Právo

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania. Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo v anglickom jazyku v študijnom odbore právo je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo.Doplňujúce informácie

www.flaw.uniba.skPodmienky pre zahraničných študentov

Rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničíKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky) pozostáva zo základov európskeho práva a medzinárodného práva. Overovanie vedomostí v uvedenom rozsahu prebieha formou písomného vedomostného testu.

Jazykové schopnosti uchádzačov o štúdium sa preukazujú predložením jazykového certifikátu na úrovni minimálne B2 podľa Európskeho referenčného rámca. Na účely overenia jazykových schopností uchádzača sa akceptujú jazykové certifikáty vydané vybranými inštitúciami v zmysle Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. V prípade, ak uchádzač nemá k dispozícii jazykový certifikát na úrovni minimálne B2, preveruje sa jeho jazyková schopnosť formou písomného jazykového testu.Forma prijímacej skúšky

písomný testTesty

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 300 bodov, z toho 150 bodov za písomný vedomostný test a 150 bodov za jazykové schopnosti.

Nevylučuje sa stanovenie odlišných podmienok pre uchádzačov alebo záujemcov z tretích štátov. Nevylučuje sa komplementárna realizácia ústnych pohovorov. • Podanie prihlášky na štúdium

  05.07.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • motivačný list (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • overené fotokópie dokladov o ukončení Bc. štúdia (papierová forma)
 • fotokópie dokladov o znalosti anglického jazyka (papierová forma)
 • Rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničí (papierová forma)
 • výpis výsledkov z 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Pre absolventov PraF UK toto zabezpečí PraF UK (bezplatne) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 3500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0005.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 28.04.2021 14:12

Upozorniť na neaktuálne údaje