Sociálna a pracovná psychológia

AKÁ JE NAŠA PSYCHOLÓGIA?

Špecializujeme sa na aplikovanú psychológiu, teda psychológiu zameranú na riešenie

praktických problémov. Väčšina našich absolventov a absolventiek pracuje v

oblastiach ako personalistika, ľudské zdroje, marketing či manažment. Mnohí sa však

venujú aj výskumu či ďalším oblastiam. Všetci, ktorí tu prednášame, máme aj iné

aktivity a snažíme sa študentom sprostredkovať kontakt s praxou. Na naše hodiny

pozývame odborníkov z praxe a vysielame študentov praxovať tam, kde sa môžu

niečo naučiť. Náš prístup má úspech: personalisti veľkých firiem nám opakovane

hovoria, že našich absolventov uprednostňujú pred absolventmi iných škôl. Vedia, že

skončili odbor, ktorý im naozaj niečo dal.Uplatnenie absolventov

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Sociálna a pracovná psychológia získa základné spektrum poznatkov zo psychológie a príbuzných vedných disciplín, ktoré dotvárajú jeho interdisciplinárny poznatkový základ. Získa tým vedomosti o podstate, priebehu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, mikroprostredia (skupín a tímov) a makroprostredia (organizácie, spoločnosť). Obsah štúdia, rozsah vedomostí potrebných na jeho absolvovanie a spôsob štúdia s dôrazom na osvojenie si základných teoretických poznatkov a na ne nadväzujúcich aplikačných postupov dávajú záruku úspešnosti absolventa v praxi, najmä vo sfére práce, na ktorú je štúdium zamerané.

Teoretické vedomosti Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia získa poznatky, potrebné pre všeobecnú orientáciu v odbore. Osvojí si základné teoretické poznatky z teoretických psychologických disciplín, elementárne poznatky zo psychologických aplikačných disciplín, so zvýšenou orientáciou na sociálnu, organizačnú a pracovnú psychológiu. Získa poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom výskume). V rámci širšieho základu získa poznatky z filozofie, antropológie, sociológie, ekonómie, a bude schopný ich využívať vo svojej práci. Osvojí si a dokáže aplikovať metodologické zásady a postupy exaktného psychologického výskumu.

Praktické a doplňujúce zručnosti Absolvent počas bakalárskeho štúdia získa zručnosti, ktoré mu umožnia samostatne pracovať v sfére výskumu i praxe, uskutočňovať analýzy sociálnych javov a procesov a vyvodzovať závery a odporučenia pre optimalizáciu sledovaných javov. Bude schopný efektívne interagovať s odbornou i laickou verejnosťou a tým prispievať k formovaniu vzťahov medzi účastníkmi sociálnej interakcie. Dokáže formovať cesty osobného rozvoja pracovníkov (budovanie osobnej kariéry) a vytvárať podmienky organizačného rozvoja. Dokáže aktívne rozvíjať pozitívne formy sociálneho správania, viesť tréningy rozvoja sociálnych kompetencií a schopností riešiť konflikty. Bude odborne i sociálne zrelý pracovať v národných i nadnárodných štruktúrach a schopný motivovať tieto tímy k efektívnej činnosti. Bude pripravený pracovať v prostredí medzinárodných organizácií, zameraných na riešenie problémov medzinárodných vzťahov, integračných procesov, spoločenských konfliktov, negociačných procesov, sociálnych deviácií, kooperácie a súžitia etnických skupín. Bude spĺňať podmienky pre zaradenie do personálnych útvarov organizácií a podieľať sa na realizácii ich personálnej politiky a stratégie rozvoja ľudských zdrojov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/Doplňujúce informácie

Ak slovenský uchádzač navštevoval zahraničnú strednú školu platia pre neho podmienky ako pre zahraničného uchádzača.

Termín podávanía prihlášok sa predĺžil do 30.4.2020 a ruší sa dodatočný termín podávania prihlášok. V druhom kole sa budú hodnotiť uchádzači, ktorí nevedia doložiť maturitné vysvedčenie v riadnom termíne. Preto odporúčame si podať prihlášku do 30.4.2020 bez ohľadu na to, kedy maturujete.

Podmienky PK budeme aktualizovať z dôvôdu zrušenia písomných maturít. Podmienky pre zahraničných študentov
 1. Podmienky pre zahraničných študentov sú na webovej adrese:

  https://fses.uniba.sk/studium/prijimacie-konanie-uchadzaci/

  Uchádzač musí doložiť nostrifikované doklady o stredoškolskom  vzdelaní.

  Proces uznávania dokladov – nostrifikácia – má dve etapy:

  1. Žiadosť  o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva SR - všetky informácie sú na

  https://www.minedu.sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani/

  Po doručení dokladu o ekvivalencii  štúdia

  2. Žiadosť  o nostrifikáciu na Okresnom úrade Bratislava – odbor školstva, Tomášikova 46,

  05 Bratislava

  http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvoBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Veronika Miťková, PhD. veronika.mitkova@fses.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Forma prijímacej skúšky

Uchádzači sú prijímaní bez prijímacej skúšky.Testy

Zahraniční uchádzači zo všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. • Deň otvorených dverí

  05.03.2020

 • Deň otvorených dverí

  11.11.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Pokyny k platbe:

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1819

Špecifický symbol: ID osoby z e-prihlášky

Pokyny k platbe zo zahraničia:

IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Kristína Janková, PhD. – kristina.jankova@fses.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 12:39

Upozorniť na neaktuálne údaje