Divadelné umenie

Nový študijný program so špecializáciou na:

 • herectvo
 • divadelnú dramaturgiu a réžiu


Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu Divadelné umenie získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie herca, režiséra alebo dramaturga ako samostatného divadelného tvorcu na úrovni magistra umenia.
Absolvent magisterského štúdia nachádza uplatnenie v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať v divadle a iných profesionálnych umeleckých telesách, filme a multimédiách, strednom a vysokom umeleckom školstve, žurnalistike a publicistike.
Je technicky aj osobnostne pripravený pre samostatné kreatívne pôsobenie vo všestranne zameranej divadelnej tvorbe.
Má všetky predpoklady pracovať ako nezávislý tvorca, ale aj ako člen umeleckého tímu, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív, udržiavať kontakt s najnovším vývojom v disciplínach dramatického umenia a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.
Absolvent sa môže uplatniť ako člen umeleckých súborov profesionálnych divadiel, tvorca nezávislých umeleckých projektov, filmový, rozhlasový, dabingový tvorca, vo vedúcich funkciách kultúrnych inštitúcií a dramatických odborov umeleckých škôl a v širokom spektre umeleckej, výchovno-vzdelávacej a organizačnej činnosti, ktorá si vyžaduje vysokú kvalifikáciu.
Absolvent magisterského štúdia môže pokračovať, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok, v doktorandskom stupni štúdia v nadväzujúcom alebo príbuznom študijnom programe.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
doc. Mgr. art. František Výrostko, f.m. prof.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzačov o magisterské štúdium je úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa v študijnom programe herectvo, divadelná dramaturgia a réžia alebo príbuznom študijnom programe a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program.
V prípade, že sa prijímacie pohovory na FDU AU konajú pred termínom ukončenia bakalárskeho štúdia uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.
Predpokladom prijatia na štúdium sú adekvátne teoretické znalosti a praktické zručnosti v oblasti divadelného umenia, vedomosti z dejín slovenského i svetového divadla na úrovni bakalárskeho stupňa, prehľad v kultúrno-umeleckom dianí a znalosť jedného svetového jazyka.
Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu.

Praktická časť prijímacej skúšky

Uchádzač na študijný program Divadelné umenie bez ohľadu na špecializáciu:

 a) prezentuje prehľad vlastnej umeleckej činnosti a iných umeleckých aktivít za posledné obdobie (max. 25 bodov)

 b) Uchádzač prezentuje predstavu svojho umeleckého smerovania v rámci divadelnej tvorby (max. 25 bodov)

 c) predstaví svoj významný umelecký výkon z oblasti divadelného umenia (herecký výkon, choreografia, réžia, dramaturgia, scénografia, scenár), prípadne z oblasti filmového alebo rozhlasového umenia – podmienkou je odovzdanie záznamu diela, na ktorom sa podieľal (max. 25 bodov)

 Teoretická časť prijímacej skúšky:

 o Uchádzač predloží výsledky svojho štúdia na bakalárskom stupni. Berie sa do úvahy vážený priemer známok získaných počas bakalárskeho štúdia. (max. 25 bodov)

- Úroveň uchádzačov hodnotí prijímacia komisia, ktorú menuje dekan FDU AU. Prijímacia komisia má najmenej päť členov vrátane predsedu a je zložená z pedagógov fakulty s umelecko - pedagogickými titulmi profesor, docent alebo odborný asistent, ktorí sa podieľajú na realizácii študijného programu.

- Členovia prijímacej komisie hodnotia jednotlivé úlohy bodovým systémom v stupnici od 0 do 25 bodov. Každá úloha sa boduje samostatne, za každú úlohu môže uchádzač získať maximálne 25 bodov. K úspešnému absolvovaniu prijímacích pohovorov musí poslucháč získať minimálne 65 bodov z celkového hodnotenia skúšky. Celkový maximálny počet získaných bodov za skúšku je 100 bodov.

Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky , spôsob ich uskutočnenia a podmienky prijatia  sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.skDoplňujúce informácie

Termín podávania prihlášok: 

Divadelné umenie

špecializácia - Divadelná dramaturgia a réžia od 01. 03. 2024 do 17. 05. 2024

špecializácia - Herectvo od 01. 03. 2024 do 06. 06. 2024

Termín konania prijímacích skúšok:

Divadelné umenie

špecializácia - Divadelná dramaturgia a réžia  23. 05. 2024

špecializácia - Herectvo  13. 06. 2024

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na základe jeho žiadosti o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby, FDU AU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy.

Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FDU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.  

Prijímacia skúška je jednokolová a prebieha počas jedného dňa formou osobného pohovoru. Termín konania sa bude každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu. Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov; Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Elektronická prihláška na štúdium:

Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) Forma prijímacej skúšky

talentová skúška • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 17.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  23.05.2024 - 13.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Číslo účtu: 7000067813/8180
BIC kód: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 501 (povinný údaj)
správa pre prijímateľa: FDUII. + meno a priezvisko uchádzača

Na zadnej strane Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačený doklad z výpisu).


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Silvia Kováčiková – silvia.kovacikova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 22.05.2024 11:58

Upozorniť na neaktuálne údaje