Manažment a právo

Študijný odbor právo a manažment spája teoretické poznatky a praktické zručnosti v  orientácii v právnom poriadku a jeho výklade, v  tvorbe, realizácii a aplikácii práva. Zároveň tento študijný odbor poskytuje teoretický a praktický základ na uplatnenie absolventa v stredných aj vysokých manažérskych pozíciách. 

Právo predstavuje vzájomne prepojenú vnútorne štruktúrovanú sústavu všeobecne záväzných noriem fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s princípmi demokratického a právneho štátu. Súčasné právo je charakteristické polycentrizmom, teda tvorbou vo viacerých centrách a na viacerých úrovniach. Konkrétne ide o vnútroštátnu úroveň, úroveň práva Európskej únie a úroveň medzinárodného práva. Štúdium práva prebieha z perspektívy všetkých týchto úrovní v ich vzájomných súvislostiach, a to aj z hľadiska právnej komparatistiky, teda porovnávania právnych právnych úprav viacerých štátov. 

Študent sa pri riešení konkrétnych skutkových stavov učí rozpoznávať, kde má hľadať relevantnú právnu normu a ako ju má vykladať, pričom často prepája právne normy z uvedených viacerých úrovní, resp. viacerých právnych odvetví. Študent získava znalosti komplexne a prierezovo vo vzťahu ku všetkým ťažiskovým odvetviam právneho poriadku. Štúdium je plne v súlade s princípom demokratického právneho štátu, úcty k človeku, ochrany základných práv a slobôd a taktiež so zásadami poctivej právnickej profesijnej a vedeckej činnosti. Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania. 

Absolvent disponuje rovnako vedomosťami o všeobecných manažérskych pojmoch a ich syntéze, kategóriách a súvislostiach, v súlade s aktuálnym stavom domáceho a medzinárodného poznania. Vie klasifikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému, právnych predpisov a ekonomických zákonitostí fungovania jeho jednotlivých funkčných oblastí. Vďaka znalosti kľúčového kategoriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery.Uplatnenie absolventov

Absolventi počas štúdia nadobudnú poznatky a vedomosti z oblasti manažmentu, riadenia ľudských zdrojov, marketingu, informačných systémov, podnikania, finančného manažmentu, štatistiky a práva. Z hľadiska zručností (kognitívnych, ako aj praktických), sú schopní navrhovať riešenia praktických manažérskych problémov s právnym základom a ďalej používať tvorivo dostupné metódy a nástroje. Keďže študijný program sa sústreďuje na konkrétne znalosti a zručnosti z dvoch odborov ako právo a manažment, predpokladáme, že po absolventoch zdatných v dvoch oblastiach ako manažment a právo je na trhu práce dopyt.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o štúdium na spoločne poskytovanom študijnom programe Manažment a právo v študijných odboroch 8. ekonómia a manažment a 30. právo na prvom stupni štúdia má ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Má vedomosti zo stredoškolskej matematiky a základov spoločenskovedných disciplín na takej úrovni, že je schopný ďalej nadviazať na vedomosti zo strednej školy a absolvovať výučbu predmetov študijného programu. Ovláda anglický jazyk na takej úrovni, že okrem toho, že úspešne zloží prijímaciu skúšku z jazyka anglického, je schopný absolvovať výučbu predmetov v anglickom jazyku a získať z nich hodnotenie a kredity. Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania.

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Medzinarodne_vztahy/Bachelor_degree_programe/Podmienky_pre_prijatie_2023_2024_ENb.pdfDoplňujúce informácie

https://www.flaw.uniba.sk/studium/studijne-programy/bakalarske-studium/manazment-a-pravo/Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o štúdium z členských štátov EÚ a slovenskí uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole, predložia Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní, resp. Potvrdenie o rovnocennosti dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou školou, tieto podmienky sa netýkajú občanov Českej republiky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

50% hodnotenie prijímacej skúšky z matematiky 50% hodnotenie jazykových schopností uchádzača

Podmienkou na prijatie je dostatočná úroveň jazykových schopností uchádzača. V prípade, ak počet uchádzačov prekročí kapacitné možnosti fakúlt, o poradí prijatých uchádzačov sa rozhodne na základe hodnotenia jazykových schopností uchádzača a výsledkov uchádzača zo strednej školy z predmetu matematika, pričom uprednostnení budú uchádzači, ktorí vykonali maturitnú skúšku alebo jej ekvivalent z matematiky.

Jazykové schopnosti uchádzačov o štúdium sa preukazujú predložením jazykového certifikátu na úrovni minimálne B2 podľa Európskeho referenčného rámca. Na účely overenia jazykových schopností uchádzača sa akceptujú jazykové certifikáty vydané vybranými inštitúciami v zmysle Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. V prípade, ak uchádzač nemá k dispozícii jazykový certifikát na úrovni minimálne B2, preveruje sa jeho jazyková schopnosť formou písomného jazykového testu.Forma prijímacej skúšky

Písomný test.Testy

Uchádzač môže dosiahnuť maximálny počet 300 bodov, z toho 150 bodov za test z matematiky a 150 bodov za jazykové schopnosti.

Nevylučuje sa stanovenie odlišných podmienok pre uchádzačov alebo záujemcov z tretích štátov. Nevylučuje sa komplementárna realizácia ústnych pohovorov. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.06.2023 - 23.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2023 - 31.08.2023

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  07.09.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • overená kópia maturitného vysvedčenia (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • motivačný list (elektronická forma)
 • jazykový certifikát (elektronická forma)
 • overená kópia rozhodnutia o nostrifikácii stredoškolského vzdelania nadobudnutého v zahraničí (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2990 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2990 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Príjemca: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica

Variabilný symbol: 104 001 0110

Špecifický symbol: 22xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte „PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Michaela Krescanková, PhD. – michaela.krescankova@flaw.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 04.05.2023 13:31

Upozorniť na neaktuálne údaje