Mediamatika

Jedinečný študijný program, ktorý spája ľudské a technické aspekty komunikácie v modernej spoločnosti nekonvenčným spôsobom. Zaoberá sa najmä informáciami, komunikáciou a médiami, učí študentov a študentky vyhľadávať, vytvárať, spracovávať, spravovať, organizovať, sprostredkovávať a poskytovať prístup k digitálným inoformáciam, hlavne v sieťovom prostredí.

Študentky a študenti tohto programu sa naučia, že mediamatika kreatívným spôsobom pracuje so všetkými formami informácií - textové, vizuálne, multimediálne, sociálne, interaktívne.Uplatnenie absolventov

Tvorcovia obsahov, manažéri mediamatických informačných systémov a služieb. Poradcovia pre oblasť využitia masmédií a nových komunikačných médií v reklamných agentúrach, špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií, správu dokumentov a manažment mediamatických systémov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Doplňujúce informácie

Ak slovenský uchádzač/ka navštevoval zahraničnú strednú školu platia pre neho podmienky ako pre zahraničného uchádzača/uchádzačky.

Uchádzač/ka potrebuje znalosť anglického jazyka aby rozumel písanému odbornému textu.

Termín podávanía prihlášok sa predĺžil do 30.4.2020 a ruší sa dodatočný termín podávania prihlášok. V druhom kole sa budú hodnotiť uchádzači, ktorí nevedia doložiť maturitné vysvedčenie v riadnom termíne. Preto odporúčame si podať prihlášku do 30.4.2020 bez ohľadu na to, kedy maturujete.

Podmienky PK budeme aktualizovať z dôvôdu zrušenia písomných maturít. Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

05 Bratislava

http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači/ky sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Ústav mediamatiky je najmladším pracoviskom Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. Momenálne ako jediný z ústavov fakulty sídli v Martine.Forma prijímacej skúšky

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Testy

Zahraniční uchádzači zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. • Deň otvorených dverí

  05.11.2020

 • Deň otvorených dverí

  04.03.2021

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691 
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky (povinné)

Pokyny k platbe zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691 
SWIF CODE: SPSRSKBA 
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.10.2020 11:12

Upozorniť na neaktuálne údaje