Sociálna a pracovná psychológia

AKÁ JE NAŠA PSYCHOLÓGIA?

Špecializujeme sa na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie praktických problémov. Väčšina našich absolventov a absolventiek pracuje v oblastiach ako personalistika, ľudské zdroje, marketing či manažment. Mnohí sa však venujú aj výskumu či ďalším oblastiam. Všetci, ktorí tu prednášame, máme aj iné aktivity a snažíme sa študentom sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny pozývame odborníkov z praxe a vysielame študentov praxovať tam, kde sa môžu niečo naučiť. Náš prístup má úspech: personalisti veľkých firiem nám opakovane hovoria, že našich absolventov uprednostňujú pred absolventmi iných škôl. Vedia, že skončili odbor, ktorý im naozaj niečo dal.Uplatnenie absolventov

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia získa základné spektrum poznatkov zo psychológie a príbuzných vedných disciplín, ktoré dotvárajú jeho interdisciplinárny poznatkový základ. Získa tým vedomosti o podstate, priebehu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, mikroprostredia (skupín a tímov) a makroprostredia (organizácie, spoločnosť). Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a spôsob štúdia s dôrazom na osvojenie si základných teoretických poznatkov a na ne nadväzujúcich aplikačných postupov dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi, najmä vo sfére práce, na ktorú je štúdium zamerané.

Teoretické vedomosti Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia získa poznatky, potrebné pre všeobecnú orientáciu v odbore. Osvojí si základné teoretické poznatky z teoretických psychologických disciplín, elementárne poznatky zo psychologických aplikačných disciplín, so zvýšenou orientáciou na sociálnu, organizačnú a pracovnú psychológiu. Získa poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume). V rámci širšieho základu získa poznatky z filozofie, antropológie, sociológie, ekonómie, a bude schopný ich využívať vo svojej práci. Osvojí si a dokáže aplikovať metodologické zásady a postupy exaktného psychologického výskumu.

Praktické a doplňujúce zručnosti Absolvent počas bakalárskeho štúdia získa zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne pracovať v sfére výskumu i praxe, uskutočňovať analýzy sociálnych javov a procesov a vyvodzovať závery a odporučenia pre optimalizáciu sledovaných javov. Bude schopný efektívne interagovať s odbornou i laickou verejnosťou a tým prispievať k formovaniu vzťahov medzi účastníkmi sociálnej interakcie. Dokáže formovať cesty osobného rozvoja pracovníkov (budovanie osobnej kariéry) a vytvárať podmienky organizačného rozvoja. Dokáže aktívne rozvíjať pozitívne formy sociálneho správania, viesť tréningy rozvoja sociálnych kompetencií a schopností riešiť konflikty. Bude odborne i sociálne zrelý pracovať v národných i nadnárodných štruktúrach a schopný motivovať tieto tímy k efektívnej činnosti. Bude pripravený pracovať v prostredí medzinárodných organizácií, zameraných na riešenie problémov medzinárodných vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín. Bude spĺňať podmienky pre zaradenie do personálnych útvarov organizácií a podieľať sa na realizácii ich personálnej politiky a stratégie rozvoja ľudských zdrojov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

SCIO test zo všeobecných študijných predpokladov a anglického jazyka

Viac informácií ohľadom prijatia nájdete na webovej stránkePodmienky pre zahraničných študentov
 1. Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

  Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

  1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

  https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

  Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

  2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

  05 Bratislava

  http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • prihláška na ext. časť mat. skúšku z AJ/certifikát/SCIO test (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2700 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

úhrada na základe vygenerovaného príkazu na úhradu

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Donald Wertlen, PhD. – donald.wertlen@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 17.10.2023 11:14

Upozorniť na neaktuálne údaje