Sociálna a pracovná psychológia

Študijný program je vhodný pre domácich aj zahraničných študentov, ktorým bude po úspešnom absolvovaní udelený diplom uznaný krajinami Európskej únie. 

Dôraz sa kladie na prepojenie teórie s praxou. Predmety pokrývajú okrem sociálnej a pracovnej psychológie aj oblasti ako všeobecná, vývinová a poradenská psychológia, alebo aj metodológia výskumu. Študijný plán zahŕňa okrem všetkých potrebných predmetov v prvých dvoch ročníkoch aj tretí ročník zameraný na prax vo forme 12-týždňovej zahraničnej stáže a následne individuálnych konzultáciách bakalárskej práce.Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov je smerované na oblasti ako personalistika, ľudské zdroje, marketing alebo manažment, prípadne výskum a mnohé ďalšie. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všetky informácie k prijímaciemu konaniu sú dostupné na našej webovej stránke.

- znalosti z anglického jazyka (externá časť maturitnej skúšky alebo SCIO alebo certifikát (podľa vyhlášky 319/2008 Z. z. a 269/2009) - úroveň minimálne B2

- zaslanie prihlášky

- uhradenie poplatkuDoplňujúce informácie

Všetky informácie k prijímaciemu konaniu sú dostupné na našej webovej stránke.Podmienky pre zahraničných študentov

- okrem podmienok pre uchádzačov so strednou školou na území SR, musia uchádzači so zahraničnou strednou školou požiadat o uznanie dokladov o vzdelaní Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- Poradie sa zostavuje na základe jednoduchého aritmetického priemeru výsledkov z anglického jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD.
veronika.mitkova@fses.uniba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2022

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (elektronická forma)
  • prihláška na ext. časť mat. skúšky z AJ/certifikát/SCIO test (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 3000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

po vytvorení elektronickej prihlášky odporúčame stiahnut príkaz na úhradu a vykonaž úhradu podľa neho, prípadne naskenovať QR kód, ktorý predvyplní príkaz na úhradu v internetovej alebo mobilnej aplikácii pre bezhotovostnú platbu. 

Pokyny k platbe:
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 2022
Špecifický symbol nájde uchádzač v prevodovom príkaze v e-prihláške (systém ho generuje automaticky) - potrebný pre spárovanie platby vo fakultnom systéme. prosíme ho URČITE uvádzať

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2022 10:53

Upozorniť na neaktuálne údaje