Kánonické právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu v odbore Kánonické právo sa môžu uplatniť:

a) pri výkone povolania sudcu alebo inej úradnej osoby pôsobiacej na cirkevnom súde;

b) pri výkone cirkevných úradov;

c) v činnosti cirkevných orgánov pôsobiacich na univerzálnej i partikulárnej úrovni;

d) vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe, ako aj v územnej samospráve na úrovni štátnych orgánov, ktoré sa dostávajú do styku s orgánmi Cirkvi;

e) v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách, teologických fakultách a vo výskumných ústavoch.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacej skúšky.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je úspešné absolvovanie akreditovaného bakalárskeho alebo spojeného bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo alebo katolícka teológia, prípadne získané vzdelanie v oblasti katolíckej teológie,  práva alebo kanonického práva na zahraničnej vysokej škole, pričom podľa rozhodnutia o ekvivalencii toto štúdium zodpovedá prinajmenšom prvému stupňu vysokoškolského štúdia podľa predpisov Slovenskej republiky.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

O prijatí absolventa bakalárskeho  študijného programu právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný program kánonické právo rozhoduje dekan PraF UK s prihliadnutím na  kapacitné možnosti  PraF UK a RKCMBF UK.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač prihlásením na štúdium berie na vedomie, že vzdelávací proces sa opiera o zásady katolíckej náuky. • Podanie prihlášky na štúdium

  05.07.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • motivačný list (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní (papierová forma, elektronická forma)
 • čestné vyhlásenie, že štúdium uchádzača je v súlade s kán. 273, 279 a 283 CIC, respektíve kán. 665 CIC, ak sa na daného uchádzača tieto ustanovenia kánonického práva vzťahujú (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 999 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Forma: bezhotovostne

Účet príjemcu: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0003.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 28.04.2021 14:12

Upozorniť na neaktuálne údaje