Sociálna a pracovná psychológia

AKÁ JE NAŠA PSYCHOLÓGIA?

Špecializujeme sa na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie praktických problémov. Väčšina našich absolventov a absolventiek pracuje v oblastiach ako personalistika, ľudské zdroje, marketing či manažment. Mnohí sa však venujú aj výskumu či ďalším oblastiam. Všetci, ktorí tu prednášame, máme aj iné aktivity a snažíme sa študentom sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny pozývame odborníkov z praxe a vysielame študentov praxovať tam, kde sa môžu niečo naučiť. Náš prístup má úspech: personalisti veľkých firiem nám opakovane hovoria, že našich absolventov uprednostňujú pred absolventmi iných škôl. Vedia, že skončili odbor, ktorý im naozaj niečo dal.Uplatnenie absolventov

Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jehoabsolvovanie anajmä spôsob štúdia sdôrazom na samostatné spracovanie tém aprezentáciu, samostatný výskum vrámci diplomového projektu, vytvárajú predpoklady pre to, aby štúdium končili kvalitní aodborne vyspelí absolventi. Kritériá hodnotenia záverečnej práce vyžadujú značnú mieru samostatnosti pri riešení problémov apredloženie pôvodných výsledkov, získaných prostredníctvom výskumu.Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia na základezískaných vedomostí dokážu aplikovať teoretické poznatkyna rôzne praktické situácie, dokážu vykonávať výskum svysokou mierou tvorivosti asamostatnosti, efektívne komunikovať so spolupracovníkmi, budovať pozitívnu sociálnu atvorivú atmosféru vtímoch acelkove prispievať ku kvalite reálneho sociálneho prostredia. Absolventmagisterského štúdia Sociálnej a pracovnejpsychológie ovláda poznatky, metódy aprofesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej psychologickej činnosti vrôznych odvetviach spoločenskej praxe apri vedecko-výskumnej činnosti.

Teoretické vedomosti: Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne špecifické teoretické poznatky zo základných ašpeciálnych psychologických disciplín, psychodiagnostiky ametodológie. Z aplikovaných disciplín je program zameraný na rozširujúcepoznatky zo špecializovaných psychologických odborov, hlbšie poznanie voblasti sociálnej apracovnej psychológie, a ich vzájomné prepojenie. Absolvent pozná princípy prípravy a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu, vrátane štatistickej analýzy dát a viacrozmernej štatistiky.

Praktické a doplňujúce zručnosti: Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia nadobudne zručnosti relevantné pre prax vsociálnej a pracovnej psychológii, poradenskej psychológii, školskej psychológii, v oblasti práce s nezamestnanými, v marketingu. Bude schopný uskutočniť diagnostiku prebiehajúcich sociálnych javov a ich následnú analýzu, odborne a metodologicky správne zostaviť a aplikovať adekvátne postupy pre riešenie aktuálnych sociálnych javov a procesov, aplikovať praktické postupy a činnosti s ohľadom na aktuálny stav, participovať pri formovaní a uskutočňovaní rozvojových programov spoločnosti. Absolvent bude disponovať poznatkami z ďalších príbuzných oblastí poznania, zručnosťami pre písanie správ a článkov, pracovať ako jednotlivec aj člen tímu, pracovať v súlade s etickými a právnymi normami práce psychológa.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Viac informácií ohľadom prijatia nájdete na webovej stránkePodmienky pre zahraničných študentov

Uchádzačky a uchádzači o magisterské štúdium musia priložiť úradne overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu vydaného (prípadne iná forma výpisu výsledkov) zahraničnou vysokou školou a rozhodnutie uznanej vysokej školy v Slovenskej republike o rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaného zahraničnou školou v danom študijnom stupni a odbore (viac info na https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-dokladov-zo-studia-v-zahranici/)

Viac informácií ohľadom prijatia nájdete na webovej stránkeBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2024 - 31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • bakalársky diplom (elektronická forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2700 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

odporúčame uhradiť poplatok podľa vygenerovaného príkazu na úhradu

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Donald Wertlen, PhD. – donald.wertlen@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 17.10.2023 11:19

Upozorniť na neaktuálne údaje