Filmová a televízna réžia a scenáristika

Študijný program Filmová a televízna réžia a scenáristika sa snaží prepojiť všeobecné umenovedné vzdelanie s praktickými skúsenosťami a jedná sa o tesné prepojenie teórie a praxe.
Zámerom študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika v bakalárskom stupni je poskytnúť študentom vedomosti a praktické skúsenosti z oblastí:
• tvorby a rozvíjanie talentu, poznanie a aplikovanie tvorivo-realizačných umeleckých činností v oblasti filmovej a televíznej scenáristiky a réžie – formou praktických cvičení
• techniky tvorby, autorskej interpretácie reality a realizácie programových textúr do podoby artefaktu
• dejiny filmového umenia televíznej a inej audiovizuálnej tvorby
• spoločenské, humanitné, umenovedné, ekonomické a právne súvislosti, ktoré sa viažu na oblasť audiovízie.

Študijný program so špecializáciou na filmovú dokumentárnu tvorbu a filmovú dramaturgiu a scenáristikuUplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Filmová a televízna réžia a scenáristika sa v praxi môže uplatniť podľa svojich individuálnych vlastností, talentových predpokladov a záujmov, vyjadrených v špecializácii a voľbou výberových predmetov nasledovne:

- autor scenárov pre rôzne typy audiovizuálnych médií.
- ako dramaturg pri tvorbe audiovizuálnych programov.
- ako dramaturg dokáže viesť menšie televízne pracovisko, alebo video štúdio.
- ako režisér krátkometrážnych filmov.
- na profesionálnej úrovni zvláda základné filmové profesie, kameru, strih a zvuk, pričom na základe zvolenej špecializácie sa vie uplatniť v televíznom prostredí ako kameraman, strihač alebo zvukár.
- dokáže pružne reagovať na vývoj digitálnych médií a využiť ich v tvorivom procese.
- je pripravený spoluorganizovať rôzne prehliadky mediálnych programov, sympóziá, tvorivé dielne, filmové prehliadky.
- vo väčších štúdiách sa uplatní ako stredný obslužný personál pri tvorbe náročných audiovizuálnych projektov. (Asistent réžie, kamery, produkcie, manažmentu a pod.)
- je pripravený reflektovať audiovizuálnu tvorbu formou recenzií a kritík
- po získaní titulu bakalár môže rozvíjať svoj odborný umelecký rast v nadväzujúcom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program. V prípade, že sa prijímacie pohovory na FDU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.
Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
FDU AU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v študijnom programe.
Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.
Predpokladá sa orientácia a základné znalosti z oblastí filmového umenia, ako aj všeobecné vedomosti z dejín umenia.
Vítaná je aj znalosť jedného cudzieho svetového jazyka na úrovni maturity.
Predpokladom prijatia na štúdium sú aj základné zručnosti práce s osobným počítačom na užívateľskej úrovni.
Uchádzač o štúdium má možnosť zamerať sa na scenáristickú alebo na dokumentárnu tvorbu a počas štúdia si môže voliť aj ich kombináciu podľa svojho uváženia, preferencií a priebežných výsledkov štúdia.Doplňujúce informácie

Termíny podávania prihlášok vrátane doručenia povinných prác:

so špecializáciou na filmovú dramaturgiu a scenáristiku   4. apríl 2024 
so špecializáciou na filmovú dokumentárnu tvorbu           4.apríl 2024

Termíny prijímacieho konania :

so špecializáciou na filmovú dokumentárnu tvorbu              25. apríl 2024

so špecializáciou na filmovú dramaturgiu a scenáristiku      25. a 26. apríl 2024

Na všetky študijné programy sa konzultácie organizujú po individuálnom dohovore s vedúcimi katedier. Na konzultáciu je potrebné zaregistrovať sa minimálne 5 pracovných dní pred vypísaným termínom, ako aj pred termínom na individuálne požiadanie a to príslušnému pedagógovi na zverejnenú mailovú adresu.

KONZULTÁCIE:

So zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu skupinová konzultáci - povinnosť zregistrovať sa do 05. 02. 2024. Termín konzultácie: 08. 02. 2024  – lubomir.viluda@aku.sk
So zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku – február 2024, na individuálne na požiadanie – katerina.javorska@aku.sk

Elektronická prihláška na štúdium:

Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica
v písomnej forme. Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

Súčasne s prihláškou je potrebné doručiť povinné prácePodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 305Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na základe jeho žiadosti o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby, FDU AU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy.

Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FDU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania. 

Prijímacia skúška sa skladá z dvoch častí a realizuje sa v prípade potreby a podľa počtu prihlásených v jednom alebo viacerých termínoch. Termíny prijímacích talentových skúšok sa budú každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu štúdia a počtu prihlásených uchádzačov.

Praktická časť talentovej skúšky je zameraná na preverenie schopností uchádzača realizovať samostatne tvorivé výstupy. Uchádzač by mal preukázať aj záujem o širšie kultúrne a spoločenské dianie, alebo dokumentovať eventuálnu doterajšiu individuálnu umeleckú činnosť.

Prijímacia talentová skúška pozostáva z odovzdania domácich prác, písomného testu, realizácie praktických zadaní a z ústneho pohovoru s členmi komisie.

Uchádzač o štúdium má možnosť zamerať sa na scenáristickú alebo na dokumentárnu tvorbu a počas štúdia si môže voliť aj ich kombináciu podľa svojho uváženia, preferencií a priebežných výsledkov štúdia.


Forma prijímacej skúšky

Talentová skúška (písomný test, rozbor filmu, etuda, obhajoba predložených prác a osobný pohovor)

Testy

Písomný test zo všeobecných vedomostí - (Kultúrny a historický prehľad na úrovni stredoškolského vzdelania a orientácia v odbore, kde sa predpokladá hlbší záujem, presahujúci stredoškolské učivo.) • Podanie prihlášky na štúdium

  20.12.2023 - 04.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  25.04.2024 - 26.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
18


Prílohy
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Štrukturovaný životopis (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Štrukturovaný životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Číslo účtu: 7000067813/8180
BIC kód: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 501 (povinný údaj)
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačený doklad z výpisu).

Vo výnimočných prípadoch a vopred dohodnutých prípadoch je možnosť úhrady priamo na prijímacom konaní po dohode so študijným oddelením na mail adrese: ingrid.dobisova@aku.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – marta.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 14.05.2024 10:13

Upozorniť na neaktuálne údaje