Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Divadelné umenie so zameraním na herectvo, divadelnú dramaturgiu a réžiu. Filmové umenie a multimédiá so zameraním na filmovú a televíznu scenáristiku a réžiu

Fakulta dramatických umení je jednou z troch fakúlt Akadémie umení v Banskej Bystrici. Poslaním Fakulty dramatických umení je  poskytovať predovšetkým vysokoškolské vzdelávanie v oblasti umenia v dvoch špecifických oblastiach - divadelného umenia a filmového umenia. Dôležitou prioritou je posilnenie medzinárodného postavania FDU s cieľom poskytovať kvalitné komplexné umelecké vzdelávanie, ktoré je postavené na aktívnom umenovednom výskume, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Podstatným zámerom je vzdelávanie budúcich generácií umelcov s otvoreným umeleckým postojom a názorom. Do popredia kladieme vzdelávacie metódy, ktoré podporujú tímovú spolupráca, ale aj individuálny pedagogický prístup, čo predpokladá vysoký stupeň komunikácie pri vedení a hodnotení práce študentov s následnou verejnou prezentáciou študijných aktivít, ktoré vytvárajú spätnú väzbu vzdelávacieho procesu. Jednou z našich priorít je tak prepojenie vzdelávacieho procesu s profesionálnou, odbornou, ale aj širšou verejnosťou, čo je v súčasných podmienkach nielen podnetné, ale aj nevyhnutné.

Študenti sa prostredníctvom individuálnou i kolektívnou formou svojich umeleckých aktivít podieľajú na formovaní kultúrno-umeleckého profilovania školy.

Fakulta dramatických umení je dejiskom niekoľkých významných medzinárodných podujatí:

Medzinárodná Banskobystrická teatrologická konferencia. Konferencie, ktorá patrí k najstarším kontinuálne sa uskutočňovaným konferenčným podujatiam tak na pôde Akadémie umení v Banskej Bystrici ako aj v slovenskom kontexte a organizuje ju Fakulta dramatických umení AU od roku 2003.

Festival ARTORIUM je medzinárodný projekt vysokých umeleckých škôl, pravidelne organizovaný Akadémiou umení v Banskej Bystrici. V roku 2021 sa uskutočnil už jeho 11-ročník.

Študenti pracujú a svoje umelecké výstupy realizujú v Divadle Akadémie umení v Banskej Bystrici .

Divadlo ponúka študentom Katedry herectva a Divadelnej réžie a dramaturgie priestor na ich umeleckú tvorbu a jej prezentáciu, možnosť tvoriť aj nad rámec vyučovacieho procesu a vďaka divákom konfrontovať svoje umelecké počiny. Práve divadlo Akadémie je prostredím, ktoré sa najbližšie podobá ich budúcej praxi.

V súčasnosti má FDU AU nadviazané spolupráce a memorandá s rôznymi kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami z externého prostredia: Divadlo a kultúrne centrum Potôň, Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, Mestské divadlo Actores Rožňava, Stredoslovenské osvetové stredisko B. Bystrica, Stredoslovenské múzeum B. Bystrica, Filmová akadémia M. Ondříčka v Písku. V budúcom období chce FDU AU v tomto rozbehnutom trende pokračovať. Tieto aktivity sú plne orientované na potreby spoločenskej a kultúrnej praxe študentov.

Fakulta dramatických umení systematicky podporuje umeleckú a umelecko-výskumnú a publikačnú činnosť vysokoškolských pedagógov tým, že sa zameriava na ich odborný a kvalifikačný rast. Orientuje sa na internacionalizáciu vzdelávania a medzinárodnú spoluprácu. Pravidelne monitoruje a kontroluje kvalitu vzdelávania.

 

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

ŠTUDENTSKÝ DOMOV AKADÉMIE UMENÍ

Kollárova 20, 974 01 Banská Bystrica

riaditeľka ŠD AU:   Mgr. Katarína Stareková
tel: +421 48 4320 444 ,  e-mail: katarina.starekova@aku.sk

prevádzka ŠD AU:   Miriam Beňušová
tel.: +421 48 4320 445 (od 8.00 hod. - 14.00 hod.)
e-mail: sdomov@aku.sk

Ubytovacia kapacita ŠD AU je 136 miest.

Cena za ubytovanie v ŠD AU pre študenta: 62 € za jedno lôžko/kalendárny mesiac

Termín zasielania žiadostí o ubytovanie pre študentov AU na nasledujúci akademický rok:
od 1.2. do 31.5. príslušného kalendárneho roka, termíny podávania žiadostí o ubytovanie sa posúvajú podľa termínov prijímacích pohovorov na fakultách.

Akadémia umení poskytuje ubytovanie v Študentskom domove, Kollárova 20, Banská Bystrica výlučne v bunkách – dve dvojlôžkové izby so sociálnym zariadením (wc, umývadlo, sprcha). Výška poplatkov za ubytovanie v zmysle Internátneho poriadku AU závisí od celkových prevádzkových nákladov. Pri schvaľovaní žiadostí o ubytovanie v ŠD AU sa postupuje podľa zákona č. 131/2020 Z.z. o vysokých školách v platnom znení a Smernice AU č. 124 – Internátny poriadok AU v znení neskorších doplnkov.

Akadémia umení v Banskej Bystrici v rámci svojich kapacitných možností zabezpečuje ubytovanie študentov fakúlt Akadémie umení v B.B. vo vlastnom ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza priamo v areáli školy. Ubytovanie sa poskytuje aj zahraničným študentom v rámci realizácie výmenného študijného programu ERASMUS+. Pre študentov AU je vyčlenených 108 miest.

ŠD AU má pre ubytovaných študentov AU k dispozícii spoločenskú miestnosť. V ŠD AU sú pre potreby stravovania ubytovaných študentov k dispozícii tri kuchynky vybavené sporákom, rúrou na pečenie a mikrovlnnou rúrou, na II. posch. je zriadená jedálenská miestnosť. ŠD AU je celoplošne pokryté bezplatným  internetovým Wi-Fi pripojením.

 

Stravovanie

individuálne

Ostatné služby

AKADEMICKÁ KNIŽNICA 

Akademická knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici je organizačnou súčasťou Akadémie umení v Banskej Bystrici a poskytuje knižnično-informačné služby pre svojich používateľov, ktorými sú vedecko-výskumní pracovníci v oblasti umenia, vysokoškolskí učitelia, študenti všetkých foriem a stupňov štúdia a odborná verejnosť.

Sídlom Akademickej knižnice Akadémie  umení  je budova Fakulty dramatických umení,  Horná 95, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048 4320 kl. 401/402/403,  e-mail: kniznica@aku.sk , ivana.badinska@aku.sk www.aku.sk

Knižnica je vybavená  audiovizuálnou a multimediálnou reprodukčnou technikou a umožňuje prehrávanie audio a video nosičov. Vďaka realizácií projektu „Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB“, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, bola knižnica vybavená modernými projekčnými zostavami, ktoré obsahujú data video projektory, mobilné počítačové zostavy na video a data projekciu a TV projekčné zostavy. Ich súčasťou sú veľkoplošné LCD obrazovky, multimediálne sieťové prehrávače, blue-ray prehrávače a domáce kiná. V knižnici je k dispozícií 15 terminálových pracovných staníc s pripojením na internet a s možnosťou tlačových výstupov, dve z nich sú špeciálne upravené pre potreby používateľov so zrakovým znevýhodnením.
 
Akademická knižnica Akadémie umení  je  zapojená do  projektu knižničného informačného systému  KIS3G - Knižničný informačný systém 3. generácie a patrí ku kooperujúcim subjektom  súborného katalógu knižníc, dostupného na portáli  Slovenská knižnica. Online  katalóg knižnice je dostupný na  webovej stránke www.kis3g.sk.

Akademická knižnica Akadémie umení je zapojená aj do projektu NISPEZ 4 - Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií na Slovensku. Strategickým cieľom národného projektu je modernizácia národnej infraštruktúry pre informačnú podporu vedy a inovácií na Slovensku ako systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast. V rámci tohoto projektu boli v knižnici spístupnené nasledujúce elektronické informačné zdroje: Springer Link, Springer eBooks, Springer Nature.

Prostredníctvom národnej licencie elektronických informačních zdrojov, ktorej koordinátorom je Slovenská národná knižnica v Martine,  boli v  knižnici sprístupnené aj nasledovné databázy vydavateľstva GALE: Academic Onefile, Custom Journals, General Onefile.

Knižničný fond tvoria knihy, zborníky, periodiká, špeciálne dokumenty /hudobniny/, audiovizuálne a elektronické  dokumenty,  elektronické informačné zdroje, bakalárske, diplomové a dizertačné záverečné práce obhájené na Akadémii umení. Knižnica získava, spracováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný a informačný fond z profilových odborov Akadémie umení a z prierezových spoločenských disciplín tak, aby napĺňala zásadu slobodného prístupu   občanov k  informáciám a  dokumentom. Špecializuje  sa  na literatúru a dokumenty z oblasti dramatického, hudobného a výtvarného umenia. Informácie o jednotlivých knižničných dokumentoch sú dostupné v online katalógu knižnice.


 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová (marta.bakaljarova@aku.sk)
Posledná aktualizácia: 14.05.2024 09:46

Upozorniť na neaktuálne údaje