Európske štúdiá

Na ÚEŠMV prednášajú ľudia, ktorí sú špičkami vo svojom odbore a vďaka tomu ste ich možno už videli a počuli v médiách, alebo aj osobne stretli v rámci diskusií na strednej škole. Napríklad aj naša dekanka Lucia Mokrá – uznávaná expertka na medzinárodné právo, Oľga Gyárfášová, riaditeľka ústavu a odborníčka na výskum verejnej mienky a voličské správanie, Andrej Findor, ktorý skúma postoje k menšinám a najmä spôsoby, ako viesť ľudí k väčšej tolerancii, a mnohí ďalší.

Väčšina výučby prebieha v angličtine, niektoré kurzy vedú native spíkri, napr. Britka Karen Henderson, či Američan David Reichhart a ďalší.

Ponúkame okrem interných prednášajúcich aj kurzy externistov, ktorí  majú aj bohaté skúsenosti z aktivít v mimovládnych organizáciách, médiách či právnej praxi.

Počas štúdiá sa môžete zúčastniť stáži na zaujímavých pracoviskách verejnej správy i v neziskovom sektore. Určite po ukončení štúdia oceníte skúsenosti získané v NR SR, MZVaEZ SR, či v niektorej mimovládnej organizácii. Naši študenti a študentky sa každoročne úspešne zúčastňujú medzinárodného vzdelávacieho programu Regionálna akadémia OSN (RAUN), kde ich mentorujú zamestnanci špecializovaných agentúr OSN, a súťaží Model OSN (MUN), kde si vyskúšajú simulované rokovanie OSN – poskytuje im to vynikajúci tréning pre prípadnú diplomatickú kariéru.Uplatnenie absolventov

V rámci magisterského stupňa štúdia si študenti osvoja teoreticko-metodologické základy interdisciplinárneho prístupu štúdia európskych integračných procesov v oblasti politickej vedy, právnych disciplín a ekonómie ako základov pre rozvoj špecifických analytických schopností (politická a ekonomická analýza a interpretácia empirických dát). Nadobudnú všeobecné vedomosti zo študovaného programu umožňujúce špecializáciu v oblasti politickej vedy, medzinárodných vzťahov so zameraním na európsku integráciu, v rámci verejnej politiky a správy a na základe individuálnych dispozícií v ďalších oblastiach profesionálneho uplatnenia.

Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia participujú na výskume s vysokou mierou  tvorivosti a samostatnosti a dokážu aplikovať teoretické vedomosti v praktických situáciách a problémoch súvisiacich s ich uplatnením v profesionálnej činnosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú na našej webovej stránke.Doplňujúce informácie

Podmienky prijatia sú na našej webovej stránke.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia sú na našej webovej stránke.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

odporúčame uhradiť poplazok podľa vygenerovaného príkazu na úhradu

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 17.05.2022 14:12

Upozorniť na neaktuálne údaje