Právo

Uplatnenie absolventov

Profil absolventov študijného programu "Právo" je formovaný počas celého štúdia najmä na pozitívno právne disciplíny. Ich príprava je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich budúce profesionálne zameranie uplatnenie, najmä v oblastiach:

  • sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári,

  • štátna správa, verejná správa,

  • zástupcovia v diplomatických zložkách v zahraničí apod.,

  • zástupcovia v rôznych orgánoch EÚ

     Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie začína podaním prihlášky na štúdium na fakultu. Prihlášky na denné a externé magisterské štúdium v odbore právo pre akademický rok 2021/2022 je možné podať elektronicky (https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/#!/home) alebo prostredníctvom predpísaného tlačiva (napr. dostupné na: https://www.portalvs.sk/files/cep/prihlaska2-stupen.pdf). Vytlačenú prihlášku podanú elektronicky alebo na predpísanom tlačive osobne podpíše uchádzač a doručí ju do podateľne, resp. poštou na adresu fakulty: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice. Prihlášku možno podať do 7. júla 2021. 

 Súčasťou prihlášky sú i overené fotokópie dokladov o absolvovaní bakalárskeho študijného programu právo, v odbore právo (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu), ktoré je potrebné doručiť najneskôr do 31. augusta 2021. Splnenie tejto povinnosti sa nevyžaduje od absolventov bakalárskeho študijného programu právo, v študijnom odbore právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulte. Uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia spolu s prihláškou rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní v študijnom odbore právo podľa §33 z. č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Pri rozhodovaní o prijatí či neprijatí na štúdium zohľadní dekan fakulty aj kapacitné možnosti fakulty. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podľa § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Na magisterský študijný program právo, študijný odbor právo, sa môže prihlásiť len absolvent akreditovaného bakalárskeho študijného programu právo, v študijnom odbore právo. Na dennú a externú formu štúdia sa podáva prihláška osobitne.

 Podmienky pre zahraničných študentov

U zahraničných študentov je predpokladom prijatia predloženie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydanom v bakalárskom stupni štúdia v študijnom odbore právo vydaným v Slovenskej republike.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na magisterský študijný program právo, študijný odbor právo, sa môže prihlásiť len absolvent akreditovaného bakalárskeho študijného programu právo, v študijnom odbore právo. Na dennú a externú formu štúdia sa podáva prihláška osobitne.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Marta Tóthová,Phd, t.č. 421552344144, email marta.tothova@upjs.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    22.03.2021 - 07.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
200


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie je stanovený vo výške 20 € pri elektronickej prihláške a 40 € pri písomnej prihláške. Poplatok je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom súčasne s podaním prihlášky na štúdium (najneskôr do 7. júla 2021), a to na účet fakulty: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, Správa pre prijímateľa: Meno a Priezvisko. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Valéria Müllerová – valeria.mullerova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 31.03.2021 11:35

Upozorniť na neaktuálne údaje