Aplikovaná ekonómia

ČO SA BUDEM UČIŤ?

Prečo je maslo také drahé? Aký je rozdiel medzi firmami Orange a Potraviny u Jožka? Odpoveď

dáva predmet Mikroekonómia, ktorý poskytuje pohľad na ekonomické javy a súvislosti smerom

zdola nahor, štúdium správania sa spotrebiteľov a firiem, rovnováhy na trhu, oligopolov a

monopolov. Pri štúdiu sa využívajú kvantitatívne modely, ktoré umožňujú sledovať vplyv rôznych

zmien.

Robí naša vláda niečo zle, ak klesol hrubý domáci produkt? Prečo nie je pokles cien vítaným

javom? Študuj Makroekonómiu, ktorá poskytuje pohľad na ekonomické javy a súvislosti smerom

zhora nadol, štúdium makroekonomických agregátov ako HDP, spotreba, investície, ich

vzájomné súvislosti. Konštruujú sa kvantitatívne modely, ktoré umožňujú opísať súčasné javy v

ekonómii.

Zvýši sa plat primátora, ak klesne nezamestnanosť? Na túto a všetky predchádzajúce otázky

hľadá odpoveď Ekonometria, kde sa pomocou matematických a štatistických metód konštruujú

také modely, ktoré zachytávajú súčasné hospodársko-politické alebo spoločenské problémy a

umožňujú predikovať ich budúci vývoj.

Ako čo najrýchlejšie prepravím tovar z ústredia do skladu? Môžem narezať tabuľu dreva tak, aby

mi ostalo čo najmenej zbytkov vo výrobe? Operačný výskum využíva modely a algoritmy na

optimalizáciu každodenných javov.

Súčasťou štúdia je práca s rôznym softwarovým vybavením, pričom študenti získajú

nadštandardné zručnosti pri práci s počítačom.Uplatnenie absolventov

Absolvent FSEV UK v študijnom programe Aplikovaná ekonómia bude odborne pripravený pracovať na úrovni nadpodnikových a najvyšších článkov ekonomického a politického riadenia a verejnej správy. Charakteristickou črtou jeho profilu bude znalosť ekonómie a politickej teórie, ovládanie informačno-komunikačných technológií a analytických a matematicko-štatistických nástrojov, potrebných na dôslednú analýzu a interpretáciu konkrétnych ekonomických a sociálnych problémov spoločnosti.

Absolventi sa počas štúdia naučia pracovať v prostredí vyšších administratívnych článkov rezortného riadenia a podľa možností aj v prostredí medzinárodných organizácií; zvládnu podrobné informácie o ich štruktúre a poslaní a naučia sa s týmito organizáciami, resp. ich výkonnými orgánmi a subštruktúrami efektívne komunikovať a spolupracovať. Tieto schopnosti im vytvoria priestor na to, aby sa uchádzali o prácu v národných, vládnych i nevládnych organizáciách, ktoré pracujú na rozhraní domáceho a medzinárodného prostredia. Absolventi budú schopní konkurenčne sa uchádzať o pracovné miesta v prostredí medzinárodných organizácií a v oblasti diplomatickej služby Slovenskej republiky.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/


Doplňujúce informácie

Ak slovenský uchádzač navštevoval zahraničnú strednú školu platia pre neho podmienky ako pre zahraničného uchádzača.

Uchádzač potrebuje znalosť anglického jazyka aby rozumel písanému odbornému textu.

Termín podávanía prihlášok sa predĺžil do 30.4.2020 a ruší sa dodatočný termín podávania prihlášok. V druhom kole sa budú hodnotiť uchádzači, ktorí nevedia doložiť maturitné vysvedčenie v riadnom termíne. Preto odporúčame si podať prihlášku do 30.4.2020 bez ohľadu na to, kedy maturujete.

Podmienky PK budeme aktualizovať z dôvôdu zrušenia písomných maturít. Podmienky pre zahraničných študentov
 1. Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

  Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

  1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

  https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

  Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

  2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

  05 Bratislava

  http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Testy

Zahraniční uchádzači zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)
 • prihláška na ext. časť mat. skúšky z AJ/certifikát/SCIO test (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 2223

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky (povinné)

Pokyny k platbe zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 17.05.2022 14:11

Upozorniť na neaktuálne údaje