STATNA POKLADNICA, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia 
BIC/Swift: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michal Lenhart – michal.lenhart@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 04.06.2018 13:00

Upozorniť na neaktuálne údaje