Sociálna antropológia

Prečo študovať sociálnu antropológiu?

 ANTROPOLÓGIA JE NAJKOMPLEXNEJŠIA VEDA O ĽUDSKEJ KULTÚRE A SPOLOČNOSTI

Ľudia všade na svete žijú a tvoria kultúry a spoločnosti. Veda, ktorá ich skúma, sa nazýva sociálna a kultúrna antropológia. Antropológia je ideálna disciplína na rozšírenie poznania o nás ľuďoch, ktorá umožňuje získať aj praktické zručnosti v predchádzaní konfliktom medzi ľuďmi z rôznych sociálnych a kultúrnych prostredí.

 Ľudia z rôznych kultúr sa realizujú rôznymi spôsobmi, rôzne si zabezpečujú potreby na život, riešia problémy, tešia sa či modlia. Antropológia študuje konkrétny spôsob života, etnické a rasové stereotypy a predsudky, ktoré pripisujú osobitné znaky (lenivosť, srdečnosť, výbojnosť atď.) celým etnickým či náboženským skupinám. V praktickej oblasti vie napríklad pochopiť a vysvetliť, prečo niektorí Slováci nemajú radi Rómov, prečo sa Stredoeurópania tak veľmi boja utečencov, a aké nebezpečné je šírenie nenávisti zo strany politikov. Umožňuje však napríklad pochopiť aj také veci, ako vkus alebo nákupné správanie.Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia Sociálna a pracovná psychológia ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a pri vedeckovýskumnej činnosti. Dokáže aplikovať teoretické a metodologické vedomosti na rôzne praktické situácie, s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a odbornej kompetentnosti. Obsah a spôsob štúdia s dôrazom na samostatný výskum v rámci diplomového a laboratórneho projektu vytvárajú predpoklady, že štúdium budú končiť kvalitní a odborne vyspelí absolventi. Uplatnenie v praxi nájdu v rôznych sférach, rovinách i oblastiach. Tradičným priestorom pre uplatnenie je pozícia psychológa v organizácii, podniku, alebo personálnych poradenských, marketingových a výskumných agentúrach i zapojenie sa do systému personálnej práce (výber, poradenstvo, príprava pracovníkov a pod.). Nájdu uplatnenie taktiež v neziskových organizáciách, v oddeleniach rôznych firiem a organizáciách, ktorých náplňou je analýza a projektovanie internej komunikácie aj komunikácie s verejnosťou. Môžu sa uplatniť ako poradcovia pre personálnu politiku, vedúci, resp. pracovníci útvarov rozvoja ľudských zdrojov v organizáciách. Absolvovanie štúdia vytvára možnosti uplatnenia na najvyšších článkoch riadenia spoločnosti (vláda, ministerstvá, politické štruktúry, mimovládne inštitúcie, verejná správa) i na medzinárodnej úrovni v organizáciách, v ktorých je zastúpená Slovenská republika. V prostredí medzinárodných organizácií, v európskych štruktúrach, v medzinárodných tímoch sa uplatní pri riešení problémov nadnárodného charakteru, ako sú otázky medzinárodných vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín, alebo poradenstvo pri výbere a príprave pracovníkov multikultúrnych skupín.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Viac informácií ohľadom prijatia nájdete na webovej stránkePodmienky pre zahraničných študentov

Uchádzačky a uchádzači o magisterské štúdium musia priložiť úradne overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu vydaného (prípadne iná forma výpisu výsledkov) zahraničnou vysokou školou a rozhodnutie uznanej vysokej školy v Slovenskej republike o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou školou v danom študijnom stupni a odbore (viac info na https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/)

Viac informácií ohľadom prijatia nájdete na webovej stránkeBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2700 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

odporúčame uhradiť poplatok podľa vygenerovaného príkazu na úhradu

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Donald Wertlen, PhD. – donald.wertlen@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 17.10.2023 11:21

Upozorniť na neaktuálne údaje