Sociálna a pracovná psychológia

AKÁ JE NAŠA PSYCHOLÓGIA?

Špecializujeme sa na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie

praktických problémov. Väčšina našich absolventov a absolventiek pracuje v

oblastiach ako personalistika, ľudské zdroje, marketing či manažment. Mnohí sa však

venujú aj výskumu či ďalším oblastiam. Všetci, ktorí tu prednášame, máme aj iné

aktivity a snažíme sa študentom sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny

pozývame odborníkov z praxe a vysielame študentov praxovať tam, kde sa môžu

niečo naučiť. Náš prístup má úspech: personalisti veľkých firiem nám opakovane

hovoria, že našich absolventov uprednostňujú pred absolventmi iných škôl. Vedia, že

skončili odbor, ktorý im naozaj niečo dal.Uplatnenie absolventov

Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jehoabsolvovanie anajmä spôsob štúdia sdôrazom na samostatné spracovanie tém aprezentáciu, samostatný výskum vrámci diplomového projektu, vytvárajú predpoklady pre to, aby štúdium končili kvalitní aodborne vyspelí absolventi. Kritériá hodnotenia záverečnej práce vyžadujú značnú mieru samostatnosti pri riešení problémov apredloženie pôvodných výsledkov, získaných prostredníctvom výskumu.Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia na základezískaných vedomostí dokážu aplikovať teoretické poznatkyna rôzne praktické situácie, dokážu vykonávať výskum svysokou mierou tvorivosti asamostatnosti, efektívne komunikovať so spolupracovníkmi, budovať pozitívnu sociálnu atvorivú atmosféru vtímoch acelkove prispievať ku kvalite reálneho sociálneho prostredia. Absolventmagisterského štúdia Sociálnej a pracovnejpsychológie ovláda poznatky, metódy aprofesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti vrôznych odvetviach spoločenskej praxe apri vedecko-výskumnej činnosti.

Teoretické vedomosti: Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne špecifické teoretické poznatky zo základných ašpeciálnych psychologických disciplín, psychodiagnostiky ametodológie. Z aplikovaných disciplín je program zameraný na rozširujúcepoznatky zo špecializovaných psychologických odborov, hlbšie poznanie voblasti sociálnej apracovnej psychológie, a ich vzájomné prepojenie. Absolvent pozná princípy prípravy a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu, vrátane štatistickej analýzy dát a viacrozmernej štatistiky.

Praktické a doplňujúce zručnosti: Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne zručnosti relevantné pre prax vsociálnej a pracovnej psychológii, poradenskej psychológii, školskej psychológii, v oblasti práce s nezamestnanými, v marketingu. Bude schopný uskutočniť diagnostiku prebiehajúcich sociálnych javov a ich následnú analýzu, odborne a metodologicky správne zostaviť a aplikovať adekvátne postupy pre riešenie aktuálnych sociálnych javov a procesov, aplikovať praktické postupy a činnosti s ohľadom na aktuálny stav, participovať pri formovaní a uskutočňovaní rozvojových programov spoločnosti. Absolvent bude disponovať poznatkami z ďalších príbuzných oblastí poznania, zručnosťami pre písanie správ a článkov, pracovať ako jednotlivec aj člen tímu, pracovať v súlade s etickými a právnymi normami práce psychológa.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  znalosť anglického jazyka výhodou - literatúra a výučba v anglickom jazykuDoplňujúce informácie

Príbuzné študijné odbory pre študijný program 2. stupňa Sociálna a pracovná psychológia:

7701 psychológiaPodmienky pre zahraničných študentov
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/


Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Prijíma sa na základe priemeru zo štátnej bakalárskej skúšky. • Deň otvorených dverí

  22.11.2018

 • Deň otvorených dverí

  06.03.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava  

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Veronika Segešová – veronika.segesova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2019 13:11

Upozorniť na neaktuálne údaje