Divadelné umenie

Nový študijný program so špecializáciou na:

 • herectvo
 • divadelnú dramaturgiu a réžiu


Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Divadelné umenie získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie herca, režiséra alebo dramaturga ako samostatného divadelného tvorcu na úrovni magistra umenia.
Absolvent magisterského štúdia nachádza uplatnenie v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať v divadle a iných profesionálnych umeleckých telesách, filme a multimédiách, strednom a vysokom umeleckom školstve, žurnalistike a publicistike.
Je technicky aj osobnostne pripravený pre samostatné kreatívne pôsobenie vo všestranne zameranej divadelnej tvorbe.
Má všetky predpoklady pracovať ako nezávislý tvorca, ale aj ako člen umeleckého tímu, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív, udržiavať kontakt s najnovším vývojom v disciplínach dramatického umenia a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.
Absolvent sa môže uplatniť ako člen umeleckých súborov profesionálnych divadiel, tvorca nezávislých umeleckých projektov, filmový, rozhlasový, dabingový tvorca, vo vedúcich funkciách kultúrnych inštitúcií a dramatických odborov umeleckých škôl a v širokom spektre umeleckej, výchovno-vzdelávacej a organizačnej činnosti, ktorá si vyžaduje vysokú kvalifikáciu.
Absolvent magisterského štúdia môže pokračovať, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, v doktorandskom stupni štúdia v nadväzujúcom alebo príbuznom študijnom programe.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
doc. Mgr. art. František Výrostko, f.m. prof.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzačov o magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa v študijnom programe herectvo, divadelná dramaturgia a réžia alebo príbuznom študijnom programe a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program.
V prípade, že sa prijímacie pohovory na FDU AU konajú pred termínom ukončenia bakalárskeho štúdia uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.
Predpokladom prijatia na štúdium sú adekvátne teoretické znalosti a praktické zručnosti v oblasti divadelného umenia, vedomosti z dejín slovenského i svetového divadla na úrovni bakalárskeho stupňa, prehľad v kultúrno-umeleckom dianí a znalosť jedného svetového jazyka.
Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu.

Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky , spôsob ich uskutočnenia a podmienky prijatia  sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.skDoplňujúce informácie

Termín podávania prihlášok vrátane doručenia povinných prác: 

Divadelné umenie                                                     29. máj 2023
so špecializáciou na herectvo

Divadelné umenie                                                      31. máj 2023
so špecializáciou na divadelnú dramaturgiu a réžiu

Termín konania prijímacích skúšok:
Divadelné umenie                                                        14. jún 2023
so špecializáciou na herectvo

Divadelné umenie                                                         7. jún 2023
so špecializáciou na divadelnú dramaturgiu a réžiu

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na základe jeho žiadosti o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby, FDU AU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy.

Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FDU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.  

Prijímacia skúška je jednokolová a prebieha počas jedného dňa formou osobného pohovoru. Termín konania sa bude každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu. Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov; Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Elektronická prihláška na štúdium:

Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) Forma prijímacej skúšky

talentová skúška • Podanie prihlášky na štúdium

  29.05.2023 - 31.05.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.06.2023 - 14.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
17


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Číslo účtu: 7000067813/8180
BIC kód: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 501 (povinný údaj)
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačený doklad z výpisu).


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – marta.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 11.11.2022 22:09

Upozorniť na neaktuálne údaje