Filmová a televízna réžia a scenáristika

študijný program so zameraním na Filmovú dokumentárnu tvorbu a Filmovú dramaturgiu a scenáristikuUplatnenie absolventov

Absolvent dokáže samostatne a  tvorivo uplatniť svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na vytvorenie originálneho scenára na pôvodný vlastný námet a dokáže v ňom  naplniť vlastný autorský zámer.  Takisto má vycibrenú schopnosť kritickej reflexie, takže svoje tvorivé podnety a postupy môže sprostredkovať iným . Dokáže koncepčne uvažovať a koordinovať štáb, kde uplatňuje svoje dramaturgické skúsenosti.  Je takisto schopný svoje vedomosti, získané z dôverného poznania slovenskej aj svetovej filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby , ale aj televízneho prostredia a jeho multižánrového spektra využiť pri tvorbe vlastných audiovizuálnych projektov.

Režisér dokumentárneho filmu je jediným autorom filmového, prípadne iného audiovizuálneho diela. Spolu s kolektívom spoluautorov vyberá a stvárňuje realitu do podoby samostatného audiovizuálneho celku. Hlavným cieľom jeho spolupráce s ostatnými tvorcami je účinnými a efektívnymi prostriedkami filmového jazyka  transformovať myšlienkové a príbehové posolstvo o živote človeka a udalostiach  prebiehajúcich v reálnom svete, a v pôsobivom,  esteticky a emotívne silnom  tvare prezentovať v mediálnom priestore.

Absolvent bakalárskeho štúdia uplatňuje samostatne a tvorivo svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na scenáristickú realizáciu vlastného myšlienkového konceptu a naplnenie autorského zámeru, ktorý vyústi do vytvorenia scenára k hranému filmu v dĺžke 1 hodiny.  Zároveň absolvent na bakalárskom stupni preukazuje schopnosti teoretickej reflexie a schopnosti sprostredkovať svoje vlastné poznatky a tvorivé postupy iným. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti aj v medzinárodných súvislostiach.Absolvent študijného programu je teoreticky i prakticky pripravený na samostatnú autorskú tvorbu i na funkciu erudovaného scenáristického poradcu.

Absolvent bakalárskeho štúdia,podľa individuálneho talentu, osobných predpokladov a voliteľnej špecializácie má teoretické a praktické skúsenosti so scenáristickou prípravou hraného filmu v dĺžke jednej hodiny , zároveň dokáže tvorivo spracovať literárnu predlohu do podoby filmovej adaptácie. Je pripravený autorsky sa podieľať na tvorbe dokumentárnych, publicistických a populárno-vedeckých filmov, samostatne pripraviť a realizovať dokumentárny film, podieľať sa na autorskej práci pri tvorbe dokumentárneho filmu v náročných fyzických aj ekonomicko-organizačných podmienkach, kde je schopný pracovať samostatne, tvoriť audiovizuálne diela inšpirované podnetmi z iných umeleckých oblastí a ľudských činností. (artfilm, hudobný klip, populárno-vedecký film a pod.). Prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov filmových diel ,je pripravený pokračovať v magisterskom štúdiu,má teoretické a praktické poznatky z oblasti filmového umenia a zvláda ich použitie pri riadiacej, alebo podnikateľskej činnosti,má prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového diela a uplatní sa v povolaniach scenárista,  dramaturg, redaktor.

V rámci teoretických vedomostí získava orientáciu v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby filmu a audiovizuálneho diela a jej reflexie, základné vedomosti a orientáciu v dejinách filmu aj iných umení, filozofie, estetiky a kultúry všeobecne, základné vedomosti a orientáciu v histórii teoretických názorov na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu, základné vedomosti z teórie zmyslového vnímania a techník, prostriedkov a postupov využívania umelých zmyslových podnetov na ovplyvňovanie ľudského vedomia, základné znalosti právnych súvislostí.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Špecifické podmienky pre prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia  sú uverejnené na www.fdu.aku.skDoplňujúce informácie

Termín podávania prihlášok vrátane doručenia povinných prác: 

so zameraním na Filmovú dramaturgiu a scenáristiku - do 31.3.2021
so zameraním na Filmovú dokumentárnu tvorbu  - do 31.3.2021

Termín konania prijímacích skúšok:

so zameraním na Filmovú dramaturgiu a scenáristiku:  15.4.2021
so zameraním na Filmovú dokumentárnu tvorbu :  21.4.2021
Termíny konzultácií:

konzultácie sa vzhľadom na pandemickú situáciu rušia

So zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu      individuálne na požiadanie*

So zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku   

1. termín 22.2.2021   od 10.00 - 13.00 hod.                                               

2. termín 25.2.2021   od 10.00 - 13.00 hod.

* Na  termín individuálnej konzultácie sa musí záujemca prihlásiť najmenej 10 pracovných dní pred požadovaným termínom na amilovej adrese - ingrid.dobisova@aku.sk.

Záujemcovia o konzultáciu sa musia 3 pracovné dni pred konzultáciou ohlásiť na mailovej adrese - ingrid.dobisova@aku.sk.

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. októbra 2020 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr.art. Jana Ovšonková

e-mail: jana.ovsonkova@aku.sk
tel.:+421 908 669 932Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške.
 • Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť.
 • Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské štúdium zasielajú s prihláškou overenú kópiu   maturitného vysvedčenia ( Dodatok nie je potrebné overovať!! ). Bežné vysvedčenia za štúdium  neposielať!!!
 • Tí uchádzači, ktorí ešte nezmaturovali, vypíšu do prihlášky prospech za 1., 2., 3. ročník len   koncoročné známky a za 4. ročník známky získané na pol roku.
 • Životopis je povinnou prílohou k prihláške.  
 • Prijímacie skúšky sú anonymné, verejnosti neprístupné.
 • Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty.
 •  Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov budú zverejnené na webovej stránke FDU AU do 48 hodín od jeho ukončenia na www.fdu.aku.sk – AKTUALITY
 • Prihlášky posielať :

 V elektronickej forme:

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku
 • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

 na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení

J. Kollára 22

974 01 Banská Bystrica

 V písomnej forme

 • Tlačivo si uchádzač zakúpi v predajni ŠEVT, resp. vyhľadá na internete a vyplnenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle na vyššie uvedenú adresu poštou
 • Prihlášku na bakalárske vysokoškolské štúdium  je potrebné vyplniť podľa pokynov  a doplniť životopisom.
 • Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie   potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).
 • Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená z evidencie.
 • Prijímacie skúšky uchádzači absolvujú v slovenskom jazyku, povolený je aj český jazyk.


Forma prijímacej skúšky

talentová skúškaTesty

písomný test zo všeobecných vedomostí z kultúrno - historického prehľadu v odbore Umenie - Filmové  a multimédiá • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.04.2021 - 21.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
16


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000067813/8180

Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačeý doklad z výpisu). 

Vo výnimočných prípadoch je možnosť úhrady priamo na prijímacom konaní po dohode so študijným oddelením na mail adrese: ingrid.dobisova@aku.sk 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 16.03.2021 11:19

Upozorniť na neaktuálne údaje