Divadelné umenie

Doktorandské štúdium so špecializáciou na herectvo a divadelnú dramaturgiu a réžiu prebieha v dennej 4- ročnej forme. Je zakončené dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce. Po ukončení štúdia získava absolvent titul "doktor umenia" ( ArtD.).Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Divadelné umenie pripravený pracovať na rôznych pozíciách v prostredí profesionálnych umeleckých telies zriaďovaného a nezriaďovaného divadla, kultúrnych centier a inštitúcií, v mediálnom prostredí (rozhlase, televízii, dabingu, produkčných spoločnostiach). Absolventi sa uplatňujú v oblastiach:

• samostatná originálna divadelná tvorba na vysokej profesionálnej úrovni,
vedenie tvorivého kolektívu pri umelecky náročných aktivitách a projektoch;
• pedagogická činnosť na umeleckých vysokých školách a konzervatóriách;
• vo vedúcich funkciách v oblasti divadla, ktoré si vyžadujú okrem organizačných a manažérskych schopností aj teoretické znalosti z oblasti divadelného umenia, napríklad pri organizácii významných kultúrnych podujatí, festivalov a pod.;
• odborná činnosť v rezortných inštitúciách (napr. Divadelný ústav, Národné osvetové centrum a pod.);
• redakčná činnosť v odborných periodikách a vydavateľstvách;
• v centrálnych orgánoch štátnej správy zaoberajúcich sa riadením v oblasti scénických umení a umeleckým školstvom;
• v organizáciách tretieho sektora zameraných na oblasť divadla a scénických umení.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu:  

Absolvent doktorandského študijného programu Divadelné umenie sa uplatňujú najmä ako výkonní umelci (herci, režiséri, dramaturgovia, scénografi), vo vedúcich pozíciách kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií, v pedagogickej praxi (učitelia na rôznych úrovniach a stupňoch umeleckého vzdelávania), v dokumentačno-výskumných pozíciách (kurátori divadelných zbierok, výskumní pracovníci).    

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (OZŠP):

doc. Mgr. art. František Výrostko, f.m. prof.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Nevyhnutnou podmienkou o doktorandské štúdium je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Umenie alebo súvisiacom odbore (hlavne z oblasti humanitných vied, vied o umení a kultúre, niektorých spoločenských vied).

 • Uchádzač musí spĺňať podmienku preukázania umeleckej aktivity/aktivít (výstupov) a  mať schopnosti teoreticky a  kriticky reflektovať problematiku divadelného umenia. Musí v prijímacom konaní preukázať vynikajúcu znalosť problematiky divadelného umenia vo všetkých jej súčastiach. Uchádzač ďalej musí preukázať talentové dispozície a  pripravenosť na samostatnú tvorivú aktivitu. 
 • Uchádzač ďalej musí ovládať jeden zo svetových jazykov (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina alebo ruština). Na niektoré z  vypísaných tém môže fakulta vypísať dodatočné spresňujúce obmedzenia (napr. skúška zo spevu pre príp. tému muzikálový herecký prejav a pod.).
 • Potrebná je predchádzajúca tvorivá činnosť, ktorú uchádzač dokumentuje komisii (DVD, fotografie, bulletiny, recenzie a ohlasy, publikácie a ohlasy a pod.).


Doplňujúce informácie

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. 
Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
Uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)

 • V prihláške na doktorandské štúdiu uchádzač uvedie:
  a/ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,
  b/ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná/externá)
  c/ aktuálnu e-mailovú adresu

  Doručenie rámcového projektu podľa vybranej témy súčasne s prihláškou.Podmienky pre zahraničných študentov
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. art. Soňa Kočanová, ArtD.
e-mail: sona.kocanova@aku.sk
tel.:+421 48 4320 304Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje FDU AU témy dizertačných prác, o ktoré sa je možné v rámci prijímacieho konania uchádzať. Ku každej z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa hlási na jednu z vypísaných tém. 

Uchádzač predloží prijímacej komisii vopred vypracovaný  projekt svojej dizertačnej práce. 

V prijímacom konaní komisia zohľadňuje schopnosť uchádzača orientovať sa v problematike divadelného umenia (teória, história, tvorcovia, inscenácie), schopnosť presvedčivo a poučene prezentovať projekt svojej dizertačnej práce, popísať jeho originalitu a prínos pre umeleckú/vedeckú/vzdelávaciu prax, miera orientácie v teoretickej literatúre z odboru, záujem o nové trendy a tendencie v umeleckej praxi a ambícia objavovať a do praxe uvádzať nové metódy divadelnej tvorby a jej reflexie. 

Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.skForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa skladá z diskusie k predloženému projektu (v rozsahu 2-4 normované strany) dizertačnej práce • Podanie prihlášky na štúdium

  02.05.2024 - 02.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  30.05.2024 - 30.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2-4 strany), súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umeni, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umenie, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (papierová forma)
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Akadémia umení v Banskej Bystrici, FDU, Kollárova 22, 974 01 Banská Bystrica
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000067813/8180
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813
Variabilný symbol: 501
Správa pre prijímateľa: FDU + meno a priezvisko

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.
Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

Kontaktné údaje na odoslanie prihlášky poštou:

Fakulta dramatických umení

študijné oddelenie

Kollárova 22

974 01 Banská Bystrica

 

Kontaktné údaje na doručenie prihlášky osobne:

Fakulta dramatických umení

Horná 95

študijné oddelenie – 3. poschodie

Banská Bystrica

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Silvia Kováčiková – silvia.kovacikova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 26.02.2024 12:40

Upozorniť na neaktuálne údaje