Psychológia zdravia

Teoretické vedomosti

V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách o sociálnych a psychologických javoch spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. PhD. štúdium je zároveň orientované na interdisciplinárny prístup k štúdiu skúmaného problému a vyžaduje oboznámenie sa aj s inými disciplínami než je špecifické zameranie dizertačnej práce.

Praktické a doplňujúce zručnosti

· príprava, koordinácia a vedenie výskumných projektov;
· tvorivý prínos k rozvoju teoretických základov vedného odboru;
· expertízna a analytická činnosť;
· publikačná činnosť v karentovaných a recenzovaných domácich a zahraničných periodikách;
· pedagogické a poradenské pôsobenie;
· reprezentácia akademickej obce na domácich a zahraničných odborných fórach;
· schopnosť analyzovať a interpretovať aktuálne sociálno-psychologické a pracovno-psychologické problémy.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je zrelý vedecký pracovník, disponujúci poznatkami o pôsobení v sociálnom systéme práce v širších súvislostiach, s ohľadom na psychologickú, ekonomickú, organizačnú stránku národných i nadnárodných spoločenstiev a inštitúcií. Absolventi sa môžu špecializovať v dvoch smeroch: v oblasti sociálnej psychológie a v oblasti pracovnej psychológie. V týchto oblastiach budú do hĺbky oboznámení s aktuálnymi trendmi rozvoja, budú poznať najnovšie výsledky príslušnej oblasti a budú schopní tieto výsledky aplikovať. Uplatnia sa vo vedeckom výskume, v pedagogickej práci, v národných i nadnárodných inštitúciách, medzinárodných štruktúrach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Viac informácií ohľadom prijatia nájdete na webovej stránkePodmienky pre zahraničných študentov

Uchádzačky a uchádzači o doktorandské štúdium musia priložiť úradne overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu vydaného (prípadne iná forma výpisu výsledkov) zahraničnou vysokou školou a rozhodnutie uznanej vysokej školy v Slovenskej republike o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou školou v danom študijnom stupni a odbore (viac info na https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/)

Viac informácií ohľadom prijatia nájdete na webovej stránkeVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Viac informácií ohľadom prijatia nájdete na webovej stránkeForma prijímacej skúšky

ústny pohovor  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2024 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • projekt dizertačnej práce (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2700 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

úhrada na základe vygenerovaného príkazu na úhradu

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Donald Wertlen, PhD. – donald.wertlen@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 17.10.2023 11:46

Upozorniť na neaktuálne údaje