Divadelné umenie

Doktorandské štúdium prebieha v externej 5- ročnej forme. Pozostáva z individuálneho študijného plánu. Je zakončené dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce ( ArtD.).Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Divadelné umenie disponuje schopnosťami samostatnej umeleckej tvorby. Uskutočňuje výskum a bádateľskú činnosť na úrovni súčasného stavu umeleckého a vedeckého poznania a prináša ku nemu vlastný príspevok. Je spôsobilý spolupracovať v tímovej realizácii umeleckých projektov, teoreticky reflektovať divadelnú tvorbu a je schopný viesť odbornú komunikáciu o nej vo svetovom jazyku. Podieľa sa na tvorbe koncepcií a vývoji v odbore Divadelné umenie. Je schopný uplatniť sa ako samostatne tvoriaci autor a ako vysokoškolský pedagóg.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Nevyhnutnou podmienkou na prihlásenie sa na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie - divadelné

  Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

 • Počas príjmacieho konania uchádač ústne obhajuje projekt svojej dizertačnej práce. Zámer prezentovaného projektu  musí byť v súlade s vybranou  témou školiteľa, ku ktorému sa uchádzač hlási.


Doplňujúce informácie

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 25. februára 2022 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Dekan vypíše najneskôr dva mesiace pred termínom podania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.

Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk

Základným predpokladom doktorandského štúdia na FDU AU je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Ak študent pred nástupom na riadne štúdium na FDU AU (nie na prijímacie skúšky) nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nemôže byť oficiálne zapísaný.

 • Dekan vypíše najneskôr dva mesiace pred termínom podania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.
 • Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk

  Základným predpokladom doktorandského štúdia na FDU AU je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  Ak študent pred nástupom na riadne štúdium na FDU AU (nie na prijímacie skúšky) nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nemôže byť oficiálne zapísaný.

  Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň

  Uchádzač v nej uvedie:

  a/ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,

  b/ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná/externá)

  c/ aktuálnu e-mailovú adresuForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa skladá z diskusie k predloženému projektu (v rozsahu 2-4 normované strany) dizertačnej práce • Podanie prihlášky na štúdium

  25.02.2022 - 02.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.05.2022 - 26.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2-4 strany), súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umeni, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umenie, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2-4 strany), súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umeni, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umenie, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Akadémia umení v Banskej Bystrici, FDU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.03.2022 10:28

Upozorniť na neaktuálne údaje