Právo

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania. Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo v anglickom jazyku v študijnom odbore právo je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo.Doplňujúce informácie

www.flaw.uniba.skPodmienky pre zahraničných študentov

Rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničíKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Margita Prokeinová, CSc., margita.prokeinová@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Obsahová náplň overovania vedomostí (prijímacej skúšky) pozostáva zo základov európskeho práva a medzinárodného práva. Overovanie vedomostí v uvedenom rozsahu prebieha formou písomného vedomostného testu. Jzykové schopnosti uchádzačov o štúdium sa preukazujú predložením jazykového certifikátu na úrovni minimálne B2 podľa Európskeho referenčného rámca. Na účely overenia jazykových schoplností uchádzača sa akceptujú jazykové certifikáty vydané vybranými inštitúciami v zmysle Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. V prípade, ak uchádzač nemá k dispozícii jazykový certifikát na úrovni minimálne B2, preveruje sa jeho jazyková schopnosť formou písomného jazykového testu.Forma prijímacej skúšky

písomný test • Deň otvorených dverí

  08.11.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • motivačný list (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overené fotokópie dokladov o ukončení Bc. štúdia (papierová forma)
 • fotokópie dokladov o znalosti anglického jazyka (papierová forma)
 • Rozhodnutie o ekvivalencii štúdia absolvovaného v zahraničí (papierová forma)
 • výpis výsledkov z 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Pre absolventov PraF UK toto zabezpečí PraF UK (bezplatne) (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám 6, P. O. Box 313, 810 00  Bratislava 1. Účet: SK 89 8180 0000 0070 0013 5302. Banka: Štátna pokladnica, variabilný symbol: 104 001 0005. V správe pre prijímateľa uveďte: "PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA".

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 10.05.2019 13:04

Upozorniť na neaktuálne údaje