Verejná politika

Sme radi, že ste sa rozhodli študovať na Ústave verejnej politiky a nasledujúce dva roky sa spolu s mojimi kolegami budeme snažiť naučiť vás lepšie rozhodovať o verejných financiách, o právach a povinnostiach ľudí žijúcich na Slovensku a dokonca aj lepšie rozhodovať o mnohých aspektoch vášho osobného života. Medzi učiteľmi na Ústave nájdete veľa vynikajúcich vedcov, prichádzajú k nám aj ľudia z praxe, ktorí pôsobia vo verejnom sektore, médiách alebo v mimovládnom sektore a každý deň uvažujú o tom, ako zlepšiť život v našej krajine. V živej a aktívnej komunite našich doktorandov, starších študentov, ako aj našich absolventov sa určite radi zapojíte do diskusií, ktoré na Ústave organizujeme.  Náš program je výnimočný aj v tom, že viaceré prednášky sú vedené odborníkmi z praxe ako napr. Lívia Vašáková, ktorá pôsobí ako ekonomický radca v Zastúpení EK na Slovensku, Matej Šucha pôsobiaci ako odborník v oblasti behaviorálnych vied, Vincent Bujňák venujúci sa tvorbe zákonov v kancelárií poslanca NR SR a mnohí ďalší.

Náš ústav vedie Public Policy Book Club, v rámci ktorého diskutujeme spolu s odborníkmi o vybranej knihe. Stretnutia sú veľmi prínosné, diskutované knihy korelujú s témami, ktorým sa venujú študenti na jednotlivých kurzoch. Zapojiť sa môžete aj do písania nášho štvrťročníka Public Policy News, v ktorom informujeme o rôznych podujatiach, vedeckých konferenciách, či prednáškach, publikujeme v ňom rozhovory so študentami, ktorí sa zúčastnili zahraničných pobytov alebo stáží.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magister) verejnej politiky bude ovládať teóriu i metodológiu verejnej politiky, analytické metódy práce s agendou vládnych organizácií, bude schopný riešiť samostatné výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé prístupy pri príprave rezortných ako aj medzirezortných politík, bude schopný podieľať sa na trvalom rozvoji prierezových i odvetvových politík a navrhovať ich zmeny a legislatívne úpravy, bude schopný samostatne analyzovať stav a výsledky implementácie politík a bude schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach pri presadzovaní politík v súlade s európskymi štandardami. Absolvent si osvojí odborný jazyk, pojmy, fakty a teórie vzťahujúce sa na skúmanie procesu tvorby a implementácie verejnej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia, naučí sa porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v EÚ a bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických politických problémov. Zároveň bude absolvent spôsobilý riadiť a organizovať pracovné skupiny, spoluvytvárať organizačné vzťahy pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, realizovať, monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Doplňujúce informácie

Príbuzné študijné odbory pre študijný program 2. stupňa Verejná politika:

6703 politológia, 6121 sociológia, 6835 právo, 6709 verejná politika / verejná správa, 7701 psychológia, 6289 manažment, 62 ekonómia, 7765 sociálna antropológia, 6721 medzinárodné vzťahyPodmienky pre zahraničných študentov
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  znalosť anglického jazyka výhodou - literatúra a výučba v anglickom jazykuBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Prijíma sa na základe priemeru zo štátnej bakalárskej skúšky. • Deň otvorených dverí

  22.11.2018

 • Deň otvorených dverí

  06.03.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava  

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Veronika Segešová – veronika.segesova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 26.10.2018 09:57

Upozorniť na neaktuálne údaje