Verejná politika

Sme radi, že ste sa rozhodli študovať na Ústave verejnej politiky a nasledujúce dva roky sa spolu s mojimi kolegami budeme snažiť naučiť vás lepšie rozhodovať o verejných financiách, o právach a povinnostiach ľudí žijúcich na Slovensku a dokonca aj lepšie rozhodovať o mnohých aspektoch vášho osobného života. Medzi učiteľmi na Ústave nájdete veľa vynikajúcich vedcov, prichádzajú k nám aj ľudia z praxe, ktorí pôsobia vo verejnom sektore, médiách alebo v mimovládnom sektore a každý deň uvažujú o tom, ako zlepšiť život v našej krajine. V živej a aktívnej komunite našich doktorandov, starších študentov, ako aj našich absolventov sa určite radi zapojíte do diskusií, ktoré na Ústave organizujeme.  Náš program je výnimočný aj v tom, že viaceré prednášky sú vedené odborníkmi z praxe ako napr. Lívia Vašáková, ktorá pôsobí ako ekonomický radca v Zastúpení EK na Slovensku, Matej Šucha pôsobiaci ako odborník v oblasti behaviorálnych vied, Vincent Bujňák venujúci sa tvorbe zákonov v kancelárií poslanca NR SR a mnohí ďalší.

Náš ústav vedie Public Policy Book Club, v rámci ktorého diskutujeme spolu s odborníkmi o vybranej knihe. Stretnutia sú veľmi prínosné, diskutované knihy korelujú s témami, ktorým sa venujú študenti na jednotlivých kurzoch. Zapojiť sa môžete aj do písania nášho štvrťročníka Public Policy News, v ktorom informujeme o rôznych podujatiach, vedeckých konferenciách, či prednáškach, publikujeme v ňom rozhovory so študentami, ktorí sa zúčastnili zahraničných pobytov alebo stáží.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magister) verejnej politiky bude ovládať teóriu i metodológiu verejnej politiky, analytické metódy práce s agendou vládnych organizácií, bude schopný riešiť samostatné výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé prístupy pri príprave rezortných ako aj medzirezortných politík, bude schopný podieľať sa na trvalom rozvoji prierezových i odvetvových politík a navrhovať ich zmeny a legislatívne úpravy, bude schopný samostatne analyzovať stav a výsledky implementácie politík a bude schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach pri presadzovaní politík v súlade s európskymi štandardami. Absolvent si osvojí odborný jazyk, pojmy, fakty a teórie vzťahujúce sa na skúmanie procesu tvorby a implementácie verejnej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia, naučí sa porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v EÚ a bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických politických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý riadiť a organizovať pracovné skupiny, spoluvytvárať organizačné vzťahy pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky pre prijatie sú zverejnené na našej webstránke.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre prijatie sú zverejnené na našej webstránke.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky pre prijatie sú zverejnené na našej webstránke. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

odporúčame uhradiť poplatok podľa vygenerovaného príkazu na úhradu

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2022 12:20

Upozorniť na neaktuálne údaje