Európske štúdiá

Na ÚEŠMV prednášajú ľudia, ktorí sú špičkami vo svojom odbore a vďaka tomu ste ich možno

už videli a počuli v médiách, alebo aj osobne stretli v rámci diskusií na strednej škole. Napríklad aj naša dekanka Lucia Mokrá – uznávaná expertka na medzinárodné právo, Oľga Gyárfášová, riaditeľka ústavu a odborníčka na výskum verejnej mienky a voličské správanie, Andrej Findor, ktorý skúma postoje k menšinám a najmä spôsoby, ako viesť ľudí k väčšej tolerancii, a mnohí ďalší.

Väčšina výučby prebieha v angličtine, niektoré kurzy vedú native spíkri, napr. Britka Karen Henderson, či Američan David Reichhart a ďalší.

Ponúkame okrem interných prednášajúcich aj kurzy externistov, ktorí  majú aj bohaté skúsenosti z aktivít v mimovládnych organizáciách, médiách či právnej praxi.

Počas štúdiá sa môžete zúčastniť stáži na zaujímavých pracoviskách verejnej

správy i v neziskovom sektore. Určite po ukončení štúdia oceníte skúsenosti získané v NR SR,

MZVaEZ SR, či v niektorej mimovládnej organizácii.

Naši študenti a študentky sa každoročne úspešne zúčastňujú medzinárodného vzdelávacieho

programu Regionálna akadémia OSN (RAUN), kde ich mentorujú zamestnanci špecializovaných

agentúr OSN, a súťaží Model OSN (MUN), kde si vyskúšajú simulované rokovanie OSN – poskytuje

im to vynikajúci tréning pre prípadnú diplomatickú kariéru.Uplatnenie absolventov

V rámci magisterského stupňa štúdia si študenti osvoja teoreticko-metodologické základy interdisciplinárneho prístupu štúdia európskych integračných procesov v oblasti politickej vedy, právnych disciplín a ekonómie ako základov pre rozvoj špecifických analytických schopností (politická a ekonomická analýza a interpretácia empirických dát). Nadobudnú všeobecné vedomosti zo študovaného programu umožňujúce špecializáciu v oblasti politickej vedy, medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu, v rámci verejnej politiky a správy a na základe individuálnych dispozícií v ďalších oblastiach profesionálneho uplatnenia.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia participujú na výskume s vysokou mierou  tvorivosti a samostatnosti a dokážu aplikovať teoretické vedomosti v praktických situáciách a problémoch súvisiacich s ich uplatnením v profesionálnej činnosti.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

          znalosť anglického jazyka výhodou - literatúra a výučba v anglickom jazykuDoplňujúce informácie

Príbuzné študijné odbory pre študijný program 2. stupňa Európske štúdiá:

6107 filozofia, 6121sociológia, 6721 medzinárodnévzťahy, 7110 história, 6835právo, 6709 verejná politika a verejnáspráva, 7765 sociálna antropológia, 62 ekonómia, 6289 manažment, 7222 žurnalistika, 7106 etnológia

Termín podávanía prihlášok sa predĺžil do 30.4.2020 a ruší sa dodatočný termín podávania prihlášok. V druhom kole sa budú hodnotiť uchádzači, ktorí nevedia doložiť doklady o ukočení bc štúdia/potvrdenia o vykananí štátnych skúšok e v riadnom termíne. Preto odporúčame si podať prihlášku do 30.4.2020 bez ohľadu na to, kedy štátnicujete. Táto zmena sa netýka anglického programu európske štúdiá. Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia sú na webovej adrese:

https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijíma sa na základe výsledkov bakalárskej štátnej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Prijíma sa na základe priemeru zo štátnej bakalárskej skúšky. • Deň otvorených dverí

  05.03.2020

 • Deň otvorených dverí

  11.11.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Platby zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava  

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 12:48

Upozorniť na neaktuálne údaje