Právo

Študijný program právo v odbore právo (Law) spája teoretické poznatky a praktické zručnosti v orientácii v právnom poriadku a jeho výklade, v tvorbe, realizácii a aplikácii práva. Právo predstavuje vzájomne prepojenú vnútorne štruktúrovanú sústavu všeobecne záväzných noriem fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s princípmi demokracie právneho štátu. Súčasné právo je charakteristické polycentrizmom, teda tvorbou vo viacerých centrách a na viacerých úrovniach. Konkrétne ide o vnútroštátnu úroveň, úroveň práva Európskej únie a úroveň medzinárodného práva. 

Štúdium práva prebieha z perspektívy všetkých týchto úrovní v ich vzájomných súvislostiach, a to aj z hľadiska právnej komparatistiky, teda porovnávania právnych právnych úprav viacerých štátov. Študent sa pri riešení konkrétnych skutkových stavov učí rozpoznávať, kde má hľadať relevantnú právnu normu a ako ju má vykladať, pričom často prepája právne normy z uvedených viacerých úrovní, resp. viacerých právnych odvetví. Štúdium je plne v súlade s princípom demokratického právneho štátu, úcty k človeku, ochrany základných práv a slobôd a taktiež so zásadami poctivej právnickej profesijnej a vedeckej činnosti. Uplatnenie absolventov

Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a podobne.), zamestnanec v justičnej sfére.

Má predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva, s hĺbkovou a komplexnou orientáciou v medzinárodnom práve a práve Európskej únie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu právo v druhom stupni vysokoškolského štúdia je absolvovanie študijného programu právo, resp. študijného odboru právo, v prvom stupni vysokoškolského štúdia. 

a) absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského študijného programu v študijnom odbore právo v Slovenskej republike, alebo absolvovanie magisterského študijného programu v odbore právo v programe právo a právne vedy v Českej republike, alebo absolvovanie bakalárskeho alebo magisterského študijného programu v odbore právo v inom štáte ako v Slovenskej republike alebo Českej republike na základe rozhodnutia o rovnocennosti dokladov, a

b) základné znalosti v oblasti európskeho práva a medzinárodného práva, a

c) jazykové schopnosti a zručnosti v anglickom jazyku

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Medzinarodne_vztahy/Master__s_degree_programme/Podmienky_pre_prijatie_2023_2024_ENm.pdfDoplňujúce informácie

https://www.flaw.uniba.sk/studium/studijne-programy/magisterske-studium/pravo-v-anglickom-jazyku/Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o štúdium z členských štátov EÚ a slovenskí uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej vysokej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou, tieto podmienky sa netýkajú občanov Českej republiky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky) pozostáva zo základov európskeho práva a medzinárodného práva. Overovanie vedomostí v uvedenom rozsahu prebieha formou písomného vedomostného testu.

Jazykové schopnosti uchádzačov o štúdium sa preukazujú predložením jazykového certifikátu na úrovni minimálne B2 podľa Európskeho referenčného rámca. Na účely overenia jazykových schopností uchádzača sa akceptujú jazykové certifikáty vydané vybranými inštitúciami v zmysle Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. V prípade, ak uchádzač nemá k dispozícii jazykový certifikát na úrovni minimálne B2, preveruje sa jeho jazyková schopnosť formou písomného jazykového testu.Forma prijímacej skúšky

písomný testTesty

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 300 bodov, z toho 150 bodov za písomný vedomostný test a 150 bodov za jazykové schopnosti.

Nevylučuje sa stanovenie odlišných podmienok pre uchádzačov alebo záujemcov z tretích štátov. Nevylučuje sa komplementárna realizácia ústnych pohovorov. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.08.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.09.2023 - 07.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • motivačný list (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • overené fotokópie dokladov o ukončení Bc. štúdia (papierová forma)
 • fotokópie dokladov o znalosti anglického jazyka (elektronická forma)
 • Rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničí (papierová forma)
 • výpis výsledkov z 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Pre absolventov PraF UK toto zabezpečí PraF UK (bezplatne) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Príjemca: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica

Variabilný symbol: 104 001 0105

Špecifický symbol: 22xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte „PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Michaela Krescanková, PhD. – michaela.krescankova@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 04.05.2023 13:36

Upozorniť na neaktuálne údaje