Herectvo

Študijný program Herectvo má za cieľ rozvoj kreatívnych dispozícií študenta, nielen v klasickom činohernom herectve, ale najmä na prípravu interdisciplinárne vybavených hercov, v moderných profesiách, filmového, televízneho, rozhlasového a dabingového herectva a multimediálnych performácií.
Bakalárske umelecké štúdium herectva je koncipované v troch základných rovinách: psychosomatickej, kreatívnej a teoretickej.
Prvá rovina - prehĺbenie a rozvoj vlastnej identity a tvorivej individuality.
Druhá rovina – rozvoj fyzického výrazu a kultúry reči.
Tretia rovina - je štúdium teórie, dejín umenia, najmä dramatického.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Herectvo získava odbornú spôsobilosť vykonávať povolanie herca na úrovni bakalára umenia.
Je technicky aj osobnostne pripravený pre samostatné kreatívne pôsobenie v oblastiach hereckej tvorby.
Má všetky predpoklady pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen umeleckého tímu, adaptovať sa do tímovej práce a schopnosť viesť kolektív, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji,.
Absolvent sa môže uplatniť ako člen umeleckých súborov profesionálnych divadiel, v médiách, ako pracovník kultúrnych zariadení, vo vedúcich funkciách amatérskych súborov a dramatických odborov umeleckých škôl a konzervatórií a v širokom spektre umeleckej, výchovno-vzdelávacej a organizačnej činnosti.
Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať, po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok v magisterskom stupni štúdia v nadväzujúcom alebo príbuznom študijnom programe.

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):
Mgr. art. Richard Sanitra ArtD., f. m. doc.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia uchádzačov o bakalárske štúdium je úspešné absolvovanie strednej školy s maturitou a preukázanie schopností a osobných dispozícií pre zvolený študijný program.
V prípade, že sa prijímacie pohovory na FDU AU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne.
Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredoškolského vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium.
FDU AU určuje na prijatie na štúdium jednotlivých študijných programov ďalšie podmienky s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
Určené podmienky a spôsob overovania ich splnenia musia umožniť výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru talentu, schopností, vedomostí pre štúdium v študijnom programe.
Predpokladom prijatia na štúdium je základná orientácia a znalosti v oblasti dramatického umenia, všeobecný prehľad z dejín z domáceho i svetového kultúrneho diania a znalosť jedného svetového jazyka na úrovni maturity.
Prijímacia skúška má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

Prijímacia skúška sa skladá z troch kôl, ktoré sa konajú počas troch dní. Termín konania sa bude každoročne upresňovať podľa aktuálneho harmonogramu.
Praktická časť talentovej skúšky je zameraná na zistenie hereckých predispozícií uchádzača, na overenie rečových a pohybových schopností uchádzača a preukázanie kreativity.

o k postupu z 1. kola do 2. kola musí uchádzač získať minimálne 65 bodov z maximálneho počtu 100 bodov

o k postupu z 2. kola do 3. kola musí uchádzač získať minimálne 65 bodov z maximálneho počtu 100 bodov
K úspešnému absolvovaniu prijímacích pohovorov musí uchádzač v 3. kole získať minimálne 65 bodov z maximálneho počtu 100 bodov.Doplňujúce informácie

Špecifické podmienky prijatia, forma a rámcový obsah prijímacieho konania, zoznam odporúčanej literatúry a spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky sú zverejnené na www.fdu.aku.sk. 

Uchádzačovi so zdravotným postihnutím na jeho žiadosť FDU AU určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné problémy.
Z dôvodu uplatnenia rovnakých kritérií hodnotenia pre všetkých uchádzačov o štúdium na FDU AU, nie je možné určiť náhradný termín prijímacieho konania.

Elektronická prihláška na štúdium:

Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk

Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Kollárova 22
974 01 Banská Bystrica

Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).

Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená z evidencie.

KONZULTÁCIE:

skupinová konzultácia 06. 03. 2024 – povinnosť sa zaregistrovať je do 04. 03. 2024

Kontaktná osoba: richard.sanitra@aku.skPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške. Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť.
Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty.

Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov budú zverejnené na webovej stránke FDU AU do 48 hodín od jeho ukončenia na www.fdu.aku.sk – AKTUALITYForma prijímacej skúšky

Talentová skúška

Testy

Test zo všeobecno-kultúrneho prehľadu a dejín divadla v 2. kole prijímacej skúšky   • Podanie prihlášky na štúdium

    20.12.2023 - 04.04.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    22.04.2024 - 25.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
12


Prílohy
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Štrukturovaný životopis (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Názov účtu adresáta: Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Číslo účtu: 7000067813/8180
BIC kód: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol: 501 (povinný údaj)
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačený doklad z výpisu).

Vo výnimočných prípadoch a vopred dohodnutých prípadoch je možnosť úhrady priamo na prijímacom konaní po dohode so študijným oddelením na mail adrese: ingrid.dobisova@aku.sk

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Silvia Kováčiková – silvia.kovacikova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 07.09.2023 10:02

Upozorniť na neaktuálne údaje