Divadelná dramaturgia a réžia

Študent bakalárskeho stupňa je systematicky vedený k profilácii vlastnej tvorivej divadelnej (režijnej a dramaturgickej) osobnosti na základe  komplementarity postupne prehlbovaných vedomostí, zručností, skúseností a získavaných kompetencií v odbore umenie so zameraním na divadelné umenie a scénickú tvorbu.  

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru:
• miera záujmu a talentových dispozícií pre štúdium zvoleného odboru,
• kvalita predložených umeleckých výstupov, tvorba dramaturgických a režijných koncepcií,
• realizácia javiskovej predstavy ,schopnosť originálne uvažovať o umeleckej praxi,
• miera znalostí z oblasti slovenskej a svetovej literatúry, kultúry a umenia a záujem o divadelnú tvorbu,
• všeobecné osobnostné, jazykové a komunikačné predpoklady pre pôsobenie vo funkcii divadelného dramaturga alebo divadelného režiséra,
• základy technologickej a digitálnej gramotnosti.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Divadelná dramaturgia a réžia štúdia sa môže uplatniť ako:
• režisér v profesionálnych nezávislých divadlách, ochotníckych divadlách a komorných štúdiových divadlách (schopnosť pripraviť a naštudovať inscenácie v rozsahu: jednoaktovka, kratšie dramatické útvary, celovečerná hra),
• asistent réžie v profesionálnych repertoárových divadlách (schopnosť konzultovať koncepciu inscenácie s režisérom, pomoc pri organizácii jednotlivých javiskových zložiek inscenácie, organizácia externých spolupracovníkov na umeleckom diele, príp. réžia pridelených sekvencií a krátkych scén),
• dramaturg v profesionálnych nezávislých divadlách, ochotníckych divadlách a komorných štúdiových divadlách,
• asistent dramaturga v profesionálnych repertoárových divadlách (schopnosť konzultovať koncepciu inscenácie s režisérom a dramaturgom, príprava podkladov a tvorba bulletinu, dramaturgická explikácia diela, anotácia diela, dramaturgické úpravy textu, komparácia umeleckých prekladov, práca so zdrojmi potrebnými k naštudovaniu inscenácie),
• režisér, manažér, dramaturg a koordinátor agentúrnych aktivít a malých divadelných projektov,
• režisér kultúrnych a eventových podujatí,
• lektor dramaturgie v profesionálnych divadlách,
• asistent a pomocný pracovník na umeleckých vedeckých pracoviskách,
• referent v oblasti kultúry,
• pracovník a metodik v osvetových strediskách,
• pracovník v oblasti reklamy, PR a marketingu pre umelecké projekty,
• pracovník v umeleckých agentúrach a produkčných spoločnostiach,
• lektor pri voľnočasových aktivitách a krúžkoch pre deti a dospelých v oblasti dramatického umenia,
• lektor divadelných workshopov a člen odborných komisií a porôt pri prehliadkach nezávislých a ochotníckych divadiel.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
prof. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FDU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.

Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.

Fakulta dramatických umení určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v študijnom programe.

Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.
Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov. Na prijatie je potrebne získať minimálne 65 bodov.

Špecifické podmienky prijatia, forma a rámcový obsah prijímacieho konania, zoznam odporúčanej literatúry a spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky sú zverejnené na www.fdu.aku.sk.Doplňujúce informácie

KONZULTÁCIE:

marec-máj 2024 individuálne na požiadanie

Kontaktná osoba: katarína.burdova@aku.sk

Na konzultáciu je potrebné zaregistrovať sa minimálne 5 pracovných dní pred vypísaným termínom, ako aj pred
termínom na individuálne požiadanie a to príslušnému pedagógovi na zverejnenú mailovú adresu.

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku

odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu. Doručenie povinných prác súčasne s prihláškou na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica

Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).

Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená z evidencie.

Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške. Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť.
Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty.

Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov budú zverejnené na webovej stránke FDU AU do 48 hodín od jeho ukončenia na www.fdu.aku.sk – AKTUALITY
Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 305Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na základe jeho žiadosti o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby, FDU AU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy.

Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FDU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.Forma prijímacej skúšky

Talentová skúška

 • písomné práce ( povinné práce, testy /kreatívny, vedomostný),
 • ústny pohovor (k zaslanému písomnému rozboru dramatického textu, posúdenie talentových dispozícií pre štúdium zvoleného odboru).


Testy
 • vedomostný test (od uchádzača sa vyžaduje všeobecný kultúrnohistorický a spoločenský prehľad a základné vedomosti z oblasti divadla),
 • kreatívny test (odhaľuje dispozície uchádzačov a slúži pre vzájomné porovnanie).


 • Podanie prihlášky na štúdium

  20.12.2023 - 17.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  23.05.2024 - 23.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Štrukturovaný životopis (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • Štrukturovaný životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Číslo účtu: 7000067813/8180
BIC kód: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 501 (povinný údaj)
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačený doklad z výpisu).

Vo výnimočných prípadoch a vopred dohodnutých prípadoch je možnosť úhrady priamo na prijímacom konaní po dohode so študijným oddelením na mail adrese: ingrid.dobisova@aku.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – marta.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.05.2024 10:11

Upozorniť na neaktuálne údaje