Divadelná dramaturgia a réžia

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:

- štrukturálna analýza a tvorivé aplikácie interpretácie dramatického textu,

- tvorba dramaturgických a režijných koncepcií,

- realizácia javiskovej predstavy,

- súčasné trendy v  metodológii tvorivých postupov v  odbornostiach   divadelného umenia,

- umelecký výkonUplatnenie absolventov

Absolvent - študijného programu  Divadelná dramaturgia  a réžia získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie tvorby v  divadelnom umení z  pohľadu historického a súčasného, vie sa orientovať v  systéme tvorivých postupov a metód umeleckej tvorby a aplikovať ich v  tvorivom procese. Získa schopnosť interpretovať dramatický text, realizovať javiskovú predstavu, formulovať teoretické názory vo svojej odbornosti, skúmať a reflektovať tvar a metódy umeleckého diela a umeleckého výkonu.

Absolvent študijného odboru umenie-divadelné získa tvorivé schopnosti, umelecké videnie a schopnosť osobnostnej výpovede, interpretačné a realizačné techniky jednotlivých zložiek divadelného umenia, javiskovú predstavivosť, orientáciu vo vzťahoch k  dramatickému textu, priestoru a času, poznanie významu pojmu aj funkcie tvorivosti a osobitosti a chápanie nevyhnutnosti ich prítomnosti vo svojej práci.

Absolvent dokáže pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen umeleckého tímu, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Špecifické podmienky pre prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia  sú uverejnené na www.fdu.aku.skDoplňujúce informácie

Fakulta záujemcom poskytuje konzultácie. Všetky konzultácie budú prebiehať formou online tak, že sa záujemca prostredníctvom mailu ohlási príslušnému pedagógovi na zverejnenú mailovú adresu, v prípade skupinovej konzultácie (Herectvo) sa uchádzač zaregistrujete na mailovej adrese pedagóga najmenej 3 pracovné dni pred konzultáciou, t.j. najneskôr do 24. 02. 2022.

Divadelná dramaturgia a réžia - na individuálne požiadanie – katarina.burdova@aku.sk

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. októbra 2021 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk


Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

Súčasne s prihláškou je potrebné doručiť povinné práce

Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačovKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD. 

e-mail: sona.kocanova@aku.sk

tel.:+421 48 4320 305Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške.
 • Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť.
 • Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské štúdium zasielajú s prihláškou overenú kópiu   maturitného vysvedčenia ( Dodatok nie je potrebné overovať!! ). Bežné vysvedčenia za štúdium  neposielať!!!
 • Tí uchádzači, ktorí ešte nezmaturovali, vypíšu do prihlášky prospech za 1., 2., 3. ročník len koncoročné známky a za 4. ročník známky získané na pol roku.
 • Životopis je povinnou prílohou k prihláške.  
 • Prijímacie skúšky sú anonymné, verejnosti neprístupné.
 • Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty.
 •  Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov budú zverejnené na webovej stránke FDU AU do 48 hodín od jeho ukončenia na www.fdu.aku.sk – AKTUALITY
 • Prihlášky posielať :

  v elektronickej forme:

  Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:

  • vyplní elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

   na adresu:

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

  Fakulta dramatických umení

  Kollárova 22

  974 01 Banská Bystrica

  v písomnej forme

  • Tlačivo si uchádzač zakúpi v predajni ŠEVT, resp. vyhľadá na internete a vyplnenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle na vyššie uvedenú adresu poštou
 • Prihlášku na bakalárske vysokoškolské štúdium  je potrebné vyplniť podľa pokynov  a doplniť životopisom.
 • Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie   potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).
 • Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená z evidencie.


Forma prijímacej skúšky

talentová skúška (Písomný rozbor dramatického textu alebo divadelnej inscenácie; Ústny pohovor  - posúdenie talentových dispozícií pre štúdium zvoleného odboru)

Testy

vedomostný test (všeobecný kultúrno -  historicko - spoločenský prehľad, základné vedomosti z oblasti divadla) • Podanie prihlášky na štúdium

  13.12.2021 - 23.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  27.05.2022 - 27.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Kollárova 22

974 01 Banská Bystrica

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačený doklad z výpisu).

Vo výnimočných prípadoch a vopred dohodnutých prípadoch je možnosť úhrady priamo na prijímacom konaní po dohode so študijným oddelením na mail adrese: ingrid.dobisova@aku.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.03.2022 08:15

Upozorniť na neaktuálne údaje